Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej - przebudowa dachu

Przedmiot:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej - przebudowa dachu

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Dęba
Rzeszowska 3
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
15 846 26 71, faks 15 846 5137
gmina@nowadeba.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 15 846 26 71, faks 1
Termin składania ofert: 2021-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli - przebudowa dachu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli - przebudowa dachu w zakresie:
o roboty budowlane
o loggia od strony południowo - wschodniej,
o termomodernizacja,
o docieplenie stropodachu,
o przebudowa dachu wraz z kominami.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej
( zał. Nr 6 do SWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 7 do SWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. UWAGA! Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres niż przedmiot zamówienia.
2) Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu
z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz
uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.
3) Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.
4) Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.
5) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.
6) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie - opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz ,,lub równoważne".
7) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
8) Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny".
9) Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

CPV: 45320000-6, 45261000-4, 45321000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00088997, RL.271.14.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięprzy użyciu mini Portalu,
który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu,dostępnegopodadresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
pocztyelektronicznej:gmina@nowadeba.pl;(niedotyczy składania ofert).Adres strony
internetowejpostepowania http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe
środkidowodowewtymoświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.
4p.z.p.,zobowiązaniepodmiotuudostępniającegozasoby, pełnomocnictwa sporządza się
wpostacielektronicznej, wogólniedostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,
.rtf,.pdf,.doc, .docx, .odt.Ofertę,atakże oświadczenie ojakim mowa w Dziale X ust. 1 SWZ składa
się,podrygorem nieważności,wformie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)lubwpostacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (podpis zaufany -
składanyzapomocąprofiluzaufanego) lub podpisem osobistym(podpis osobisty składany za
pomocądowoduosobistego -edowodu).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwemdedykowanychformularzy:,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i
,,Formularzadokomunikacji"wynosi150MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.
1i2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.wsprawieochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iwsprawieswobodnegoprzepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólnerozporządzenie oochroniedanych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej,,Rozporządzenie",informuję,że:1)Administratorem Pani/Panadanychosobowych przetwarzanych
wUrzędzie Miasta iGminy NowaDębajest Burmistrz Miasta iGminy Nowa Dęba, adres: Ul. Rzeszowska
3,39-460 NowaDęba, tel. +4815846 26 71, adres email:gmina@nowadeba.pl.2) W Urzędzie Miasta
iGminy NowaDębazostałwyznaczony InspektorOchrony Danych, adres: Ul. Rzeszowska 3, 39-
460Nowa Dęba, tel. :+4815 84626 71, adres email:iod@nowadeba.pl.3) Dane osobowe
będąprzetwarzane w celuzwiązanymzpostępowaniem oudzielenie zamówienia publicznego. 4)
Daneosobowe będąprzetwarzaneprzezokres zgodnie z art.78ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11
września2019 r.-Prawozamówieńpublicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), zwanej dalej PZP,
przezokres 4 latoddniazakończenia postępowania oudzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania
umowyprzekracza4lata,okres przechowywania obejmujecały czas obowiązywania
umowy.5)Podstawąprawnąprzetwarzaniadanych jest art. 6 ust. 1 lit. c)ww.Rozporządzenia w związku
zprzepisamiPZP.6)OdbiorcamiPani/Pana danych będą osoby lubpodmioty,
którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74ust. 4
PZP.7)Obowiązek podaniaprzezPanią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących
jestwymogiemustawowymokreślonym wprzepisach PZP, związanym z udziałemwpostępowaniu
oudzieleniezamówieniapublicznego;konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z PZP.
8)Osoba,której danedotyczą maprawo do: - dostępu do treści swoich danych
orazmożliwościichpoprawiania,sprostowania,ograniczenia przetwarzania, - w przypadku
gdyprzetwarzaniedanychodbywa się znaruszeniemprzepisów Rozporządzenia służy
prawowniesieniaskargi doorganunadzorczego tj.Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, ul.
Stawki2, 00-193Warszawa,

