Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zadania w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" w zakresie realizacji zadania pn....

Przedmiot:

Wykonanie zadania w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" w zakresie realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
powiat: nowosądecki
tel.: 018-414-56-19, fax: 018- 414 56 43
przetargi@chelmiec.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 018-414-56-19,
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" w zakresie realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 w następującej lokalizacji:

Lp.
Nr drogi krajowej
Kilometraż
Miejscowość
Charakterystyka techniczna zadania
1.
28
144,287
Paszyn
budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym
3. W skład zamówienia wchodzi:
- Wykonanie uproszczonego projektu budowlano - wykonawczego doświetlenia przejścia dla pieszych na kopii mapy zasadniczej oraz uzgodnienie projektu uproszczonego w siedzibie Zamawiającego oraz w GDDKiA oddział w Krakowie (nie ma konieczności uzyskania decyzji/zgłoszenia w starostwie powiatowym).
- Uzyskanie warunków zasilania realizowanej inwestycji z sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem informacji, czy projekt przyłącza energetycznego może zostać sporządzony w postaci uproszczonej (w załączniku nr 5 Zamawiający przekłada stanowisko Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, które mówi, że ,,oświetlenie dedykowane" zaliczana jest jako urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego być może wystarczające będzie wykonanie uproszczonego projektu na kopii mapy zasadniczej). Jeśli wystąpi konieczność wykonania pełnego projektu, Wykonawca zobowiązuje się go wykonać.
- Opracowanie i uzgodnienie stosownych projektów branży elektrycznej
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz uzgodnienie ich w policji oraz w GDDKiA (zatwierdzenie i uzgodnienie tych projektów będzie podstawą do realizacji robót budowlanych w terenie). W celu opracowania projektu stałej organizacji ruchu Wykonawca wykona projekt stałej organizacji ruchu na podstawie przekazanych przez GDDKiA projektów istniejącej organizacji ruchu (załącznik nr 4 do zapytania).
- Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie projekt czasowej organizacji, po uzyskaniu tego dokumentu od GDDKiA w Krakowie (sporządzenie tego dokumentu nie będzie spoczywać na Wykonawcy)
- Wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do GDDKiA oraz uzyskanie takiej zgody
- Poprawa widoczności pieszych poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych zgodnie z wytycznymi GDDKiA.
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu weryfikacji oraz klauzuli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dopuszcza się aby wykonawca praz geodezyjnych, po uzyskaniu z PODGiK informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji umieścił na dokumentach przeznaczonych dla Inwestora, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
W ramach projektowanego oraz wykonywanego oświetlenia wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie i inne wymagane dokumenty Wykonawca uzyskuje samodzielnie w imieniu Zamawiającego.

Dokument nr: WPR.2600.26.2021

Składanie ofert:
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 01.07.2021 r do godz. 10.00., za pomocą Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec , gdzie należy złożyć ofertę w formie elektronicznej.
Tel. kontaktowy: 18 548 02 19 od godz. 8.oo do 15.oo.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji całości zadania (projekt i wykonanie) 31.10.2021 r.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2021 r.

Wymagania:
Pozostałe informacje:
1. Ofertę należy wycenić zgodnie z wytycznymi GDDKiA stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Posiadają wiedzę i doświadczenie
- Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową

V KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.
1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następującego kryterium:
Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia - 100%

VI. INNE ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych. Zamawiający może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny

Kontakt:
Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl
tel.: 018-414-56-19, fax: 018- 414 56 43
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formie ,,zaprojektuj i wybuduj" w zakresie realizacji zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 w następującej lokalizacji:
Lp.
Nr drogi krajowej
Kilometraż
Miejscowość
Charakterystyka techniczna zadania
1.
28
144,287
Paszyn
budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym
Pozostałe informacje:
1. Ofertę należy wycenić zgodnie z wytycznymi GDDKiA stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
2. Termin realizacji całości zadania (projekt i wykonanie) 31.10.2021 r.
3. W skład zamówienia wchodzi:
- Wykonanie uproszczonego projektu budowlano - wykonawczego doświetlenia przejścia dla pieszych na kopii mapy zasadniczej oraz uzgodnienie projektu uproszczonego w siedzibie Zamawiającego oraz w GDDKiA oddział w Krakowie (nie ma konieczności uzyskania decyzji/zgłoszenia w starostwie powiatowym).
- Uzyskanie warunków zasilania realizowanej inwestycji z sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem informacji, czy projekt przyłącza energetycznego może zostać sporządzony w postaci uproszczonej (w załączniku nr 5 Zamawiający przekłada stanowisko Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, które mówi, że ,,oświetlenie dedykowane" zaliczana jest jako urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego być może wystarczające będzie wykonanie uproszczonego projektu na kopii mapy zasadniczej). Jeśli wystąpi konieczność wykonania pełnego projektu, Wykonawca zobowiązuje się go wykonać.
- Opracowanie i uzgodnienie stosownych projektów branży elektrycznej
- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz uzgodnienie ich w policji oraz w GDDKiA (zatwierdzenie i uzgodnienie tych projektów będzie podstawą do realizacji robót budowlanych w terenie). W celu opracowania projektu stałej organizacji ruchu Wykonawca wykona projekt stałej organizacji ruchu na podstawie przekazanych przez GDDKiA projektów istniejącej organizacji ruchu (załącznik nr 4 do zapytania).
- Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie projekt czasowej organizacji, po uzyskaniu tego dokumentu od GDDKiA w Krakowie (sporządzenie tego dokumentu nie będzie spoczywać na Wykonawcy)
- Wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do GDDKiA oraz uzyskanie takiej zgody
- Poprawa widoczności pieszych poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych zgodnie z wytycznymi GDDKiA.
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu weryfikacji oraz klauzuli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dopuszcza się aby wykonawca praz geodezyjnych, po uzyskaniu z PODGiK informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji umieścił na dokumentach przeznaczonych dla Inwestora, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
W ramach projektowanego oraz wykonywanego oświetlenia wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie i inne wymagane dokumenty Wykonawca uzyskuje samodzielnie w imieniu Zamawiającego.
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Posiadają wiedzę i doświadczenie
- Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2021 r.
V KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.
1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następującego kryterium:
Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia - 100%
VI. INNE ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
VIII. DANE KONTAKTOWE
przetargi@chelmiec.pl
Tel. kontaktowy: 18 548 0 219 od godz. 8,oo do 15.oo.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.