Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Przedmiot:

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY SPYTKOWICE
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
powiat: wadowicki
Tel.: 33 879 18 76, 33 879 18 20, 33 879 15 45, Fax: 33 879 15 60
ppri@spytkowice.net.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Spytkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 33 879 18 76,
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert - Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w miejscowościach Bachowice (ul. Rzemieślnicza) i Ryczów (ul. Krakowska)
Zaproszenie do składania ofert
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.) - do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 130 000 złotych
Wójt Gminy Spytkowice, Ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na wykonanie następujących zadań: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w miejscowościach Bachowice (ul. Rzemieślnicza) i Ryczów (ul. Krakowska)".
Prace obejmować będą:
Budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV, typu AsXSn 2x25 o długości 220,0 m, na działkach nr ew.: 4756/1, 4272/2, 4753/1, 4753/2, 2495/3, 4620, 2489/3 zlokalizowanych w miejscowości Bachowice (ul. Rzemieślnicza).
Budowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV, oświetlenie drogi krajowej nr 44 od km 82+686 do km 82+947, typu YAKXS 4x35 długości 313,0 m, na działkach nr ew.: 1322/4, 2588/1, 1322/5, 2588/3 zlokalizowanych w miejscowości Ryczów (ul. Krakowska).

Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących załączniki do zaproszenia do składania ofert. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest podstawą do właściwego przygotowania i złożenia oferty.
Zamawiający załącza przedmiary robót, które należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy i rozpatrywać wyłącznie jako wskazanie ilości, rodzajów prac do wykonania w ramach zamówienia. Przyjmuje się że Wykonawca zapoznał się z terenem, opisem przedmiotu zamówienia jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarze robót. Pozycje w przedmiarach robót opisują roboty objęte umową w sposób skrócony. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu ofertowego.

Podstawą obliczenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzenia w formie ryczałtu (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) jest wartość podana jako cena oferty, która musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowa opisane w zaproszeniu i przedmiarze robót. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.

Specyfikacja:
Prośbę o udzielenie wyjaśnień należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych tj.: pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem na numer (33) 879 15 60, w wersji elektronicznej na adres ppri@spytkowice.net.pl

Składanie ofert:
Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV w miejscowościach Bachowice (ul. Rzemieślnicza) i Ryczów (ul. Krakowska)" na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, Ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem na numer (033) 879 15 60, e-mailem na adres: ppri@spytkowice.net.pl, do dnia 24.06.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: 60 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Rękojmia.
Wymagany okres rękojmi - 36 miesięcy na wykonane prace i przedmiot umowy, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym terminie nie dłuższym niż 7 dni.
Do udzielonej przez Wykonawcę rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawca zobowiązany jest do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
zapewnienia kompletnego kierownictwa, wykwalifikowanych pracowników, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad,
posiadania przez pracowników wszystkich wymaganych prawem uprawnień,
stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty , certyfikaty lub aprobaty. W przypadku zastosowania w trakcie realizacji robót jakichkolwiek wyrobów budowlanych nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonane roboty i wykona je ponownie na własny koszt i ryzyko,
Wykonawca na własny koszt wykona badania materiałów, których jakość budzi wątpliwość,
wywozu i utylizacji na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki, wszelkich odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska oraz gospodarowania odpadami,
zorganizowania zaplecza budowy i prawidłowe oznakowania (umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej ponadto zabezpieczenia terenu budowy poprzez jego ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do terenu budowy przez osoby nieuprawnione),
prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia robót,
od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe na tym terenie,
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym też związanych z ruchem pojazdów,
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wypadkach lub zagrożeniach na budowie,
zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,
przygotowanie dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwych nadzorów budowlanych.

Wymagania ogólne:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy praz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich.
Materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art.. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną.
Całość robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia przepisy prawne i normy branżowe.
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą
odpadów. Na wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),

Istotne postanowienia umowy:

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego,
Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice, w formie przelewu na rachunek bankowy podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
Kary umowne

a) za odstąpienie od umowy przez Zmawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.

VII. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając wyżej opisane wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do zaproszenia.

W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej oferty.
Odmowa udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

VIII. Informacja o wyborze oferty:

Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony w formularzu ofertowym.

IX. Dodatkowe informacje:

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z zaproszeniem, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zaproszenia. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.