Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont konserwatorski sieni

Przedmiot:

Remont konserwatorski sieni

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojciech Pasierbiński, Włodzimierz Stojowski
ul. Filarecka 17A/B14
30-110 Kraków
powiat: Kraków
tel 662 163 707
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 662 163 707
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont konserwatorski sieni w budynku przy Ul. Limanowskiego 29 w
Krakowie"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konserwatorskiego sieni.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:
a) Program prac konserwatorskich, opracowany przez mgr E. Majerczyk-
Widerską
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniami:
a) Pozwoleniem konserwatorskim nr ZR5144.13.2020 Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pozwolenie konserwatorskie
OKRES GWARANCJI
Udzielona gwarancja min. 60 miesięcy

CPV: 92.52.22.00-8, 45.45.30.00-7

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert przy udziale Oferentów nastąpi w dniu 29.06.2021
o godz. 18.00 w miejscu składania ofert.

Specyfikacja:
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w celu oceny stanu zachowania, oraz
prawidłowego oszacowania kosztów prac konserwatorskich. Wizja lokalna możliwa
będzie w dniu 23.06.2021 po uprzednim umówieniu telefonicznym od godz. 17:00
do godz. 17:45, w obecności zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy i zaadresowana na adres:
Wojciech Pasierbiński, ul.Filarecka 17A/B14, 30-110 Kraków, z dopiskiem
Oferta na wykonanie zadania:
,,Remont konserwatorski sieni w budynku przy Ul. Limanowskiego 29 w
Krakowie"
9. Oferta winna zawierać cenę netto i brutto, podaną w PLN, wynikającą ze
szczegółowego kosztorysu ofertowego
10. Zaleca się aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane
Oferty należy składać na adres: Wojciech Pasierbiński, Ul. Filarecka 17A/B14,
30-110 Kraków,
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 28.06.2021 o godz. 20.00
Pod uwagę będą brane oferty dostarczone w wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin zakończenia prac: do 30.10.2021

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert z
zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) zrealizował co najmniej 5 zamówienia polegające na wykonaniu
kompleksowych prac konserwatorskich dotyczących polichromii
ściennych figuralnych w obiektach będących zabytkiem nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytków (indywidualną decyzją) w rozumieniu
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o wartości robót
minimum 100.000,00 zł brutto każda
2. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje:
a) kierownikiem prac konserwatorskich (dyplomowanym konserwatorem
dzieł sztuki) posiadającym:
? odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę
lub uprawnienia do wykonywania prac konserwatorskich,
potwierdzone stosownym zaświadczeniem, zgodnie z ustawą z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami)
? 15 lat praktyki w kierowaniu pracami przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków
b) kierownikiem budowy posiadającym:
? uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
3
2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
posiadającego aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej
izbie samorządu zawodowego, oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z
ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz.1446 z późniejszymi zmianami)
? co najmniej 10 lat praktyki zawodowej w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada opłaconą polisę OC potwierdzającą, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy zł, 00/100)
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia wg
formuły spełnia/nie spełnia
5. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia
potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do
badania i oceny
6. Wykonawcy którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania a ich
oferty nie będą podlegały ocenie z zastrzeżeniem pkt. VI, ppkt. 7 i 8
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów
8. Jeżeli zamawiający uzna, że jest to korzystne dla Zamawiającego, to może
wystąpić do wykonawców o uzupełnienie niezłożonych lub wadliwych
dokumentów
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
4
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W
CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru
stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ
3. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zadania, wraz z informacją na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, uwzględniając
warunki opisane w pkt. VI, ppkt.2 a), b) - wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do
SIWZ
4. Wykaz wykonanych prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. VI, ppkt.1 a), b), c), z
załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że prace te zostały
wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ
5. Kopie dyplomu kierownika prac konserwatorskich
6. Kopie uprawnień budowlanych dla kierownika budowy w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania ofert przez
spółki cywilne dodatkowo obowiązuje załączenie umowy spółki
Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie
winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci ,,za zgodność z oryginałem"
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Każdy Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
Zamawiający dopuszcza do konkursu wykonawców występujących wspólnie.
Żądane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a złożone
kopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, którego dokument dotyczy
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty
składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej
dokumentacji w regulaminie oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i
oświadczenia
3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane
przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy
(uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez
osobę umocowaną przez osobę uprawnioną)
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz zaopatrzone podpisem lub
parafą osoby upoważnionej
5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, powinny
zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić
zakres informacji objętych tajemnicą, np. w zamkniętej kopercie z napisem
,,TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania.
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
6
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert
wariantowych ani częściowych
7. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII, ppkt. 1-10,
oraz pkt. VIII, ppkt. 5
XII. KRYTERIA OCENY OFERT, OPIS SPOSOBU OCENY OFERT
1. Cena - 45%
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 45 punktów
w kryterium. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów
liczonych wg wzoru:
Oferta z najniższą ceną
--------------- ----------------- x 45%
Cena badanej oferty
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
7
Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone
2. Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich - 35%
3. Okres udzielonej gwarancji - 20%
W powyższym kryterium oceniana będzie długość okresu (podanego w ilości
pełnych miesięcy), na jaki wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji
jakości na wykonane prace. Wymagany minimalny okres to: 60 miesięcy,
maksymalny jaki może podać Wykonawca to 120 miesięcy
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który udzieli najdłuższego
okresu gwarancji, (30 punktów w kryterium.) Pozostałe oferty otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów liczonych wg wzoru:
Ilość miesięcy z badanej oferty
---------------------- -------------------- x 30%
Największa ilość miesięcy
Oferta, która otrzyma najwyższą ocenę wynikającą z sumy 4 ocen cząstkowych,
liczonych wg powyższego opisu, zostanie uznana za najkorzystniejszą
2. Wszelkie wnioski i zapytania należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail:
jwpasierbinscy@interia.pl.
Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt. 3 oferent winien załączyć stosowne
zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej wydane przez Inwestora podczas oględzin.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z warunkami zamówienia wraz z
załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w
zawiadomieniu o wyborze oferty
2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy, Zamawiający żąda umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu,
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Oferent przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram prac
konserwatorskich, oraz wykaz materiałów konserwatorskich których będzie używał
do prawidłowego wykonania prac

Uwagi:
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Kontakt:
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Wojciech Pasierbiński,
tel 662 163 707 lub Joanna Pasierbińska kom. 668 417 890.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.