Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
osiedle Na Skarpie 66
31-913 Kraków
powiat: Kraków
zpubl@zeromski-szpital.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń w w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji obejmująca wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym: tras kablowych, instalacji oświetlenia, obwodów gniazd, kontroli dostępu i sieci LAN. W zakres wchodzi również wykonanie wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji oraz wymiana odcinka zewnętrznej kanalizacji. Roboty budowlane obejmują wykonanie robót demontażowych,wykonanie ścianek z płyt GK, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów oraz montaż stolarki drzwiowej. W pomieszczeniach biurowych należy wykonać posadzki z tworzyw sztucznych, a w łazience z płytek ceramicznych, zgodnie z zakresem prac określonych w przedmiarze robót - załącznik nr 1 do SWZ.
1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności : " w Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.)
" Ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.191 z późn. zm.);
" Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);
" Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);
" Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny opowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012 poz.739)
" Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
" Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwo i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
" Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.);
" Obowiązujących Polskich Normach Budowlanych. Budynek Szpitala, w którym ma być wykonane zadanie zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania będą usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawcę na jego koszt.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we własnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych robót.
6. Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie co wiąże się z możliwością wystąpienia utrudnień w rejonie prowadzonych prac, także z brakiem możliwości korzystania z wind i klatek schodowych do transportu materiałów. Prace mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godz.ch od 07.00 do 19.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i święta dla tzw. robót cichych.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Inwestorowi dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z rozbiórki w ilościach odpowiadających faktycznemu zakresowi wykonanych prac rozbiórkowych.
8. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego (vide kryteria oceny ofert).

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9-, 45440000-3, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00086655, ZP 17/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.krakow.pl/bip_id=40&mmi=10567
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: "Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu
pawilonu C1 dla potrzeb administracji" - znak sprawy: ZP/11/2021.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://epropublico.
pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020
poz. 346);
b) podpisie osobistym - należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9
ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca
się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub
wyższego).
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi,
stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft
Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w
formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie
jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie
zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w
kolumnie "Data przesłania";
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za
pośrednictwem Platformy (karta "Wiadomości"). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na
Platformie.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zam. informuje, że:
1) administr. danych osob. Wyk. jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w
Krakowie, os. Na Skarpie 66 , 31-913 Kraków.Tel.: 12 622 94 13, 622 94 87, e-mail: zpubl@zeromskiszpital.
pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osob., można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, którym jest Klaudia Wróbel, za pośrednictwem telefonu +48 (12) 6229282 lub adresu
e-mail: dane.osobowe@zeromski-szpital.pl;
3) dane osob. Wyk. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udziel. zam. Publicz.
pn. Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji - znak sprawy:
ZP/11/2021 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wyk. danych osob. będą osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wyk. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postęp. o udziel. zam., a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zam.publ.
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązyw.umowy.
Wyk. jest zobowiązany, do wypełn.obow.form.-prawnych wymag.przez RODO i zwiąż. z udziałem w
przedm.postęp. o udziel. zam. Do nich należą:
1) obowiązek inform. przewidz.w art. 13 RODO względem osób fiz., których dane osob. dotyczą i od
których dane te Wyk. bezpośrednio pozyskał i przekazał Zam. w treści oferty lub dokumentów
składanych na żądanie Zam.;
2) obowiązek inform. wynik.z art. 14 RODO względem osób fiz., których dane Wyk. pozyskał w sposób
pośredni, a które to dane Wyk. przekazuje Zam. w treści oferty lub dokum.skład. na żądanie Zam. Zam. informuje, że;
1) udostępnia dane osob., o których mowa w art. 10 RODO (dane osob.dot. wyroków skazujących i
czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa
w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osob., z
wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osob.ujawniających pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawod. oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dot. zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej tej osoby), zebranych w toku postęp. o udziel.zam.;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osob. są przetwarzane przez Zam., z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wyk. do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osob.jego dot., prawem Wyk. do bycia
poinformowanym o odpowiednich zabezp., o których mowa w art. 46 RODO, związanych z
przekazaniem jego danych osob.do państwa trzeciego lub organizacji międzynarod. oraz prawem
otrzymania przez Wyk. od administratora kopii danych osob.podlegających przetwarzaniu), Zam. może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatk. informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp.o udziel.zam.;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osob.są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art.
