Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa przeglądu, i napraw poprzeglądowych systemów SAP, Oddymiania, DSO, BMS wraz z...

Przedmiot:

Usługa przeglądu, i napraw poprzeglądowych systemów SAP, Oddymiania, DSO, BMS wraz z wentylacją pożarową, SSWN, KD, CCTV

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 531 51 20
zamowienia@filharmonialubelska.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 81 531 51 20
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu, i napraw poprzeglądowych systemów SAP,
Oddymiania, DSO, BMS wraz z wentylacją pożarową, SSWN, KD, CCTV w siedzibie Teatru
Muzycznego (TM) i Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie (FL) z podziałem na dwa
zadania.
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania usługi:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i napraw poprzeglądowych systemów SAP,
Oddymiania, DSO, BMS wraz z wentylacją pożarową, SSWN, KD, CCTV w budynku Filharmonii
im. H. Wieniawskiego i Teatru Muzycznego w Lublinie z podziałem na 2 zadania. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
6. Termin oraz sposób złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć do dnia 24-06-2021 r. do godz. 11: 00 (oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane, a tym samym nie wezmą udziału w postępowaniu).
b) Ofertę
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
e-mail
na
adres:
zamowienia@filharmonialubelska.pl lub dostarczyć w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie
z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe - na usługę przeglądu i napraw poprzeglądowych systemów; SAP,
Oddymianie, BMS wraz z wentylacją pożarową, SSWN, SKD,CCTV w siedzibie Filharmonii im. H.
Wieniawskiego i Teatru Muzycznego w Lublinie nie otwierać przed dniem 24.06.2021r. godziną
11:15 Dotyczy Zadania nr .................", do sekretariatu Filharmonii, Ul. M. Curie-Skłodowskiej 5.
c) Oferty niekompletne oraz złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, a tym samym nie
wezmą udziału w postępowaniu. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
d) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej doręczenia Zamawiającemu, decyduje data
i godz. dotarcia przesyłki na adres e-mailowy lub do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania
oferty ani wysłania jej ze skrzynki pocztowej (e-mail) Oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień
Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - wartość netto zamówienia nie przekracza
kwoty 130 000 złotych netto, przeprowadzane będzie zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie.
5. Wykaz kryteriów, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty:
Wybór Wykonawcy zostanie dokonany spośród ofert złożonych w sposób, terminie i formie
określonej w niniejszym Zaproszeniu.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium cena oferty - 100%.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, zaś pozostałe oferty będą oceniane na podstawie
wzoru: Liczba punktów = (cena najtańszej oferty : cena badanej oferty) x 100.
7. Informacja na temat dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą:
1a) Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru Formularza ofertowego/cenowego,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
b) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy
oświadczeń woli.
c) W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym do składania w imieniu
Wykonawcy oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich
czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e. Osoba/Osoby udzielająca/udzielające
pełnomocnictwa musi/muszą figurować w aktualnym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy.
8. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o przedmiotowe zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia: dla Zadania 1:
1. Dysponują co najmniej jedną osobą z min. 2 -letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającą
ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji (G1), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) oraz osobami posiadającymi następujące
uprawnienia:
1) w zakresie systemu BMS i wentylacji pożarowej:
a) Certyfikat/szkolenie producenta systemu BMS z zakresu obsługi systemów TAC Xenta/TAC
Vista - sieci klasyczne;
2) w zakresie systemu SAP, Oddymiania, DSO:
? uprawnienia na system SAP ESSER Flex-ES, potwierdzone ukończonym szkoleniem przez
producenta/dystrybutora systemu;
? uprawnienia i Honeywell na system DSO Variodyn D1, potwierdzone ukończonym
szkoleniem przez producenta/dystrybutora systemu;
? uprawnienia systemu wizualizacji WINMAG plus, potwierdzone ukończonym szkoleniem
przez producenta/dystrybutora systemu.
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę zarówno ważnego świadectwa
kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na
stanowisku dozoru i eksploatacji oraz uprawnienia z pkt 1 zakresie systemu BMS i wentylacji
pożarowej i z pkt 2 w zakresie systemu SAP, Oddymiania, DSO.
2. Wymagania dotyczące uprawnień dla Zadania 2:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował oraz skierował do realizacji zamówienia co
najmniej 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia
technicznego.
3. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków w drodze oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym/cenowym.
9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia:
a) Cena oferty musi być podana przez Wykonawcę w PLN.
b) W przypadku udzielenia zamówienia, rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą
realizowane w walucie polskiej - PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia
w walucie obcej.
211. Informacja o wyborze oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty
za pomocą poczty elektronicznej w drodze wiadomości e-mail (na adres wskazany w ofercie) oraz
zamieści informację w miejscu publikacji Zaproszenia.
12. Pozostałe formalności:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia do składania
ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub
uzupełnieniu treści Zaproszenia do składania ofert zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli
ofertę za pomocą poczty elektronicznej w drodze wiadomości e-mail (na adres wskazany w ofercie)
oraz zamieszczona w miejscu publikacji Zaproszenia.
b) Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia będą wymagały zmiany treści
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
d) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu
terminu składania oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
e) W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu
zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie,
w przypadkach uzasadnionych, w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy
kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie przedmiotowej usługi.
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, gdy postepowanie będzie
obarczone wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy.
i) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
j) O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie kilku dni od
informacji o wynikach postępowania.
k) W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie
wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
l) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. W umowie tej w szczególności określony musi być m. in. pełnomocnik uprawniony
do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert,
? wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających
informacje zawarte w ofercie,
? poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie.

Uwagi:
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-029
Lublin, tel. 81 531 51 20, e-mail: zamowienia@filharmonialubelska.pl
Teatr Muzyczny w Lublinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-029 Lublin, tel. 81 532 76 13.
Każdy z Zamawiających zawrze samodzielnie umowę z wybranym Wykonawcą.

Kontakt:
10. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Aneta Suska e-mail: zamowienia@filharmonialubelska.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.