Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
324392302, faks 324224124
zam_pub@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 324392302, faks 3242
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle
Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogólny zakres robót:
Zadanie 1.
? roboty demontażowe w istniejącej kotłowni węglowej, w tym m.in. demontaż: kotłów, podajników, zbiorników, osprzętu kotłów, pomp, rurociągów i innej armatury oraz demontaż komina,
? roboty demontażowe istniejących instalacji elektrycznych, w tym m.in. demontaż: tablic rozdzielczych, opraw oświetleniowych, przewodów oraz osprzętu instalacyjnego,
? wywóz złomu na składowisko odpadów (wartość złomu Wykonawca uwzględni
w cenie oferty),
? roboty rozbiórkowe w kotłowni,
? utylizacja materiałów z rozbiórki,
? wykonanie stropu w dotychczasowym pomieszczeniu kotłowni,
? wykonanie osobnego (nowego) wejścia do kotłowni: wykucie otworu wejściowego, montaż drzwi wejściowych, montaż schodów stalowych, wymiana poręczy, wykonanie zadaszenia wejścia,
? prace naprawcze i wykończeniowe, w tym m.in.: uzupełnienie tynków
po wykuciach, wykonanie przecierek istniejących tynków, malowanie ścian,
? prace wykończeniowe obejmujące elementy topografii elewacji i obróbki blacharskie murka przy zejściu do dotychczasowej kotłowni,
? prace renowacyjne i naprawcze,
? zagospodarowanie terenu w obrębie robót zmiennych,
? wykonanie instalacji elektrycznych, w tym m.in.: zasilania kotłowni gazowej, rozdzielni elektrycznej kotłowni, instalacji oświetlenia (podstawowego, awaryjnego i nocnego), instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, instalacji uziemienia, instalacji dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zabezpieczenia,
? wykonanie wentylacji w kotłowni,
? montaż kotłów gazowych,
? wykonanie technologii kotłowni: przewodów, armatury i urządzeń,
? wykonanie instalacji c.w.u., w tym montaż zasobnik c.w.u.
? wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu,
? roboty związane z uruchomieniem kotłowni i instalacji,
? wykonanie robót towarzyszących, remontowych i wykończeniowych.

Zadanie nr 2.
? roboty demontażowe w istniejącej kotłowni olejowej, w tym m.in. demontaż: kotłów, pomp, rurociągów i innej armatury,
? roboty demontażowe istniejących instalacji elektrycznych, w tym m.in.: opraw oświetleniowych, przewodów oraz zasilania istniejącej kotłowni olejowej,
? wywóz złomu na składowisko odpadów (wartość złomu Wykonawca uwzględni w cenie oferty),
? roboty budowlane w kotłowni w tym m.in.: wykucie otworów, demontaż drzwi, uzupełnienie ścian, montaż drzwi stalowych, malowanie ścian i inne,
? montaż kotłów gazowych,
? wykonanie technologii: przewodów, armatury i urządzeń,
? wykonanie instalacji gazowej,
? wykonanie wentylacji w kotłowni,
? roboty związane z uruchomieniem kotłowni i instalacji,
? wykonanie instalacji elektrycznych, w tym m.in.: rozbudowa istniejących tablic rozdzielczych, zasilanie kotłów gazowych ,instalacji oświetlenia podstawowego
i awaryjnego, wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych,
? wykonanie robót towarzyszących i wykończeniowych.

CPV: 45331110-0, 45210000-2, 45310000-3, 45333000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00084925, ZP.271.42.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspxPage=112&Id=ZP.271.42.2021
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone
w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację
z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.