Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku dawnej dyspozytorni

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku dawnej dyspozytorni

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 854 43 48
ana.dimitrowa@gaz-system.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. +48 61 854 43 4
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku dawnej dyspozytorni
w Odolanowie - etap I.
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:
o ,,Części" - należy przez to rozumieć Części Zamówienia, określone w Rozdziale III Specyfikacji, na które zostało podzielone Zamówienie.
o ,,Liście Nierzetelnych Dostawców" - należy przez to rozumieć wykaz Wykonawców, którzy w sposób zawiniony nie wykonali, nienależycie wykonali lub nienależycie wykonują Zamówienie na rzecz Zamawiającego, co wpłynęło na utratę przez nich wiarygodności wymaganej od partnerów biznesowych i tym samym uznanie, że będą niezdolni do realizacji kolejnych zamówień na rzecz Zamawiającego.
o ,,Liście Wiarygodnych Dostawców" - należy przez to rozumieć zestawienie Wykonawców, którzy w sposób należyty zrealizowali na rzecz Zamawiającego co najmniej jedno zamówienie udzielone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie Zamówienia oraz pozytywnie przeszli proces oceny co najmniej jednej zrealizowanej umowy, otrzymując minimalny wymagany poziom punktów umożliwiający wpis na LWD.
o ,,Portalu Zakupowym" - należy przez to rozumieć Platformę Zakupową GAZ-SYSTEM S.A., dostępną pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl.
o ,,Postępowaniu" - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
o ,,Specyfikacji" lub ,,SWZ" - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami.
o ,,Wykonawcy" lub ,,Dostawcy" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowalnych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę lub umowę ramową. Przez Wykonawcę lub Dostawcę rozumie się również podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie Zamówienia.
o ,,Załączniku" - należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część.
o ,,Zamawiającym" - należy przez to rozumieć Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
o ,,Zamówieniu" - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w Rozdziale III Specyfikacji.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku dawnej dyspozytorni w Odolanowie - etap I.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 oraz 1a do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
4. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, znakom towarowym, patentom lub pochodzeniu, źródłom lub szczególnym procesom zawarte w dokumentacji postępowania. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać na etapie realizacji zamówienia, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone wymagania. 5. Wszędzie tam gdzie w treści SWZ i Załączników do SWZ znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, użyte w treści SWZ i Załączników do SWZ mają charakter wyłącznie przykładowy, dotyczy wyłącznie parametrów technicznych i charakterystyki urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie (wynikających z rozwiązań projektowych) i nie jest zobowiązaniem do wyboru tych producentów jako dostawców i wykonawców i służą ułatwieniu Wykonawcom przygotowanie ofert, (należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia o równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu).
6. Zamawiający, przed terminem składania ofert dopuszcza odbycie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku woli odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym zgodnie z Rozdziałem X SWZ, nie później niż w terminie 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wizji lokalnej do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Nieodbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania oferty i realizacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie ryzyka związane z brakiem przeprowadzenia oględzin miejsca obciążają Wykonawcę.
8. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, w związku z tym w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie SWZ, ani udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji lokalnej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.
9. Z uwagi na specyfikę przedmiotu Zamówienia, część dokumentacji Postępowania zawiera informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.", w związku z czym zastosowanie mają ust. 10-16 poniżej.
10. Udostępnienie dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie nastąpi wyłącznie tym Wykonawcom, którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ), z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej.
11. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, należy przesłać kompletne oświadczenie drogą elektroniczną na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2 pkt 1) SWZ lub za

