Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa pomieszczeń

Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
+48 34 3784201
m.majewska@ujd.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 34 3784201
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w budynku przy Al. Armii Krajowej w Częstochowie

CPV: 45000000-7, 32410000-0, 42961100-1, 45111300-1, 45310000-3, 45312100-8, 45331100-7, 45331200-8, 45332200-5, 45332300-6

Dokument nr: 2021/BZP 00086787, ZP.26.40.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.
3. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem
sprawy niniejszego postępowania. 4. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego". 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego. 6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach awaryjnych
informacje będą przekazywane poprzez pocztę elektroniczną. 7. Wykonawca ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez
zamawiającego 8. Ofertę składa się poprzez platformę zakupową - po wypełnieniu formularza
składania oferty i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk ,,Przejdź do
podsumowania". W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 9. Aby
zakończyć składanie ofert należy kliknąć przycisk ,,Złóż ofertę". Następnie system zaszyfruje ofertę i
Wykonawcy, tak by była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Za datę złożenia
oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty
poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana
i złożona. 10. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 11. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformy
określone w Regulaminie i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków 12. Instrukcje korzystania
z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - dalej zwane
RODO) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.
Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im.
Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
3) Podmiotem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest platformazakupowa.pl, którego
operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr
ZP.26.1.40.2021 w trybie podstawowym i w celu wykonania umowy zawartej w wyniku tego
postępowania;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, w oparciu o przepisy art. 8,
10 i 11 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych i
audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie
zawarta umowa także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w celach finansowych i
windykacyjnych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt 3) i 4) oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i niezbędnym do zawarcia z Panią/Panem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana
swoich danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia przedmiotowej umowy;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
2. Stosownie do postanowień art. 18 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia dane osobowe, o
których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.14), zwanego
dalej ,,rozporządzeniem 2016/679'', w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
3. Ponadto Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679,
o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, polegających na tym, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.40.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w budynku przy Al. Armii Krajowej w Częstochowie
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