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-13 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego w Banku PEKAO S.A.
Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 p.z.p.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RL.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli - przebudowa dachu w zakresie:
o roboty budowlane
o loggia od strony południowo - wschodniej,
o termomodernizacja,
o docieplenie stropodachu,
o przebudowa dachu wraz z kominami.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej
( zał. Nr 6 do SWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 7 do SWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. UWAGA! Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres niż przedmiot zamówienia.
2) Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu
z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz
uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.
3) Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną.
4) Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.
5) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.
6) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie - opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz ,,lub równoważne".
7) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
8) Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny".
9) Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
siękierowałnastępującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;2) Okres
gwarancji(G) -wagakryterium 40 %. I - Cena (znaczenie w ocenie 60% = 60 pkt)Sposób dokonywania
ocenywg wzoru: C =Cn / Cb x 60 pkt gdzie Cn - cena najniższa, Cb - cena badanej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
o Zdolności techniczne: nie dotyczy.
o Zdolności zawodowe: Wykonawca skieruje do realizacji osobę o następujących uprawnieniach: Kierownik budowy dysponujący uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w następujących branżach: ogólnobudowlana lub konstrukcyjno - budowlana ,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem
potwierdzającym aktualność oświadczenia wstępnego na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp - załącznik nr 4
do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 (Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.4). Jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy.Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.5). Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić następujące dokumenty:
1) kosztorys ofertowy,
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
3) oświadczenie dotyczące sposobu składania faktur VAT za zrealizowane, odebrana roboty budowlane ze wskazaniem sposobu tradycyjnego (faktura w formie papierowej), lub w formie elektronicznej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego w Banku PEKAO S.A.
Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 p.z.p.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W
takimprzypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniualbo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Pełnomocnictwowinnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców
wspólnieubiegających się oudzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Dziale X
ust. 1 SWZ,składa każdy zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczeniaora z spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazujespełnianie warunkówudziału w postępowaniu.3. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brakpodstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegającychsię o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które przemawiają za koniecznością
zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być:1) zmiana wynagrodzenia w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;2) niesprzyjające warunki
atmosferyczne (np. opady deszczu, silny wiatr, temperatura powietrza), przy których
niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych (np. powodzie) powodujące utrudnienia w
realizacji przedmiotu umowy;3) działanie siły wyższej;4) okoliczności powodujące, że przedmiot
umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;5) zmiany
obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci
stanie się niecelowa;6) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy
przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń,
decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;7) wystąpienie okoliczności powodujących
zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału); 8) wystąpienie
konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;9)
wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej
równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;10) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy:a) przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego;b) działania siły wyższej (m.in. klęski żywiołowe, katastrofy);c) wystąpi
konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które będzie miało
istotny wpływ na termin zakończenia zadania; d) pomimo dołożenia należytej staranności i
wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii,
warunków technicznych lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy e)
nastąpi zmiana statusu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca
wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;f) wystąpi konieczność zmiany zakresu
niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych
przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy;g) w toku wykonywania przedmiotu
umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe; warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów
technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań,
aby roboty mogły zostać zrealizowane.- W przedstawionych w pkt. 10 przypadkach wystąpienia
opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu
zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.- Fakt ten winien być odnotowany
przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez właściwego inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.2. Okoliczności określone w ust. 1 stanowią
warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w przypadku
wystąpienia takiej okoliczności.3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest
złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi: opis propozycji
zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i
termin wykonania umowy.4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku: a) zmian
regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; b) gdy z przyczyn
organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonania czynności,
zmiana danych teleadresowych, określonych w niniejszej umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
siękierowałnastępującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;2) Okres
gwarancji(G) -wagakryterium 40 %. I - Cena (znaczenie w ocenie 60% = 60 pkt)Sposób dokonywania
ocenywg wzoru: C =Cn / Cb x 60 pkt gdzie Cn - cena najniższa, Cb - cena badanej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.