Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STRAWCZYN
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
powiat: kielecki
+48413038002, faks +48413038157
gmina@strawczyn.pl
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Strawczyn
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48413038002, faks +
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Strawczynek, Korczyn, Niedźwiedź w gm. Strawczyn
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Strawczynek Ul. Zacisze

Budowa stanowisk słupowych -11 szt. (nr. 2,3,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
Rozbudowa oświetlenia kablem YAKXS 4x35mm?
Montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach- 11 szt.
Zakres zamówienia jest ograniczony w porównaniu do opisanego w dokumentacji projektowo-technicznej.

Część 2. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Niedźwiedź za mostem
Budowa stanowisk słupowych - 4 szt.
Rozbudowa oświetlenia kablem YAKXS 4x25mm?
Montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach- 4 szt.

Część 3. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Niedźwiedź - przepompownia
Budowa stanowisk słupowych - 5 szt.
Rozbudowa oświetlenia kablem YAKXS 4x25mm?
Montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach-6 szt.

Część 4. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Korczyn
Budowa stanowisk słupowych - 10 szt.
Rozbudowa oświetlenia kablem YAKXS 4x35mm?
Montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach-10 szt.
Zamawiający w ramach zadania Budowa oświetlenia drogowego w msc. Korczyn, przekaże 7 słupów, 7 wysięgników i 7 fundamentów. W związku z tym do wyceny należy nie uwzględniać wymienionych materiałów

CPV: 45231400-9, 45000000-7, 45233000-9, 45233142-6, 45310000-3, 45316000-5, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00088069, ZP.271.1.21.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty
należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. Zamawiający
wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji: elektronicznie na adres e-mail: gmina@strawczyn.pl lub za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl w zakładce
,,Korespondencja" Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 r. poz. 2415). 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną
do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do
Zamawiającego przed upływem tego terminu (godz. pracy Zamawiającego: 7:30-15:30 w dni
robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na
adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail
Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.3. Ogólne zasady
korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8niniejszego Rozdziału;1) zgłoszenie do
postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Strawczyn;
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl 2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń
oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".7.
Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.) -zwane dalej ,,Rozporządzeniem"
określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:1)dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się
podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż
,,pdf",wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie
zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ rozdział II pkt 4
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ rozdział II pkt 4

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-06 11:00
Miejsce składania ofert: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.