Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
5503z ostatnich 7 dni
20393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych - modernizacja przepompowni ścieków

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych - modernizacja przepompowni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie
Kolejowa 38
32-080 Zabierzów
powiat: krakowski
Telefon: 12 285 36 71, 122853671, wew. 23, wew. 38, wew. 25
Województwo: małopolskie
Miasto: Zabierzów
Wadium: 5.000,00 PLN
Nr telefonu: Telefon: 12 285 36 7
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych - modernizacja przepompowni ścieków KMITA
Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją części 1 inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja przepompowni ścieków KMITA" w zakresie: ,,Rozbudowy istniejącego obiektu ofunkcji przepompowni ścieków o zadaszenie, budowę obiektu o funkcji punktu zlewczego wraz z instalacją elektryczną na dz. ew. nr 1/26 oraz remontu przepompowni polegającego na: wymianie sit mechanicznych z systemem transportu iprasowania skratek, remont instalacji wody technologicznej, montaż wkładów filtrujących na kominkach wentylacyjnych oraz wymianę płyty przykrywowej na istniejącej studni, na dz. nr 1/26 wmiejscowości Rząska, gmina Zabierzów".
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowalnych przez Wykonawcę zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacją projektową iharmonogramami rzeczowo - finansowymi.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) wykonanie konstrukcji zadaszenia przepompowni;

2) wykonanie pokrycia konstrukcji zadaszenia blachą trapezową;

3) wykonanie konstrukcji lekkiej ścian;

4) montaż prefabrykowanych płyt betonowych - fundamenty;

5) wymianę płyty przykrywowej studni;

6) remont instalacji wody technologicznej;

7) montaż urządzeń technologicznych;

8) uzupełnienie ubytków w betonowej pokrywie przepompowni przy użyciu zaprawy typu PCC.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w:

1) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1 do SWZ;

2) Projekcie umowy stanowiącym - załącznik nr 2 do SWZ;

3) Projekcie budowlanym - załącznik nr 8 do SWZ;

4) Przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy w wycenie przedmiotu
zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.
Jeśli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia wskazane zostało pochod W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.zenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów to ma ono jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z podanymi w opisach pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone wSWZ.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.

CPV: 44112100-9, 44112000-8, 45000000-7, 45223800-4, 45111200-0

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: 32-080 Zabierzów, Ul. Kolejowa 38, sekretariat - I piętro.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 01.07.2021 r., godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
I. Termin realizacji zamówienia.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie trwała od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2022 r., w tym:

1) odbiór końcowy techniczny - w terminie do 31.01.2022 r.;

2) zakończenie wykonania przedmiotu umowy, potwierdzone odbiorem końcowym Inwestycji, stanowiącym równocześnie odbiór końcowy przedmiotu umowy - w terminie do 28.02.2022 r.

Wymagania:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie zastosowanej metody wykonania robót. Uwaga: Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało upublicznione Zapytanie ofertowe informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia ofert za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on- line.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ według zasad określonych wInstrukcji Oferenta - Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie dokumentów ioświadczeń (pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie - skany w formacie PDF) należy opatrzyć
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego.
Oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane według poniższych kryteriów.
Punkty przyznawane będą za podane niżej kryteria oceny ofert i liczone będą według następujących zasad (1 punkt odpowiada 1%):

Nazwa kryterium

Waga

Cena oferty brutto

P = (Cmin /C bad) x 100

gdzie: Cmin - najniższa cena całkowita brutto spośród badanych ofert

Cbad - cena całkowita brutto oferty badanej

P - liczba punktów badanej oferty w kryterium cena

100 %
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1) Tomasz Szczerbak: 122853671, wew. 23 - sprawy techniczne;

2) Wojciech Rudzki: 12285-36-71, wew. 38 - sprawy techniczne;

3) Łukasz Nabagło: 122853671, wew. 25 - sprawy formalne.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.