Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiot:

Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
323350410, faks 322310032
przetargi@mzuk.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 323350410, faks 3223
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ul. Kozielskiej 120
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie prac w zakresie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyul. Kozielskiej 120 i dostosowaniu go do potrzeb zarządu cmentarzy komunalnych.Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:1. Wg rodzaju robót:- izolacja i docieplenie fundamentów;- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;- remont dachu;- instalacje: elektryczne, wod-kan, c.o., klimatyzacja, teleinformatyczna, alarm i monitoring;- zewnętrzny szyb windowy z dźwigiem osobowym na I pietro;- roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku;- zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych.- budowa budynku gospodarczego;- prace związane z zagospodarowaniem terenu - brukowanie, zieleń urządzona.2. Wg zagospodarowania poszczególnych sekcji budynku:- Parter - organizacja punktu obsługi klienta, toalet i ekspozycji zakładu pogrzebowego.- I piętro - organizacja biura kierownika z zapleczem, szatni dla grupy pogrzebowej z węzłem sanitarnym, szatni kobiecej dla wieńcowni z węzłem sanitarnym, pokoju śniadań.- II piętro (poddasze) - zaplecze magazynowe dla biur i archiwa.- Piwnice - kotłownia (pompa ciepła), węzeł c.w.u., pow. magazynowe, magazyn kwiatów.- Organizacja wieńcowni w istniejącym budynku gospodarczym.- Budowa budynku gospodarczego (garaż) na sprzęt.- Utwardzenie, oświetlenie i monitoring terenu.- W pobliżu bramy organizacja stanowiska dla dyżurnego karawanu.- Miejsca parkingowe.Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według opracowanego projektu budowlano - wykonawczego.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:1. Projekt budowlano - wykonawczy,2. Przedmiar robót,3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.

Rozwiązania równoważne:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał w odniesieniu do niektórych urządzeń/wyrobów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne.

Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - ,,lub równoważny".

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia/wyroby równoważne, muszą być co najmniej:

o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,
o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,
spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,
posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.).

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie/wyrób jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:

wszystkie urządzenia/wyroby zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru,
na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane.

Istotne warunki zamówienia:

Wszystkie prace związane z dostawą i montażem dźwigu osobowego muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego.
Dostarczony i zamontowany dźwig osobowy ma być urządzeniem fabrycznie nowym, nie naruszającym praw osób trzecich oraz pozwalającym na samodzielną obsługę przez osoby niepełnosprawne.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień i pozwoleń z Urzędem Dozoru Technicznego w celu dopuszczenia dźwigu osobowego do użytkowania. Po stronie Wykonawcy jest dopuszczenie dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.
Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej, certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodnie z instrukcją producenta.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.
Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.
W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona bezpłatnie wszystkie niezbędne przeglądy i konserwacje dźwigu osobowego zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. O terminie przeglądów/konserwacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Każdorazowo z przeglądu/konserwacji zostanie sporządzony protokół.
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania gwarancji ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek.
Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach cząstkowych i udziału w odbiorze końcowym.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydz. Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
protokoły z pomiarów i badań,
instrukcje DTR oraz dokumentację powykonawczą,
protokół z UDT,
wpis do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.UWAGA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.
Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.
Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.
Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.
Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Wymagany termin gwarancji: min. 36 m-cy max. 60 m-cy licząc od dnia odbioru robót na wykonany przedmiot zamówienia, Wymagany termin rękojmi: min. 36 m-cy max. 60 m-cy licząc od dnia odbioru robót na wykonany przedmiot zamówienia.

CPV: 45453000-7, 45111300-1, 45311200-2, 45330000-9-, 45421100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00089132, MZUK.EPZ.50.33.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji", 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 09:30
Miejsce składania ofert: przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15

Wymagania:
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.33.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie prac w zakresie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyul. Kozielskiej 120 i dostosowaniu go do potrzeb zarządu cmentarzy komunalnych.Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:1. Wg rodzaju robót:- izolacja i docieplenie fundamentów;- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;- remont dachu;- instalacje: elektryczne, wod-kan, c.o., klimatyzacja, teleinformatyczna, alarm i monitoring;- zewnętrzny szyb windowy z dźwigiem osobowym na I pietro;- roboty ogólnobudowlane wewnątrz budynku;- zewnętrzny podjazd dla osób niepełnosprawnych.- budowa budynku gospodarczego;- prace związane z zagospodarowaniem terenu - brukowanie, zieleń urządzona.2. Wg zagospodarowania poszczególnych sekcji budynku:- Parter - organizacja punktu obsługi klienta, toalet i ekspozycji zakładu pogrzebowego.- I piętro - organizacja biura kierownika z zapleczem, szatni dla grupy pogrzebowej z węzłem sanitarnym, szatni kobiecej dla wieńcowni z węzłem sanitarnym, pokoju śniadań.- II piętro (poddasze) - zaplecze magazynowe dla biur i archiwa.- Piwnice - kotłownia (pompa ciepła), węzeł c.w.u., pow. magazynowe, magazyn kwiatów.- Organizacja wieńcowni w istniejącym budynku gospodarczym.- Budowa budynku gospodarczego (garaż) na sprzęt.- Utwardzenie, oświetlenie i monitoring terenu.- W pobliżu bramy organizacja stanowiska dla dyżurnego karawanu.- Miejsca parkingowe.Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według opracowanego projektu budowlano - wykonawczego.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:1. Projekt budowlano - wykonawczy,2. Przedmiar robót,3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna, przedmiar robót, stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy.

