Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4492z ostatnich 7 dni
21226z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYMIANA POKRYCIA DACHU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

WYMIANA POKRYCIA DACHU

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Adamowie
Szkolna 4d
21-412 Adamów
powiat: łukowski
257551009
domdziecka_rsmolany@interia.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Adamów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 257551009
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ADAMOWIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu na budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy Ul. Szkolnej 4d, 21-412 Adamów i obejmuje w szczególności:
? roboty przygotowawcze (zaplecze, rusztowania, zabezpieczenia terenu budowy) ;
? rozbiórkę obróbek blacharskich (opierzenia, rynny, rury spustowe itp.);
? rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z łatami i kontrłatami;
? zamontowanie łat i kontrłat dachu wraz z ich wypoziomowaniem;
? ułożenie pokrycia dachowego z blacho dachówki powlekanej w kolorze brązowym;
? wykonanie nowych obróbek blacharskich (opierzenia, rynny i rury spustowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice itp.);
? wymianę dwóch wyłazów dachowych w formie okna dachowego;
? wykonanie ław kominiarskich i stopni dachowych;
? wykonanie konstrukcji zadaszenia balkonów na najwyższej kondygnacji;
? wykonanie podbitki pod okapem z paneli seiding i zadaszeniem balkonów;
? wykonanie instalacji odgromowej wraz z jej badaniem;
? naprawę tych kominów, które wymagają przemurowania, ze względu na ich stan techniczny, z zachowaniem wyglądu i kształtu pierwotnego;
? uzupełnienie wypłukanych spoin w pozostałych kominach;
? wymianę urwanych i połamanych kominków wentylacyjnych;
? demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej w niezbędnych zakresie;
? wywiezienie i utylizacja odpadów i gruzu;
? mycie elewacji środkami grzybobójczymi;
? uzupełnianie tynków zewnętrznych i zbijanie tynków;
? gruntowanie podłoża gruntem silikonowym w kolorze elewacji (pierwsza warstwa);
? malowanie elewacji farba silikonową fasadową w kolorze (druga warstwa);
? wykonanie dwóch sztuk daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, precyzuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja techniczna (opis techniczny) oraz przedmiar robót budowlanych -stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45315000-8, 45443000-4, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00089216, DDz.A.272.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://domdzieckaradoryz.bip.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrzynka ePUAP: /POWADAMOW/domyslna oraz poczty elektronicznej domdziecka_rsmolany@interia.pl. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jerzy Kędra - Dyrektor Placówki
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można również wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcje ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Adamowie;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: domdziecka_rsmolany@interia.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 11:00
Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DDz.A.272.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu na budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Szkolnej 4d, 21-412 Adamów i obejmuje w szczególności:
? roboty przygotowawcze (zaplecze, rusztowania, zabezpieczenia terenu budowy) ;
? rozbiórkę obróbek blacharskich (opierzenia, rynny, rury spustowe itp.);
? rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego wraz z łatami i kontrłatami;
? zamontowanie łat i kontrłat dachu wraz z ich wypoziomowaniem;
? ułożenie pokrycia dachowego z blacho dachówki powlekanej w kolorze brązowym;
? wykonanie nowych obróbek blacharskich (opierzenia, rynny i rury spustowe, pasy nadrynnowe i podrynnowe, wiatrownice itp.);
? wymianę dwóch wyłazów dachowych w formie okna dachowego;
? wykonanie ław kominiarskich i stopni dachowych;
? wykonanie konstrukcji zadaszenia balkonów na najwyższej kondygnacji;
? wykonanie podbitki pod okapem z paneli seiding i zadaszeniem balkonów;
? wykonanie instalacji odgromowej wraz z jej badaniem;
? naprawę tych kominów, które wymagają przemurowania, ze względu na ich stan techniczny, z zachowaniem wyglądu i kształtu pierwotnego;
? uzupełnienie wypłukanych spoin w pozostałych kominach;
? wymianę urwanych i połamanych kominków wentylacyjnych;
? demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej w niezbędnych zakresie;
? wywiezienie i utylizacja odpadów i gruzu;
? mycie elewacji środkami grzybobójczymi;
? uzupełnianie tynków zewnętrznych i zbijanie tynków;
? gruntowanie podłoża gruntem silikonowym w kolorze elewacji (pierwsza warstwa);
? malowanie elewacji farba silikonową fasadową w kolorze (druga warstwa);
? wykonanie dwóch sztuk daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, precyzuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja techniczna (opis techniczny) oraz przedmiar robót budowlanych -stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) - waga kryterium 60 %;
Termin rękojmi (R) - waga kryterium 20%.
Skrócenie terminu wykonania zamówienia (T) - waga kryterium 20%.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Termin rękojmi R - waga 20%

Minimalny termin rękojmi wynosi 60 miesięcy, maksymalny okres rękojmi wynosi 84 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi dłuższego niż 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi krótszego niż 60 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci.

Punkty za kryterium ,,termin rękojmi" zostaną przyznane według następującego wzoru:

R= R_OB/R_N × 20 ( max?liczba punktów w ocenianej pozycji)?

Gdzie:
R - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
ROB - termin rękojmi zaoferowany w ofercie badanej
RN - najwyższy zaoferowany termin rękojmi, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Skrócenie terminu wykonania zamówienia T - waga 20%

0 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia jest wyznaczonym okresem - 3 miesiące
5 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony co najmniej o 7 dni,
10 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony co najmniej o 14 dni,
15 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony o 21 dni,
20 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony o 28 dni,

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + R + T, gdzie:
S - suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
R, T - zgodnie z definicjami jak powyżej.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie,
tj.:a) doświadczenie:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie dachu bądź wymianie pokrycia dachowego, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych)
b) kwalifikacje zawodowe:Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz będą pełnić funkcje określone przepisami Prawa budowlanego, w następujących specjalnościach i
posiadające niżej wymienione doświadczenie zawodowe:I. funkcję kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
z uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
2) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

U w a g a:
W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w Rozdziale VIII ust. 2, pkt 4), lit. a) SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykazu osób (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych opisanego w Rozdziale VIII ust. 2, pkt 4), lit. b) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy - załącznik nr 4.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 P.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
2. Dopuszczalna się zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:1) gdy nowy wykonawca ma
zastąpić dotychczasowego wykonawcę, w sytuacji gdy:a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o
którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp; 2) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 3) z zastrzeżeniem art. 455 ust.3 Pzp, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 3.
Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż
15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania
zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena (C) - waga kryterium 60 %;
Termin rękojmi (R) - waga kryterium 20%.
Skrócenie terminu wykonania zamówienia (T) - waga kryterium 20%.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Termin rękojmi R - waga 20%

Minimalny termin rękojmi wynosi 60 miesięcy, maksymalny okres rękojmi wynosi 84 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi dłuższego niż 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 m-cy, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu rękojmi krótszego niż 60 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci.

Punkty za kryterium ,,termin rękojmi" zostaną przyznane według następującego wzoru:

R= R_OB/R_N × 20 ( max?liczba punktów w ocenianej pozycji)?

Gdzie:
R - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
ROB - termin rękojmi zaoferowany w ofercie badanej
RN - najwyższy zaoferowany termin rękojmi, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Uwaga: powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Skrócenie terminu wykonania zamówienia T - waga 20%

0 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia jest wyznaczonym okresem - 3 miesiące
5 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony co najmniej o 7 dni,
10 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony co najmniej o 14 dni,
15 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony o 21 dni,
20 pkt - gdy zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia zostanie skrócony o 28 dni,

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + R + T, gdzie:
S - suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
R, T - zgodnie z definicjami jak powyżej.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.