Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
16-300 Augustów
powiat: augustowski
Tel.: +48 876439900, Faks: +48 876443576
augustow@bialystok.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow/proceedings
Województwo: podlaskie
Miasto: Augustów
Wadium: 2 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 876439900,
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP"

Numer referencyjny: S.270.4.7.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP". Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy lokalizacji planowanych zadań (Załącznik nr 12A, Załącznik nr 12B oraz Załącznik nr 12C do SWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 99 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721700 Usługi ochrony gatunków zagrożonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów. Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy lokalizacji planowanych zadań - załączniki nr 12A, 12B, 12C do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia, usunięcia nalotu drzew i krzewów w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP". Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - wykonanie zadań mających na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP". Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy lokalizacji planowanych zadań (Załącznik nr 12A, Załącznik nr 12B oraz Załącznik nr 12C do SWZ).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:

-- przedmiot ochrony: 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/c/1-1, nr zadania: 2, przedmiot zamówienia: wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Nazwa zamówienia: Zachowanie siedliska przyrodniczego. Wykaszanie torfowiska (użytkowanie kośne) - stale w okresie obowiązywania PZO .Opis prac: wykaszanie - użytkowanie kośne torfowiska na wysokość 10-15 cm. Wykaszanie nalotu i odrośli drzew i krzewów. Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni. Ułożenie w stogi o objętości min. 2 m3 lub wyniesienie powstałej biomasy poza płat siedliska do 50 m. Termin wykonania zabiegu: od daty podpisania umowy - 30.11.2021,

-- przedmiot ochrony: 7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/c/1-2. Nr zadania: 2, przedmiot zamówienia: wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Nazwa zamówienia: Zachowanie siedliska przyrodniczego. Wykaszanie torfowiska - użytkowanie kośne - stale w okresie obowiązywania PZO. Opis prac: wykaszanie - użytkowanie kośne torfowiska na wysokość 10-15 cm. Wykaszanie nalotu i odrośli drzew i krzewów. Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni. Ułożenie w stogi o objętości min. 2 m3 lub wyniesienie powstałej biomasy poza płat siedliska do 50 m. Termin wykonania zabiegu: od daty podpisania umowy - 30.11.2021,

-- przedmiot ochrony: 1477 sasanka otwarta. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/c/1-3. Nr zadania: 2. Przedmiot zamówienia: wykaszanie oraz usuwanie nalotu drzew i krzewów. Nazwa zamówienia: Wykaszanie gat. ekspansywnych i inwazyjnych w runie oraz odrostów i nalotów drzew i krzewów w obrębie stanowisk występowania, wynoszenie biomasy - zabiegi - co 2 lata. Opis prac: wykaszanie ekspansywnych gatunków runa (trzcinnik, maliny i inne), usuwanie nalotów i odrostów drzew w wyznaczonych strefach z wynoszeniem biomasy poza strefę do 20 m. Id postępowania: 01-01/U/01/UE/c/1-4. Nr zadania: 4. Przedmiot zamówienia: eliminacja gatunków drzewiastych. Nazwa zamówienia: Usuwanie gat. inwazyjnych (czeremchy, dębu czerwonego i innych) w obrębie stanowisk występowania z wynoszeniem biomasy - co 2 lata. Opis prac: usuwanie nalotów i odrostów drzew inwazyjnych (czeremchy, dębu czerwonego itp.) i krzewów usuniętych w 2019 r. w wyznaczonych strefach z wynoszeniem biomasy poza strefę do 20 m. Termin wykonania zabiegu: od daty podpisania umowy - 30.11.2021.

Procedura odbioru prac: odbiór będzie obejmował ilości faktycznie wykonanych prac. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie wizji terenowej, podczas której wykonany zostanie pomiar powierzchni zrealizowanego koszenia. Pomiar wykonany zostanie przy użyciu odbiornika GPS, dalmierza laserowego lub taśmą mierniczą. W trakcie oględzin sprawdzona zostanie prawidłowość wykonania zadania. Odbiór może dotyczyć całości prac lub ich części wykonanych w danym miesiącu. SWZ oraz załączniki dostępne są na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

,,Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP". POIS.02.04.00-00-0200/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert - dot. pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia: cena - 60 %, termin płatności - 40 %.

Wadium: 2 000,00 PLN. Szczegóły pkt 11 SWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający będzie stos. art. 139 ust. 1-4 Pzp - ,,procedura odwrócona".

CPV: 77000000, 90721700

Dokument nr: 310657-2021, S.270.4.7.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

Nadleśnictwo Augustów - sala konferencyjna. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://platformazakupowa.pl/ Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Została powołana komisja przetargowa. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów. Szczegółową lokalizację przedstawiają mapy lokalizacji planowanych zadań - załączniki nr 12A, 12B, 12C do SWZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2021

Kontakt:
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów
Augustów
Kod NUTS: PL843 Suwalski
16-300
Polska
E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
Tel.: +48 876439900
Faks: +48 876443576

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.