Rozwiązania równoważne:Jeżeli Zamawiający w niniejszym SWZ wskazał w odniesieniu do niektórych urządzeń/wyrobów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty konkretnego Wykonawcy, w tym w szczególności podane zostały nazwa własna urządzenia, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe, określające standardy, wygląd oraz wymagania techniczne.

Wszelkie urządzenia pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Tak zastosowane zapisy mogą być tylko w sytuacjach, gdy Zamawiający nie był w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - w tych wypadkach należy zawsze przyjąć sformułowanie - ,,lub równoważny".

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia/wyroby równoważne, muszą być co najmniej:

o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki,
o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej,
spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa i jakości,
posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.).

Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że proponowane urządzenie/wyrób jest równoważne, przedstawiając np. wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:

wszystkie urządzenia/wyroby zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru,
na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamienne obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż projektowane.

Istotne warunki zamówienia:

Wszystkie prace związane z dostawą i montażem dźwigu osobowego muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego.
Dostarczony i zamontowany dźwig osobowy ma być urządzeniem fabrycznie nowym, nie naruszającym praw osób trzecich oraz pozwalającym na samodzielną obsługę przez osoby niepełnosprawne.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień i pozwoleń z Urzędem Dozoru Technicznego w celu dopuszczenia dźwigu osobowego do użytkowania. Po stronie Wykonawcy jest dopuszczenie dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac w obrębie istniejącego drzewostanu oraz systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sąsiedztwie korzeni wykonywać ręcznie.
Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej, certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
Prace winny być realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów i urządzeń. Sprzęt używany do realizacji robót winien być zgodnie z instrukcją producenta.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zatwierdzić w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.
Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót.
Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.
W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona bezpłatnie wszystkie niezbędne przeglądy i konserwacje dźwigu osobowego zgodnie z ustawą o dozorze technicznym. O terminie przeglądów/konserwacji Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Każdorazowo z przeglądu/konserwacji zostanie sporządzony protokół.
Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz części zamiennych w okresie obowiązywania gwarancji ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

Stałego utrzymania porządku i ładu na terenie budowy.
Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonania prac.
Bieżącego wywozu odpadów i gruzu pochodzącego z rozbiórek.
Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Udziału w odbiorach robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorach cząstkowych i udziału w odbiorze końcowym.

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót,
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym,
operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem na zasoby mapowe Wydz. Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
protokoły z pomiarów i badań,
instrukcje DTR oraz dokumentację powykonawczą,
protokół z UDT,
wpis do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.**dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ.UWAGA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Negocjacje ofert nie są obowiązkowe.
Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert: do trzech wykonawców.
Selekcja wykonawców nastąpi na podstawie kryterium oceny ofert określonego w rozdziale 20 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, którzy zdobyli najwięcej punktów w kryterium oceny ofert.
Oferta ostateczna nie może przedstawiać warunków gorszych niż w pierwotnej ofercie. Dopuszczalne jest złożenie oferty ostatecznej z warunkami tożsamymi jak w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie.
Negocjacje dotyczą wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Wymagany termin gwarancji: min. 36 m-cy max. 60 m-cy licząc od dnia odbioru robót na wykonany przedmiot zamówienia, Wymagany termin rękojmi: min. 36 m-cy max. 60 m-cy licząc od dnia odbioru robót na wykonany przedmiot zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min. 500 000 zł dla każdego zamówienia.Za roboty budowlane tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia, zamawiający uzna te które dotyczą: modernizacji/budowy budynków użyteczności publicznej.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie warunku w zakresie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu, co oznacza, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać przynajmniej jeden z podmiotów działających wspólnie. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;- kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;- kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.Wskazane powyżej uprawnienia muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach na terenie RP.Zdolność zawodowa - osoby zdolne do wykonania zamówienia, dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniania łącznie dla wszystkich podmiotów.

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 80 1050 1298 1000 0023 3046 5408 Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w ING Bank Śląski SA O/Gliwice 5) jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków (ograniczenie techniczne) jakie można wprowadzić w niniejszym punkcie ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż pełna informacja na temat rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w pkt. 24 SWZ i wzorze umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.