Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż oświetlenia LED

Przedmiot:

Dostawa i montaż oświetlenia LED

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOZAMEL Sp. z o.o
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. (+48 71) 35 65 701, fax (+48 71) 35 51 218
sekretariat@dozamel.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48 71) 35 65
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż oświetlenia LED marki Fagerhult w miejsce wyeksploatowanych opraw I-
VALO w hali produkcyjnej D1 na terenie Dolnośląskich Zakładów Usługowo - Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z
o.o., przy Ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

Dokument nr: ZR-11.272.31.2021.MG

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert
Siedziba firmy DOZAMEL Sp. z o.o., 53 - 609 Wrocław, Ul. Fabryczna 10, sala konferencyjna Zarządu firmy, dnia
30.06.2021r. godz. 12.15.

Specyfikacja:
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Aby uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia, należy przesłać wiadomość z prośbą o udostępnienie
specyfikacji, na adres: m.guber@dozamel.pl lub odebrać specyfikację w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert
Siedziba firmy DOZAMEL Sp. z o.o., 53 - 609 Wrocław, Ul. Fabryczna 10, sekretariat Zarządu firmy (II piętro
budynku A1), do dnia 30.06.2021r., do godz.12.00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 października
2021r.

Wymagania:
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
4. Informacje dotyczące wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie:
pięć tysięcy zł i 00/100).
5. Warunki ubiegania się o udział w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
? posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
? posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
? znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
? nie podlegają wykluczeniu z prowadzonego postępowania.
Aby potwierdzić spełnianie wymagań w zakresie doświadczenia zawodowego Wykonawca ubiegający
się o zamówienie, powinien wykazać, że wykonał co najmniej trzy zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i
zakresem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie lub modernizacja oświetlenia hali produkcyjnej
o wartości min 200.000,00 zł każde, w tym przynajmniej jedno zamówienie z zakresu wykonania lub modernizacji
oświetlenia wykonane na czynnym obiekcie przemysłowym).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oraz
w przypadku powierzenia jakiejkolwiek części robót Podwykonawcom, oceniane będzie ich łączne doświadczenie
zawodowe.Aby potwierdzić spełnianie wymagań w zakresie potencjału kadrowego Wykonawca ubiegający się o
prawo udziału w niniejszym postępowaniu, powinien oddelegować do wykonania zamówienia co najmniej jednego
kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.
Aby udowodnić spełnianie wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca
ubiegający się o prawo udziału w niniejszym postępowaniu, powinien posiadać obroty z tytułu prowadzonej
działalności za ostatni rok w wysokości min 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł i 00/100).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, ich
sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie.
11. Unieważnienie lub zamknięcie postępowania
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a także jeżeli postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, lub jeżeli wystąpi
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie Zamawiajacego. Zamawiający ma również prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
8. Dane osoby do kontaktu
p. Mateusz Guber, tel.: 0-71 / 35 65 210, kom. 509328616, fax 0-71 / 35 65 370, e-mail: m.guber@dozamel.pl
(godziny pracy 7.00 - 15.00).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.