Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku głównego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku głównego

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
zamowienia@um.wloclawek.pl
https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,48894,dbe5b26b5ed29d8c0e1daa96f2a92370.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku głównego Zespołu Szkół nr 3 przy Ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II postępowanie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku głównego Zespołu Szkół Nr 3 przy Ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku w zakresie dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn.: ,,Program dostosowywania obiektów szkolnych do przepisów przeciwpożarowych" - działka nr 3/2, 2/2 obręb ew. Włocławek KM 80 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób zamienny do wymagań technicznych na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązań zastępczych wskazanych w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej straży Pożarnej w Toruniu znak WZ.5595.147.2020 z dnia 18.03.2020 r.
Branża budowlana
Piwnice :
- wykucie okna, zamurowanie części ścian i zamontowanie nowego okna 80x130cm,
- zdemontowanie istniejącej studzienki doświetlającej i wykonanie nowej,
Parter :
- wykucie z muru okna, zamurowanie części ścian, zamontowanie okna 150x200cm,
- montaż kraty stalowej o wym. 1,5x2,45m,
- zamontowanie 2 szt. samozamykacz,
- wymiana drewnianych z budynku głównego do sali gimnastycznej na drzwi w klasie EI60S,
I piętro
- wykucie z muru okna, zamurowanie części ścian i zamontowanie okna o wym. 15x200 cm,
- demontaż kraty stalowej o wym. 1,5 x 2,45m,
- wymiana okna z PCV otwieralnego na okno nieotwieralne naświetle o wym.320x80cm w
pomieszczeniu nr 24,
II piętro
- wykucie z muru okna, zamurowanie części ścian i zamontowanie okna o wym. 15x200 cm,
- demontaż kraty stalowej o wym. 1,5 x 2,45m,
- zamontowanie 1 szt. samozamykacza w drzwiach, które zawężają drogę ewakuacyjną na
korytarzu,
- wykonanie otworu w istniejącym stropie pod klapę dymową w klatce szczytowej,
Dach
- wykonanie otworu w istniejących płytach korytowych, pod klapę dymowa w klatce szczytowej,
Branża elektryczna
W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne w tym:
- oświetlenie awaryjne,
- oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe -montaż podświetlanych znaków bezpieczeństwa,
Instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
Segment główny
- demontaż istniejących szaf hydratowych,
- demontaż w segmencie głównym podejść pod hydranty,
- wykonanie nowej instalacji przeciwpożarowej wraz z podejściami i szafami hydrantowymi,
- włączenie projektowanej instalacji hydrantowej do instalacji wewnętrznej,
- montaż zaworu antyskażeniowego,
- montaż zaworu elektromagnetycznego,
Segment żywieniowy
- przepięcie istniejącego odejścia instalacji wodociągowej,
- montaż zaworu antyskażeniowego,
- montaż na przewodzie zasilającym instalację użytkową zaworu elektromagnetycznego

CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45312100-8, 45316000-5, 45343000-3, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00088964, BZP.271.20.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. 2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. 3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego to: zamowienia@um.wloclawek.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek przez Wykonawcę jest bezpłatne. 2. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępna jest pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. 3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek: 1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, b) Google Chrome 31, c) Mozilla Firefox 26, d) Opera 18; 2) pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci Internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy; 3) wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A., b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies S.A. d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.; 4) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf. 5) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego to: zamowienia@um.wloclawek.pl. 6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,48894,dbe5b26b5ed29d8c0e1daa96f2a92370.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-06 10:00
Miejsce składania ofert: W prowadzonym postępowaniu Wykonawcy składają swoje oferty zapośrednictwem Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem:https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.20.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku głównego Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku w zakresie dostosowania istniejącego budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn.: ,,Program dostosowywania obiektów szkolnych do przepisów przeciwpożarowych" - działka nr 3/2, 2/2 obręb ew. Włocławek KM 80 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób zamienny do wymagań technicznych na podstawie opracowanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązań zastępczych wskazanych w postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej straży Pożarnej w Toruniu znak WZ.5595.147.2020 z dnia 18.03.2020 r.
Branża budowlana
Piwnice :
- wykucie okna, zamurowanie części ścian i zamontowanie nowego okna 80x130cm,
- zdemontowanie istniejącej studzienki doświetlającej i wykonanie nowej,
Parter :
- wykucie z muru okna, zamurowanie części ścian, zamontowanie okna 150x200cm,
- montaż kraty stalowej o wym. 1,5x2,45m,
- zamontowanie 2 szt. samozamykacz,
- wymiana drewnianych z budynku głównego do sali gimnastycznej na drzwi w klasie EI60S,
I piętro
- wykucie z muru okna, zamurowanie części ścian i zamontowanie okna o wym. 15x200 cm,
- demontaż kraty stalowej o wym. 1,5 x 2,45m,
- wymiana okna z PCV otwieralnego na okno nieotwieralne naświetle o wym.320x80cm w
pomieszczeniu nr 24,
II piętro
- wykucie z muru okna, zamurowanie części ścian i zamontowanie okna o wym. 15x200 cm,
- demontaż kraty stalowej o wym. 1,5 x 2,45m,
- zamontowanie 1 szt. samozamykacza w drzwiach, które zawężają drogę ewakuacyjną na
korytarzu,
- wykonanie otworu w istniejącym stropie pod klapę dymową w klatce szczytowej,
Dach
- wykonanie otworu w istniejących płytach korytowych, pod klapę dymowa w klatce szczytowej,
Branża elektryczna
W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne w tym:
- oświetlenie awaryjne,
- oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe -montaż podświetlanych znaków bezpieczeństwa,
Instalacja hydrantowa przeciwpożarowa
Segment główny
- demontaż istniejących szaf hydratowych,
- demontaż w segmencie głównym podejść pod hydranty,
- wykonanie nowej instalacji przeciwpożarowej wraz z podejściami i szafami hydrantowymi,
- włączenie projektowanej instalacji hydrantowej do instalacji wewnętrznej,
- montaż zaworu antyskażeniowego,
- montaż zaworu elektromagnetycznego,
Segment żywieniowy
- przepięcie istniejącego odejścia instalacji wodociągowej,
- montaż zaworu antyskażeniowego,
- montaż na przewodzie zasilającym instalację użytkową zaworu elektromagnetycznego
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków, o wartości co najmniej 250000,00 złotych brutto,
b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi,
zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
? co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
? co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, 5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 1) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, 2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, według wzoru z załącznika nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SWZ; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 2, składa każdy z Wykonawców, przy czym w części dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 2, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według wzoru z załącznika nr 3 do SWZ - lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 6. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sytuacji, o której mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy PZP - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy i ustawą PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.