pośrednictwem Portalu Zakupowego.
12. Na kompletne oświadczenie o zachowaniu poufności składa się: 1) wypełnione i podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (w szczególności wypełnienie komparycji), wraz z zaparafowanymi wszystkimi załącznikami,
2) wypełniona lista osób, o których mowa w § 2 ust. 1 oświadczenia o zachowaniu poufności, stanowiąca odpowiednio Załącznik nr 1 do oświadczenia o zachowaniu poufności dla niniejszego Postępowania,
3) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące oświadczenie w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
13. Oświadczenie o zachowaniu poufności może być: 1) podpisane cyfrowo (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 257 z dnia 28.08.2014 r., dalej ,,kwalifikowany podpis elektroniczny") i odesłane na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2 pkt 1) SWZ lub za pośrednictwem Portalu Zakupowego,
2) podpisane w formie pisemnej. W przypadku formy pisemnej Wykonawca przesyła skan oświadczenia wraz z potwierdzeniem wysłania oryginału na adres wskazany w Rozdziale X ust. 2 pkt 1) SWZ lub za pośrednictwem Portalu Zakupowego. Oryginał oświadczenia o zachowaniu poufności należy wysłać na adres wskazany w Rozdziale I SWZ z dopiskiem na kopercie: ,,Oświadczenie o zachowaniu poufności w sprawie postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku dawnej dyspozytorni w Odolanowie - etap I - nr NP/2021/06/0308/POZ".
14. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy jednostronnie podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 10 (skan lub dokument podpisany cyfrowo), przekaże wyłącznie osobom wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 oświadczenia, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ich więcej niż dwie (na adresy e-mail) hasła do chronionej (zaszyfrowanej) części dokumentacji Postępowania opublikowanej na stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego Postępowania przystąpił do procesu uzyskania dostępu do dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie. Zamawiający rekomenduje opisaną w ust. 13 pkt 1) powyżej formę wymiany dokumentów.
15. W przypadku, gdy Wykonawca zawarł roczną umowę ramową, podstawą udostępnienia dokumentacji Postępowania zawierającej informacje podlegające ochronie będzie wniosek Wykonawcy o udostępnienie tej dokumentacji wraz z kopią zawartej umowy.
16. Wyjaśnienie treści SWZ: Zamawiający odpowiadając na pytania dotyczące chronionej części SWZ, zamieszcza je w formie spakowanych plików, zabezpieczonych hasłem ustalonym dla postępowania.

Dokument nr: NP/2021/06/0308/POZ, NP/2021/06/0308/POZ

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 06.07.2021 r. o godz. 10:00
2. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji Przedmiotu Umowy - do dnia 31.12.2021 roku.

Wymagania:
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I PODOBNYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych.
VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia. 2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 2.1) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 2.2) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. 2.3) Posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową. 2.4) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 2.4.1) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych polegających na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie w budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100 m2 i wartości nie mniejszej niż 80 000,00 złotych brutto każde. UWAGA: W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.4) ppkt 2.4.1) powyżej. 2.4.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w tym co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
Osoba ta będzie uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty i/lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast pozostałe warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.4) ppkt 2.4.1) powyżej. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (z zastrzeżeniem zdanie pierwszego powyżej), lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują Roboty Budowlane lub Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane w charakterze podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-14 oraz ust. 2 pkt 1-3 SWZ.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SWZ).
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać:
- przedmiot zamówienia,
- wartość zamówienia brutto,
- daty wykonania, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr),
- podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione lub potwierdzone przez podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.2) SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.4) ppkt 2.4.2) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ).
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu),
2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) ppkt 2.4) ppkt 2.4.2) SWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
9. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
10. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
12. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu.
13. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15).
VIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
3) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
i) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
ii) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
iii) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133),
iv) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
v) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
vi) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 769 ze zm.),
vii) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
4) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3,
5) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
6) Wykonawcę, jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, w przygotowanie Postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu,

7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia,
10) Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia,
11) Wykonawcę wpisanego na Listę Nierzetelnych Dostawców,
12) Wykonawcę, który po upływie terminu składania ofert modyfikuje ofertę na niekorzyść Zamawiającego,
13) Wykonawcę, który nie wykonuje w sposób należyty udzielonego mu przez Zamawiającego Zamówienia, jeśli Zamawiający posiada wiedzę o tej okoliczności.
14) Wykonawcę, jeżeli występuje konflikt interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy.
2. Ponadto z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1) gdy posiada on z Zamawiającym powiązania kapitałowe, osobowe lub innego rodzaju, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
2) gdy znajduje się w sporze z Zamawiającym, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,
3) gdy Zamawiający, na skutek uwierzytelnionych informacji dotyczących okoliczności związanych z Wykonawcą takich jak niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie lub w znacznym stopniu lub w sposób długotrwały lub w odniesieniu do istotnego elementu umowy zawartej z innym zamawiającym, bądź innego rodzaju poważne naruszenie obowiązków zawodowych, mające miejsce w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, powziął istotne wątpliwości co do rzetelności