16 RODO (uprawnienie do sprost. lub uzupełn. danych osob.), nie może naruszać integralności
protokołu postęp.oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udziel.zam. zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osob. do czasu zakończenia tego postęp.;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dot. prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje
ograniczenie przetwarz.danych osob. zawart.w protokole postęp. lub zał. do tego protokołu, od dnia
zakończenia postęp.o udziel. zamówienia Zam. nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozp. 2016/679.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 17/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 157437,05
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń w w przyziemiu pawilonu C1 dla potrzeb administracji obejmująca wykonanie nowej instalacji elektrycznej w tym: tras kablowych, instalacji oświetlenia, obwodów gniazd, kontroli dostępu i sieci LAN. W zakres wchodzi również wykonanie wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji oraz wymiana odcinka zewnętrznej kanalizacji. Roboty budowlane obejmują wykonanie robót demontażowych,wykonanie ścianek z płyt GK, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów oraz montaż stolarki drzwiowej. W pomieszczeniach biurowych należy wykonać posadzki z tworzyw sztucznych, a w łazience z płytek ceramicznych, zgodnie z zakresem prac określonych w przedmiarze robót - załącznik nr 1 do SWZ.
1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami zawartymi w szczególności : " w Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.)
" Ustawie z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.191 z późn. zm.);
" Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);
" Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);
" Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny opowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012 poz.739)
" Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
" Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwo i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
" Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.);
" Obowiązujących Polskich Normach Budowlanych. Budynek Szpitala, w którym ma być wykonane zadanie zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004r.).
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów zgodnych z dokumentacją przetargową. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, atesty oraz być zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i z właściwymi przepisami obowiązującymi w okresie realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zadania będą usuwane natychmiast po ich powstaniu przez Wykonawcę na jego koszt.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi zniszczeniami we własnym zakresie oraz do zapewnienia bezpiecznego przejścia w miejscach wykonywanych robót.
6. Prace budowlane będą realizowane w czynnym zakładzie co wiąże się z możliwością wystąpienia utrudnień w rejonie prowadzonych prac, także z brakiem możliwości korzystania z wind i klatek schodowych do transportu materiałów. Prace mają przebiegać w sposób nie zakłócający pracy Szpitala. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godzinach od 07.00 do 19.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i święta dla tzw. robót cichych.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do wywiezienia materiałów z rozbiórki na własny koszt oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Inwestorowi dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z rozbiórki w ilościach odpowiadających faktycznemu zakresowi wykonanych prac rozbiórkowych.
8. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz instalacyjne licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru końcowego (vide kryteria oceny ofert).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 wydłużenie terminu gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne
Gof - Liczba punktów = Ozn war * waga
gdzie:
- Ozn war - 36 -59 m-cy - 0 pkt.
60 m-cy i więcej - 100 pkt
Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na przebudowie budynku użyteczności publicznej o
wartości 100 000 zł brutto - udokumentowanej dowodem potwierdzającym, że roboty te zostały
wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. Konsorcjum
powyższy warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia np. członek Konsorcjum.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - załącznik nr 5
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył - załącznik nr 7
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - zał. nr 3
2 Wzór Oferty
Wzór oferty - załącznik nr 2
3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - załącznik nr 6
4 pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian wskazanych w treści umowy oraz zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SWZ,
2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
a. siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
b. wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/ Dostawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Dostawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów.
c. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie temperatury),
d. następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
e. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,f. zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego,
3) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 wydłużenie terminu gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne
Gof - Liczba punktów = Ozn war * waga
gdzie:
- Ozn war - 36 -59 m-cy - 0 pkt.
60 m-cy i więcej - 100 pkt
Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.