Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie izolacji przeciwwodnej i docieplenia poddasza

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i docieplenia poddasza

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Spiczyn
Spiczyn 10C
21-077 Spiczyn
powiat: łęczyński
gmina@spiczyn.pl
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl/pn/spiczyn/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: lubelskie
Miasto: Spiczyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie izolacji przeciwwodnej i docieplenia poddasza budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach - część 1
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont
polegający na wykonaniu izolacji przeciwwodnej budynku Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach na dz. Nr ew. 1972/3, 1972/4, 2203 w m. Zawieprzyce,
gm. Spiczyn" - część 1. Przedmiot zamówienia jest wpisany do Rejestru Zabytków pod
numerem A/458.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:Część 1:1) Izolację
ścian fundamentowych i piwnicznych od strony piwnic 2) Izolację murów fundamentowych w
pozostałej części 3) Rekonstrukcję muru oporowego piwnic 4) Izolację pozioma ścian
konstrukcyjnych parteru niskiego 5) Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych
Szczegółowy zakres prac określa rozdział 3.3. Opisu technicznego podrozdziały 3.3.2.1; 3.3.2.2;
3.3.2.3; 3.3.2.4 ; 3.3.2.6 ; 3.3.2.7 ; 3.3.2.8 ; 3.3.2.10 (w zakresie naprawy orynnowania) ;
3.3.2.11; 3.3.2.12.Część 2 (nie objęta przedmiotowym postępowaniem):1) Docieplenie poddasza
Szczegółowy zakres prac określa rozdział 3.3. opisu technicznego podrozdziały 3.3.2.5, 3.3.2.9

CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45320000-6, 45442100-8, 45453100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00084387, UZP.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spiczyn.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy zakupowej. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s
na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);- komputer PC/MAC z aktualnym
systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;- wybrana przeglądarka wpierana przez
producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;2. Zamawiający określa
niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego:- zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co
najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL.
Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;-
podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez Wykonawcę;- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na
którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym
certyfikatów systemu Windows o nazwie ,,Osobisty").3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,
CAdES, ASIC, XMLenc. 4. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych tj.:- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.- znaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej w sposób zgodny z pkt 11.15 SWZ.6. Ofertę należy sporządzić w
języku polskim.7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.8. Jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg
gminnych Nr 105122L w Spiczynie oraz Nr 105115L w Jawidzu z podziałem na części" prowadzonym
w trybie podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa
Pzp"; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:? na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;? na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;?
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; ? prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:? w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://spiczyn.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 11:00
Miejsce składania ofert: https://spiczyn.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie zł: dziesięć
tysięcy zł 00/100),12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UZP.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Remont
polegający na wykonaniu izolacji przeciwwodnej budynku Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Zawieprzycach na dz. Nr ew. 1972/3, 1972/4, 2203 w m. Zawieprzyce,
gm. Spiczyn" - część 1. Przedmiot zamówienia jest wpisany do Rejestru Zabytków pod
numerem A/458.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:Część 1:1) Izolację
ścian fundamentowych i piwnicznych od strony piwnic 2) Izolację murów fundamentowych w
pozostałej części 3) Rekonstrukcję muru oporowego piwnic 4) Izolację pozioma ścian
konstrukcyjnych parteru niskiego 5) Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych
Szczegółowy zakres prac określa rozdział 3.3. Opisu technicznego podrozdziały 3.3.2.1; 3.3.2.2;
3.3.2.3; 3.3.2.4 ; 3.3.2.6 ; 3.3.2.7 ; 3.3.2.8 ; 3.3.2.10 (w zakresie naprawy orynnowania) ;
3.3.2.11; 3.3.2.12.Część 2 (nie objęta przedmiotowym postępowaniem):1) Docieplenie poddasza
Szczegółowy zakres prac określa rozdział 3.3. opisu technicznego podrozdziały 3.3.2.5, 3.3.2.9
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: postępowaniusytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający
określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy
złotych).Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na
remoncie kubaturowego obiektu budowlanego, wpisanego do rejestru zabytków, o wartości co
najmniej 600 000 zł brutto, w skład którego wchodziła między innymi izolacja przeciwwodna
(przeciwwilgociowa)2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego
realizacji: jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami równoważne do wyżej wskazanych oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a)
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - w odniesieniu do warunku określonego w pkt.
6.1.3 SIWZ. b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie
uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w
pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ, c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt.
6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie zł: dziesięć
tysięcy zł 00/100),12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, o
którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg
wymogów załącznika nr 6 do SWZ. c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć
podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.