42961100-1 - System kontroli dostępu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nieodrzucone będą oceniane wg poniższych zasad:
1) Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie obliczona według wzoru:
Liczba punktów = Cmin./Cb x 95%x100
Gdzie:
Cmin. - najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena brutto oferty badanej
Uwaga: przy obliczaniu punktów przez Zamawiającego w kryterium ,,cena" Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2) Liczba punktów = Gb/12 x 5%x100
Gdzie:
Gb - liczba miesięcy gwarancji dodatkowej powyżej wymaganego okresu podstawowego, tj. 60 miesięcy (np. zaoferowano gwarancję 65 miesięcy, czyli Gb=5). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji równego podstawowemu okresowi gwarancji, tj. 60 miesięcy, oferta otrzyma 0 punktów.
12 - maksymalna liczba miesięcy gwarancji dodatkowej powyżej wymaganego okresu podstawowego. Oznacza to, że Zamawiający dokona oceny w kryterium ,,gwarancja" w zakresie od 60 miesięcy do 72 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany.
Uwaga: przy obliczaniu punktów przez Zamawiającego w kryterium ,,długość okresu gwarancji" Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3) Ocena końcowa przyznana ofercie (Ok) zostanie wyliczona wg wzoru
Liczba punktów Ok = C + G, jako suma punktów przyznanych ofercie w kryterium cena i kryterium długość okresu gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
I. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymaga by wykonawca w sposób należyty wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wewnętrznych wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej o wartości każdego zamówienia minimum 685 000,00 zł brutto
2) Zamawiający wymaga by wykonawca skierował do realizacji zamówienia niżej wymienione osoby:
a) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej trzech zakończonych robót przez cały okres ich trwania (tj. od rozpoczęcia robót do dokonania odbioru końcowego robót) polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, przy czym każdorazowo na każdym zadaniu wartość robót ogólnobudowlanych wynosiła minimum 230 000,00 zł brutto
b) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w przedmiocie wykonania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., wentylacji i klimatyzacji w nieograniczonym zakresie i posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej trzech zakończonych robót przez cały okres ich trwania (tj. od rozpoczęcia robót do dokonania odbioru końcowego robót), przy czym każdorazowo, na każdym zadaniu wartość robót w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w budynku wynosiła minimum 230 000,00 zł brutto.
c) Osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w przedmiocie wykonania instalacji elektrycznych w nieograniczonym zakresie i posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej trzech zakończonych robót przez cały okres ich trwania (tj. od rozpoczęcia robót do dokonania odbioru końcowego robót), przy czym każdorazowo, na każdym zadaniu wartość robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych w budynku wynosiła minimum 150 000,00 zł brutto.
II. W przypadku warunku określonego w pkt I. 1) gdy wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach umowy (zamówienia) realizowanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), nie dopuszcza się, by wykonawca powoływał się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu robót. Wykonawca w celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku w postępowaniu może powoływać się wyłącznie na roboty, w których bezpośrednio uczestniczył. W przypadku warunków określonych w pkt I 1) i 2), jeżeli wartości robót zostały wyrażone w umowie w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN według średniego kursu danej waluty publikowanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, podstawą przeliczenia będzie średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku warunku określonego w pkt I 2) lit. a-c, uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietna 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, określonych w pkt 1) - 2), innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeśli na etapie składania ofert nie podlegał w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, wg formuły ,,spełnia / nie spełnia". Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W terminie składania ofert/wraz z ofertą wykonawcy muszą złożyć:
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenie, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stosownie do postanowień pkt 8.5. SWZ, składane zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ;
2) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania podmiotów udostępniających mu zasoby do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Na wezwanie zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykaz należy złożyć zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do znaku towarowego, danego pochodzenia lub danej produkcji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności oferowanych przez niego produktów w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, np. karty katalogowe, dokumentację techniczną.
2) W przypadku gdy wymagania w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca udowodnił w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, przez dołączenie do oferty w szczególności stosownych przedmiotowych środków dowodowych, w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą, sporządzoną zgodnie z treścią formularza oferty - załącznik 2 do SWZ, należy złożyć:
1) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, zgodnie z pkt. 9.1. ppkt 4) SWZ;
2) Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) - jeśli dotyczy;
3) W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić przez dołączenie do oferty, że proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp na okoliczność wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na okoliczność wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu -
Stosownie do art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący doświadczenia wykonawcy winien spełniać w całości przynajmniej jeden z tych wykonawców, z uwzględnieniem postanowień zdania poprzedniego. W pozostałym zakresie spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykazują wspólnie.
3. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy tej spółki składają pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym albo umowę spółki, chyba że ofertę podpiszą wszyscy wspólnicy tej spółki. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
a. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
b. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji.
Szczegółowe postanowienia - zgodnie z SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nieodrzucone będą oceniane wg poniższych zasad:
1) Liczba punktów w kryterium ,,cena" będzie obliczona według wzoru:
Liczba punktów = Cmin./Cb x 95%x100
Gdzie:
Cmin. - najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena brutto oferty badanej
Uwaga: przy obliczaniu punktów przez Zamawiającego w kryterium ,,cena" Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2) Liczba punktów = Gb/12 x 5%x100
Gdzie:
Gb - liczba miesięcy gwarancji dodatkowej powyżej wymaganego okresu podstawowego, tj. 60 miesięcy (np. zaoferowano gwarancję 65 miesięcy, czyli Gb=5). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji równego podstawowemu okresowi gwarancji, tj. 60 miesięcy, oferta otrzyma 0 punktów.
12 - maksymalna liczba miesięcy gwarancji dodatkowej powyżej wymaganego okresu podstawowego. Oznacza to, że Zamawiający dokona oceny w kryterium ,,gwarancja" w zakresie od 60 miesięcy do 72 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące nie będzie dodatkowo punktowany.
Uwaga: przy obliczaniu punktów przez Zamawiającego w kryterium ,,długość okresu gwarancji" Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3) Ocena końcowa przyznana ofercie (Ok) zostanie wyliczona wg wzoru
Liczba punktów Ok = C + G, jako suma punktów przyznanych ofercie w kryterium cena i kryterium długość okresu gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-31

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.