Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac polegających na modernizacji instalacji wodnokanalizacyjnej

Przedmiot:

Wykonanie prac polegających na modernizacji instalacji wodnokanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: 22 579 41 00
zp@oeiizk.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 22 579 41 0
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie prac polegających na modernizacji instalacji wodnokanalizacyjnej w celu dostosowania jej do wymogów instalacji PPOŻ w budynku przy ulicy Raszyńskiej 8/10 w Warszawie.
IV. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zapytania obejmuje: 1) Wykonanie prac, obejmujących: a) wymianę głównego zestawu wodomierzowego zgodnie z projektem modernizacji przyłącza wodociągowego - wymiana wodomierza głównego, będącym w posiadaniu Zamawiającego oraz warunkami technicznymi, uzgodnionymi pisemnie z MPWiK m. st. Warszawa b) modernizację instalacji wodnokanalizacyjnej na potrzeby instalacji PPOŻ, polegającą na: i. instalacji zaworu pierwszeństwa na instalacji wodociągowo-bytowej ii. wymianie elementów instalacji - rur plastikowych na stalowe. 2) Bieżące uzgadnianie wszystkich czynności, w tym prac do wykonania ze specjalistą PPOŻ, współpracującym z Zamawiającym. 3) Wykonanie powykonawczej dokumentacji wszelkich wykonanych prac i instalacji. 2. Zakres czynności niezbędnych do wykonania przedmiotowej usługi precyzują obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, przepisy techniczno-budowlane. Wykonana dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dokument nr: DO.260.25.2021

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert: do 25 czerwca 2021 r. godz. 13.00
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: zp@oeiizk.waw.pl
Pytania należy składać w wersji elektronicznej na adres: zp@oeiizk.waw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
VII. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2. Zapoznanie się z treścią niniejszego zapytania ofertowego (znak sprawy: DO.260.25.2021), posiadanie wszelkich oraz niezbędnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jakie przepisy prawa przewidują. 3. Wykonawca posiada kwalifikacje, w tym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne, a także niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 4. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiąże się do zawarcia pisemnej umowy, według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, zaś zawarcie umowy nastąpi w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. W przypadku udzielenia zamówienia i po wykonaniu usług zobowiąże się do wystawiania faktur przelewowych z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni. 6. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej będzie podpisany protokół. Oferty wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej nie będą rozpatrywane.
VIII. Kryteria oceny ofert / procentowy udział kryterium: Cena brutto - 100%
? Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym podatek VAT.
? Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów, w tym w szczególności koszty zakupu zaworu pierwszeństwa na instalacji wodociągowo-bytowej, posiadającego odpowiedni certyfikat potwierdzający, że spełnia podstawowe wymagania właściwych regulacji Prawa Europejskiego.
? Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.
? Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu Ofertowym i będzie zawierała najniższą cenę
Ofertę należy złożyć po dokonaniu wizji lokalnej. X. Opis sposobu przygotowania oferty:
? Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
? Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. XI. Wymagane dokumenty: ? Złożenie Oferty zawierającej wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1) ? Złożenie kosztorysu ofertowego z przedmiarem, uzupełniającego ofertę cenową, wskazaną w załączniku nr 1. ? Dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych XII. Pozostałe informacje:
? Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, lub o unieważnieniu postępowania, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej, w zakładce BIP.
? W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione.
? Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
? W postępowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Zamawiającego a także członkowie ich najbliższych rodzin.
Odbycie wizji lokalnej możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Kontakt:
Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego w kwestii wizji lokalnych jest Pan Zbigniew Brąblik - 22 57 94 134

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.