Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CHOCZEWO
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
powiat: wejherowski
tel. 58 572 39 13, fax 58 676 30 12
zamowieniapubliczne@choczewo.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Choczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 572 39 13, f
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Borkowo Lęborskie o długości ok. 1640 m drogi publicznej.
2. Stan istniejący: 7 lamp typu LED ulicznych stanowiących własność Gminy Choczewo
- do pozostawienia i podłączenia zasilania do nowej sieci kablowej , pozostałe 26 opraw sodowych stanowią własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - po zrealizowaniu przedmiotowego projektu zostaną zdemontowane i wyłączone z umowy eksploatacji przez Energę Oświetlenie Sp. z o.o. oraz zastąpione nowymi oprawami zamontowanymi na nowej sieci kablowej oświetlenia ulicznego.
3. Dokumentacja projektowa obejmować będzie:
o uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 dla terenu niezbędnego
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dla innych terenów, o ile prace projektowe i uzgodnienia wykażą taką potrzebę;
o uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;
o uzyskanie wymaganych przepisami prawa, decyzji, opinii i uzgodnień oraz wykonanie obowiązków wynikających z powyższych dokumentów i pokrycia ewentualnych kosztów z nich wynikających, a także wykonanie innych, niewymienionych opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, których koszty należy uwzględnić w wycenie;
o przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;
o opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego;
o opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego ;
o opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej, występujących w rejonie planowanej inwestycji;
uzyskanie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji inwestycji od właścicieli terenu; uwzględnienie w projekcie oświetlenia energooszczędnego (LED); uwzględnienie w projekcie kablowej linii oświetlenia ulicznego. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym z:
o Rozporządzaniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609);
o Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129);
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.);
o Rozporządzanie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.);
o Rozporządzanie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1642 ze zm.)

Dokument nr: RIGKiOS.ZO.271.10.2021

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1) z uzupełnionym i dołączonym opisem na adres mailowy: zamowieniapubliczne@choczewo.com.pl lub osobiście na adres:
Urząd Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo
2. Ofertę, składaną osobiście, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Borkowo Lęborskie "
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Oferty można składać do 25.06.2021r. do godz. 12:00.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji: do 10.12.2021 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie umowy nastąpi jedną fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę po otrzymaniu całości dokumentacji projektowej.
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym faktury VAT.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1 Akceptują warunki zapytania ofertowego bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania;
2 Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
VI. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100%
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej (skan podpisanej oferty).
2. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisana przez osobę upoważnioną.
3. W cenie wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie nakłady finansowe, w tym między innymi koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, poinformujemy o wyniku postępowania.

Kontakt:
2. Osoby do kontaktu z wykonawcami:
1) Agata Rynko tel. 58 572 39 13 wew. 222
2) Mirosław Marcinkiewicz tel. 58 572 39 13 wew. 218.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.