Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat...

Przedmiot:

Zaprojektowanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Ogrodnika Miasta, Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 12
87-100 Toruń
powiat: Toruń
telefon: 56 611 83 56
bom@um.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 56 611 83 5
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie automatycznej instalacji kroplującej do nawadniania grupy krzewów i rabat oraz słupka zraszającego z podstawą betonową na powierzchni utwardzonej na terenie miasta Torunia.
I. Adres realizacji zadania: ulica Janiny Hurynowicz 22 dz. nr 54/15 obr.36 (plac zabaw)
II. Zapytanie obejmuje :
- pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych badań; - uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; - uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych - niezbędnych do zaprojektowania przedmiotu zamówienia; - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji Technicznych wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; - wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca;
UWAGA:
Dokumentacja wykonawcza przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków (5 egz.) i postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft Office, AutoCad, Pdf lub innych uzgodnionych z Zamawiającym).
Przedmiot zamówienia obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego.

Dokument nr: PZP 187/2021, BOM.7021.9.25.26.28.2021.PW

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć
do dnia 30.06.2021 r. do godz. 10??

na adres: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, Ul. Wały Generała Sikorskiego 12, e-mail bom@um.torun.pl, z dopiskiem ,,Instalacja nawadniająca i zraszająca".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
- opracowanie dokumentacji projektowej- 30 dni od podpisania umowy - decyzje administracyjne zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego : decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, uzgodnienie z Miejskim Zarządem Dróg, Toruńskimi Wodociągami.

Wymagania:
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - wykonawca dołączy KRS
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
- wykonawca wykaże pozytywne i udokumentowane (referencjami) doświadczenie
w wykonywaniu usług o podobnym charakterze:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi o podobnym charakterze - wykonał przynajmniej 3 usługi w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę minimalną 3 000 zł brutto każda;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Zamawiający zbada spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły ,,spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego.)
3. Kryteria oceny złożonych ofert: cena - 100%.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
5. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

Kontakt:
Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Piotra Winiarskiego - (0-56) 611 83 31, e-mail p.winiarski@um.torun.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.