Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiśniew
Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
powiat: siedlecki
ug@wisniew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiśniew
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabłocie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w liniach rozgraniczających pasa drogi gminnej
Nr 361123W na działce 592 w miejscowości Zabłocie gmina Wiśniew.
2. Zakres inwestycji:
- montaż kompletnie wyposażonej szafy oświetleniowej nN 0,4kV typu SOK na fundamencie prefabrykowanym - 1 szt.
- budowa kablowej nN 0,4kV wewnętrznej linii zasilającej typu YAKXS 4x35mm2 - 2m/6m,
- montaż ośmiokątnej stalowej ocynkowanej latarni oświetleniowej o wysokości 8m na fundamencie prefabrykowanym ,
z wysięgnikiem rurowym o długości 1,5m i oprawą oświetleniową LED 34,5W - 9 szt.,
- budowa kablowej linii oświetleniowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 - 340m/376m,
- ułożenie razem z linią kablową bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm - 340m/358m.

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00088198, RI.271.5.2021.DS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 3.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).7. Zamawiający przekazuje link do
postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia .
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 8. Zamawiający
nie przewiduje innego sposobu komunikacji, niż opisany w ust. 1.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W celu wypełnienia, ciążącego na
Zamawiającym,obowiązku informacyjnego zobowiązuje się Wykonawców zainteresowanych udziałem
wpostępowaniu, do zapoznania się z ,,Klauzulą informacyjną", stanowiącą załącznik do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-05 09:00
Miejsce składania ofert: miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 5.07.2021 r. do godz. 9.00 wnieść wadium w wysokości: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.5.2021.DS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w liniach rozgraniczających pasa drogi gminnej
Nr 361123W na działce 592 w miejscowości Zabłocie gmina Wiśniew.
2. Zakres inwestycji:
- montaż kompletnie wyposażonej szafy oświetleniowej nN 0,4kV typu SOK na fundamencie prefabrykowanym - 1 szt.
- budowa kablowej nN 0,4kV wewnętrznej linii zasilającej typu YAKXS 4x35mm2 - 2m/6m,
- montaż ośmiokątnej stalowej ocynkowanej latarni oświetleniowej o wysokości 8m na fundamencie prefabrykowanym ,
z wysięgnikiem rurowym o długości 1,5m i oprawą oświetleniową LED 34,5W - 9 szt.,
- budowa kablowej linii oświetleniowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 - 340m/376m,
- ułożenie razem z linią kablową bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm - 340m/358m.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i mogącej być kierownikiem budowy, której wykonawca powierzy funkcję kierownika budowy.

Osoba wskazana powyżej musi posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie przepisów wcześniejszych lub którego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych - w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska i w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 5.07.2021 r. do godz. 9.00 wnieść wadium w wysokości: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum) i wspólnicy spółki cywilnej ustanawiają
pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają
Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo,
3) Wszelkie zawarte w SWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa w pkt 1,
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy,
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiający ma wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego
pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
a) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania (każdy z wykonawców
składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ w zakresie części ,,B")
b) wykonawcy muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu (co najmniej jeden z
wykonawców składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ w
zakresie części ,,A")
7) zalecane jest złożenie odrębnych plików z oświadczeniem (załącznik nr 3) dla każdego z
wykonawców występujących wspólnie,
8) Jeżeli tylko jeden z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
imieniu wykonawców występujących wspólnie, pozostali wykonawcy powinni złożyć
oświadczenie tylko w zakresie braku podstaw wykluczenia (ze wzoru oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ usuwając bądź przekreślając punkt A dotyczący spełniania
warunków udziału w postępowaniu).
9) Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie tylko niektórych warunków udziału w postępowaniu w
części ,,A" oświadczenia zawiązany jest wymienić warunki, które spełnia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) w zakresie terminu wykonania:
a) wejścia w życie regulacji prawnych, po dacie zawarcia umowy, mających wpływ na termin wykonania umowy,
b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
2) w zakresie wynagrodzenia umownego:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług - do ceny netto zostanie doliczona stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu wystawienia faktury,
b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
3) w zakresie zmiany personelu:
a) konieczność zastąpienia osób, o których mowa w § 8, sprawujących funkcje techniczne, w przypadku uzasadnionej konieczności zastąpienia tych osób,
w szczególności z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w tym: śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby, pod warunkiem, złożenia pisemnego oświadczenie uzasadniającego konieczność dokonania takiej zmiany i wskazania w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.