Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej dachu, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego...

Przedmiot:

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej dachu, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji oraz wykonanie pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
ul. Izabelli 6
24-100 Puławy
powiat: puławski
Tel.: 81 887 42 23, fax: 81 887 42 38
sekretariat@opec.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: 81 887 42 23,
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia (CPV) oraz warunki realizacji
Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane w ramach budowy Hali Centrum Techniczno - Technologicznego w zakresie: Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej dachu, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji oraz wykonanie pokrycia dachowego Hali Centrum Techniczno - Technologicznego.
Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.
Dokumentacja projektowa składa się z:
- specyfikacji technicznej,
- projektu budowlanego,
- wykazu prac wraz z przedmiarem.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

CPV: 45261000-4, 45261210-9, 45262400-5, 45442200-9

Dokument nr: HALA/02/2021

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach w dniu 06.07.2021. do godz. 13:05 w sali konferencyjnej.

Specyfikacja:
12. Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.opec.pulawy.pl. z zakładki: Przetargi i Ogłoszenia > Przetargi.

Składanie ofert:
14. Miejsce i Termin Składania Ofert
Oferty należy składać w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach przy Ul. Izabelli 6; 24-100 Puławy w sekretariacie do dnia: 06.07.2021. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji Zamówienia
Realizacja zamówienia w terminie do dnia 15.10.2021r.

Wymagania:
2. Tryb postępowania / podstawa prawna/
1) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w Regulaminie Zakupów OPEC Sp. z o.o. w Puławach. Teść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.opec.pulawy.pl. w zakładce: Przetargi i Ogłoszenia > Regulaminy.
2) Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, którego łączna szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 5 548 000,00 EURO - dla robót budowlanych, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia
7.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
7.1.2 posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,
a) Wykonawca potwierdzi, że dysponuje specjalistycznym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży ,,Wykaz sprzętu" wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) dokument potwierdzający składa co najmniej jeden z jej uczestników, który ten warunek spełnia.
b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
c) Wykonawca musi udokumentować, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. Wskazać osoby, do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca przedstawi wykaz osób według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
7.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 PLN i przedłożyć dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie.
7.2 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z SWZ.
8. Kryteria oceny ofert
1. Cena oferty brutto - 80% (1% = 1 punkt)
2. Gwarancja - 20% (1% = 1 punktkt)
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań opisanych w niniejszej SWZ..
9. Oferty częściowe oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu.
11. Termin związania ofertą
Wymagany termin związania Ofertą wynosi min 30 dni od daty terminu upływu składania Ofert.
13. Warunki zmiany umowy
Warunki realizacji umowy, w tym warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 10 do SWZ

Uwagi:
5. Data Ogłoszenia i miejsce publikacji
18.06.2021r.
Strona internetowa: www.opec.pulawy.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia > Przetargi

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.