Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu sali gimnastycznej

Przedmiot:

Remont dachu sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rybnik - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku
ul. Lompy 6
44-253 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32 422 02 87, tel. 32 422 02 20
g.chrabol@zsp8.miastorybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 422 02 87, t
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu sali gimnastycznej przy Ul. Żurawia 8 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu sali gimnastycznej przy Ul. Żurawia 8 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku.
3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
4. Szczegółowy opis przedmiotu: remont dachu sali gimnastycznej przy Ul. Żurawia 8 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku polegający na:
1) robotach demontażowych (demontaż starych rynien oraz parapetów),
2) robotach wykończeniowych (malowanie blachy ocynkowanej),
3) robotach montażowych (krycie dachu papą termozgrzewalną, obicie okapu blachą, montaż nowych rynien oraz parapetów)
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót.

CPV: 45261900-3, 45261400-8, 45442100-8, 45261320-3, 45453000-7

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem) na Formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 w sekretariacie na Ul. Żurawia 8 do 28.06.2021 roku, opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: "Remont dachu sali gimnastycznej przy Ul. Żurawia 8 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku."

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Ogólne informacje:
1) wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych, narzędzi i sprzętu Wykonawcy,
2) Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny pobór niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna), dostęp do urządzeń sanitarnych oraz miejsce bezpiecznego składowania sprzętu i materiałów do czasu zakończenia prac,
3) zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych,
4) zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie prac realizowany będzie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00,
5) dostęp do pomieszczenia będzie ustalony co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem prac z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, który dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym do osób niepełnosprawnych.
WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie, dokonywane będą w PLN.
5. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
? cena: 100%
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 02.07.2021r.
? na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
? na stronie internetowej pod adresem bip.sp18bip.edukacja.rybnik.eu

Uwagi:
VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, ul. Lompy 6, 44-253 Rybnik.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku, ul Lompy 6, 44-253 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp18@miastorybnik.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy),
3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego),
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) prawo usunięcia swoich danych osobowych,
2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja postępowania.
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Kontakt:
VII. KONTAKT Z WYKONAWCĄ

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą są:
1) Gabriela Chraboł tel. 32 422 02 87, email: g.chrabol@zsp8.miastorybnik.pl,
2) Izabela Andrzejczyk tel. 32 422 02 20, email: i.andrzejczyk@zsp8.miastorybnik.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.