Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonanie aktualizacji projektu technicznego likwidacji komór"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

,,Wykonanie aktualizacji projektu technicznego likwidacji komór"

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Tel.: +48 12278-71-11, Faks: +48 12278-71-10
maciej.trabka@kopalnia.pl
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/31328/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: 1 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 12278-71-1
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wykonanie aktualizacji projektu technicznego likwidacji komór Raba-Hoenig".

Numer referencyjny: KSW/2021/TOP/76
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa mająca na celu zaktualizowanie i uzupełnienie dokumentacji projektowej likwidacji zespołu komór Raba i Hoenig znajdujących się na poziomie I Kopalni Soli ,,Wieliczka".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa mająca na celu zaktualizowanie i uzupełnienie dokumentacji projektowej likwidacji zespołu komór Raba i Hoenig znajdujących się na poziomie I Kopalni Soli ,,Wieliczka".

2. Aktualizacja winna zostać sporządzona w oparciu o następujące części dokumentacji projektowej opracowanej w 2017 roku przez Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach, Sp. z o.o. z Katowic:

1) ,,Likwidacja komór Raba-Hoenig w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli ,,Wieliczka" - Koncepcja", stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ;

2) ,,Likwidacja komór Raba-Hoenig w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli ,,Wieliczka" - Projekt techniczny", stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ.

3. Częścią składową dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.2 ppkt 2 są przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) zweryfikowania, zaktualizowania i uzupełnienia dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2, ppkt 2, zwanej dalej ,,Aktualizacją projektu technicznego", jej uzgodnienia ze służbami Zamawiającego, z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanym dalej ,,KZKŻS"), a następnie uzyskania zatwierdzenia uzgodnionej Aktualizacji projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli ,,Wieliczka" (zwanego dalej ,,KRZG");

2) uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Aktualizacją projektu technicznego - KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 4200);

3) weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót objętych Aktualizacją projektu technicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ oraz wzór umowy dostępny na stronie www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

I. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego wynikających z postępu prowadzonych robót oraz stwierdzanych w ich trakcie warunków górniczo-geologicznych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru godzin sprawowania nadzoru autorskiego (prawo opcji).

II. Zasady i terminy realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach:

1) etap I - obejmujący opracowanie Aktualizacji oraz uzgodnienie treści aktualizacji projektu technicznego ze służbami Zamawiającego i KZKŻS, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez KRZG uzgodnionej aktualizacji projektu technicznego oraz uzyskaniem pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Aktualizacją;

2) etap II - obejmujący wykonywanie nadzoru autorskiego.

2. Zlecanie wykonywania nadzorów autorskich w ramach realizacji etapu II może nastąpić po dokonaniu odbioru wykonania etapu I, w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie, raportów z wykonania przedmiotu zamówienia, w formie określonej przez osoby upoważnione do nadzorowania realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w § 21 ust. 1 umowy lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie Zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w następujących terminach:

1) etap I - w terminie 4 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy;

2) etap II - w terminie 48 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

5. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie strony.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

CPV: 71320000

Dokument nr: 302530-2021, KSW/2021/TOP/76

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 28/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej

www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/31328/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2021

Kontakt:
Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
32-020
Polska
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Faks: +48 12278-71-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.