lub uczciwości Wykonawcy stwarzające poważne ryzyko naruszenia interesu Spółki w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy,
3. W sytuacji stwierdzenia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawy wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, można nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne do wagi stwierdzonego deliktu, w szczególności, gdy pomimo zaistnienia ww. okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 13 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, rzetelność Wykonawcy nie budzi wątpliwości ani nie stwarza ryzyka naruszenia interesu Zamawiającego podczas realizacji Zamówienia
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.
IX. ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie spełnia wymagań określonych w SWZ, z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 10 SWZ,
2) złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu,
3) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki, o której mowa w Rozdziale VII ust. 10 pkt 3),
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zamówienia niepublicznego, a Wykonawca będąc uprzednio wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie nie wykazał, że cena zawarta w ofercie jest realna albo nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
7) została złożona po terminie składana ofert,
8) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego,
9) Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w szczególności nie złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw,
10) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane, lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą,
11) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

12) Wykonawca nie wyraził zgody w formie właściwej dla złożonej oferty na przedłużenie terminu związania ofertą,
13) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia,
14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2020 poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe,
16) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia,
2. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. NP/2021/06/0308/POZ
2) drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
Uwaga:
Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywa się wyłącznie w formie określonej w pkt 2) powyżej.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu konta w Portalu Zakupowym (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ jest możliwe bez zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji ,,Zadaj pytanie"). Złożenie wniosku rejestracyjnego w celu założenia konta nie jest równoznaczne z jego założeniem. Wniosek rejestracyjny jest każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego pod
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

względem kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Tym samym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu Postępowania przystąpił do procesu założenia konta.
Dodatkowe informacje związane z procedurą założenia konta w Portalu Zakupowym można uzyskać:
1) telefoniczne pod numerem: +48 22 220 14 57 lub
2) drogą elektroniczną pod adresem: portalzakupowy.pomoc@gaz-system.pl.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Jeżeli wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje Zamawiający lub Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 03.09.2021r.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejny okres niezbędny do zakończenia Postępowania, tj. zawarcia umowy.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie powoduje utraty wadium.
5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony termin związania ofertą.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ (Formularz ,,Oferta").
4. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie dysponowania stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców w toku Postępowania o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego Zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
6. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu),
2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaawansowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaawansowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta winna być sporządzona w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
9. Zamawiający zaleca, aby strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 10 poniżej.
10. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone z zachowaniem ciągłości
numeracji stron oferty lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą (zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były zapisane przez Wykonawcę w odrębnym pliku oznaczonym napisem zawierającym w swojej nazwie określenie: ,,TAJEMNICA").
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa najpóźniej w momencie przedłożenia Zamawiającemu danego dokumentu zawierającego według Wykonawcy taką tajemnicę. Niewykazanie w powyższym terminie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że wszystkie dokumenty są jawne i można je udostępnić podmiotom trzecim. Wszystkie informacje zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ (Formularz ,,Oferta"), które zostaną podane przez Wykonawcę nie mogą być zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, a wszelkie ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie będą nieważne.
11. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku mogą nie być uwzględnione przez Zamawiającego.
12. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w treści złożonej oferty, po upływie terminu składania ofert, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informację o wycofaniu oferty lub zmianie oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert w sposób dopuszczony przez Zamawiającego dla złożenia oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian powinno być jednoznaczne.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane przygotowaniem, złożeniem i wycofaniem oferty.
15. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku bądź plików lub złożenie oferty w innym formacie niż wskazano w ust. 3 powyżej, skutkujące brakiem możliwości zapoznania się z treścią oferty przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail ana.dimitrowa@gaz-system.pl przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na

wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
3. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
4. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich (PLN) w postaci netto oraz brutto - z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca określi ceny oferty za wykonanie przedmiotu Zamówienia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z treścią Formularza ,,Oferta" (Załącznik nr 2 do SWZ).
2. Ceny zawarte w Formularzu ,,Oferta" będą wartościami ryczałtowymi, obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o pozycje podane w pkt 6 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że wartość % dla pozycji nr (lp.) 1 -7 zostały z góry określone na wskazanym w kol. III poziomie % łącznej wartości ceny zamówienia netto.
5. W ten sposób wyliczona łączna suma wartości netto za wykonanie poszczególnych prac Wykonawca powinien wpisać w pkt 6 l.p. 8 Formularza Ofertowego oraz wyliczyć cenę podatku VAT i cenę oferty brutto.
6. Przedmiar robót (załącznik nr 8 do SWZ) udostępniony Wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia stanowi jedynie podstawę informacyjną.
7. Ceny oferty nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty (związania).
8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
9. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, Wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług).
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Lp. Opis kryterium Znaczenie waga % Opis metody przyznawanych punktów

1
CENA BRUTTO za całość zamówienia
podana w ofercie
100%
najniższa cena brutto za całość zamówienia badanych ofert
x 100 pkt
cena brutto za całość zamówienia oferty badanej
2. Dla potrzeb oceny ofert Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający, spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt lub przeprowadza kolejną rundę negocjacji handlowych, o których mowa w Rozdziale XVII SWZ. Zamawiający informuje Wykonawców składających oferty dodatkowe lub z którymi planuje przeprowadzić ww. negocjacje, że nie mogą oni zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
XVII. NEGOCJACJE HANDLOWE
1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, z wyłączeniem kryterium ,,Obecność na LWD" (w przypadku zastosowanie tego kryterium).
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przeprowadzenia negocjacji handlowych, o których mowa ust. 1, Zamawiający do ewentualnych negocjacji handlowych zastrzega możliwość zaproszenia maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze.
3. Niezależnie od ust. 1 i 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie warunków Zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności, określonych w SWZ. Wówczas Zamawiający skieruje zaproszenie do negocjacji handlowych oraz do ulepszenia oferty do wszystkich Wykonawców uczestniczących w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego z tym

zastrzeżeniem, iż aktualizacja wymagań, o której mowa powyżej, nie może prowadzić do zmiany charakteru zamówienia.
XVIII. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ.
2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: 1) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
2) na żądanie Wykonawcy - o pozycji, którą zajęła jego oferta w rankingu oceny ofert, lub o okoliczności pozostawienia oferty bez badania i oceny w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w Rozdziale VII SWZ,
3) Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z Postępowania o udzielenie Zamówienia lub których oferta została odrzucona - o powodzie ich wykluczenia lub odrzucenia ich oferty,
4) Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - o sposobie podpisania umowy w sprawie Zamówienia z zastrzeżeniem, że umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli umowę w sprawie Zamówienia w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik musi posiadać stosowne pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania umowy nie wynika z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu. Pełnomocnictwo do podpisania umowy musi być przedłożone najpóźniej przed podpisaniem umowy, w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne kopie uprawnień osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 - wykaz osób). Brak przedłożenia przez Wykonawcę powyższych dokumentów w wymaganym terminie oznacza odmowę podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia na warunkach określonych we Wzorze umowy, której treść stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Umowa w sprawie Zamówienia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
XXII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SWZ
1. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SWZ.

4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SWZ.
5. Zamawiający udzielając wyjaśnień treści SWZ zawierających informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.", zamieszcza je w postaci spakowanych plików zabezpieczonych hasłem ustalonym dla Postępowania.
6. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ zawierający informacje podlegające ochronie w rozumieniu ,,Wytycznych w sprawie ochrony informacji w postępowaniach o udzielanie zamówień w Spółce Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." powinien zostać wyodrębniony w sposób nie budzący wątpliwości.
XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O unieważnieniu Postępowania, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić Postępowanie, po wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
5. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
XXIV. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców (o ile są znane na etapie składania oferty).

3. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia podwykonawców wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-11, pkt 13 i ust. 2 pkt 2-3 SWZ.
XXV. LISTA WIARYGODNYCH DOSTAWCÓW
1. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym, dla którego Zamawiający nie prowadzi Listy Wiarygodnych Dostawców (LWD).
XXVI. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23.05.2018, str. 2), dalej zwanego ,,RODO": 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu,
będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.
Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SWZ lub za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
Cel przetwarzania danych osobowych
2. Dane osobowe przekazane przez osoby wskazane w ust. 1 będą przetwarzane w niezbędnym zakresie dla potrzeb podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy o realizację zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO będą wykorzystywane dla potrzeb utrzymywania kontaktu służbowego. W związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie czynności niezbędnych do udzielenia zamówienia.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowią art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
Odbiorcy danych
4. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego.
5. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwisk lub firmy zostaną również, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl.
6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych.
8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.
Okres przetwarzania danych osobowych
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia Postępowania lub zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zautomatyzowane decyzje
11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu o dane osobowe.
Uprawnienia
12. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
2) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
3) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
5) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
13. Poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 12 osoby wskazane w ust. 1: 1) pkt 1-2 mają prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. otrzymania od Zamawiającego w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące;
2) pkt 3 mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów służbowych, jeśli ich zdaniem Zamawiający naruszył ich prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 12 pkt 2) powyżej, nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień Umowy.
16. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania.

XXVII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 14 RODO)
Wykonawca spełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne wynikające z art. 14 RODO w stosunku do osób wskazanych niżej w ust. 1.
Obowiązek informacyjny zrealizowany zostanie poprzez przekazanie tym osobom poniższej informacji. Wykonawca potwierdzi wykonanie obowiązku poprzez złożenie oświadczenia zawartego w Formularzu ,,Oferta", stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO: 1) osób wskazanych do kontaktu,
2) podwykonawców, dalszych podwykonawców,
3) podmiotów trzecich,
4) osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 3) SWZ,
5) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ lub podwykonawców,
6) członków organów zarządzających i nadzorczych osób prawnych lub spółek osobowych,
7) prokurentów;
będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.
Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SWZ.
Cel przetwarzania danych osobowych
2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 będą przetwarzane w celu związanym z Postępowaniem, w szczególności z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz w celu archiwizacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów służbowych, oceny złożonych przez Wykonawców ofert oraz archiwizacji Postępowania
Kategorie danych osobowych
4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych w stosunku do osób wskazanych w ust. 1 pkt 1-7: dane podstawowe (imię i nazwisko)

Ponadto w stosunku do:
1) osób wskazanych do kontaktu: dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email, fax);
2) podwykonawców:
a) firma (nazwa),
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu;
3) innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ:
a) firma (nazwa),
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON,
d) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu,
e) dane dotyczące wykonywanej działalności, w szczególności dane o prowadzeniu działalności gospodarczej;
4) osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 3) SWZ:
a) uprawnienia zawodowe,
b) doświadczenie zawodowe,
c) informacja o wykształceniu,
d) informacja o więzi prawnej łączącej osobę z Wykonawcą (np. umowa o pracę, rodzaj umowy cywilno-prawnej),
5) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ lub podwykonawców,
a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu osobistego, PESEL,
d) informacja o mocodawcy,
e) miejsce zamieszkania;
6) członków organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych lub spółek osobowych,
a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko,

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności nr PESEL,
d) dane dotyczące przebiegu pracy (w szczególności sprawowana funkcja);
7) Prokurentów:
a) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności, PESEL,
b) informacja o mocodawcy.
Odbiorcy danych osobowych
5. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego.
6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich danych, w tym danych osobowych.
8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.
Okres przetwarzania danych osobowych
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru Wykonawcy w Postępowaniu, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zautomatyzowane decyzje
11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu o dane osobowe.
Uprawnienia
12. Osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1-7 mają prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
2) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
3) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
5) sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem Zamawiający narusza Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
6) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.
14. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 12 pkt 2) powyżej, nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień Umowy.
15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
16. Zamawiający uzyskał dane osobowe od Wykonawcy, który bierze udział w Postępowaniu.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00, w sprawach formalnych, tj. dotyczących procedury udzielania Zamówienia jest: Pani Ana Dimitrowa
Telefon: +48 61 854 43 48; e-mail: ana.dimitrowa@gaz-system.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.