Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont izolacji części ścian oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku

Przedmiot:

Remont izolacji części ścian oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
ul. Kasztanowej 1
58-390 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 74 64 97 254 (105; 175), +48 74 64 97 225
zap_walbrzych@zus.pl
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=16934119
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 64 97 254 (1
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest remont izolacji części ścian oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku ZUS przy Ul. Prusa 3 w Zgorzelcu.
2.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

Dokument nr: 430000/273/103/2021-ZAP

Otwarcie ofert: Niejawne otwarcie ofert odbędzie się 29.06.2021 r. o godz. 11:00.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=16934119
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim:
? za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP
do dnia 29.06.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty przekazania terenu robót.
4.1.2. Miejsce realizacji zamówienia: Biuro Terenowe ZUS w Zgorzelcu, Ul. Prusa 3.

Wymagania:
Warunki udziału w Postępowaniu

Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
3.1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
3.2. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
3.2.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, w ramach jednego obiektu.
Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca przedłoży wraz z Formularzem ofertowym wykaz robót budowalnych zawierający rodzaj wykonanych robót, wartości, daty, miejsca wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami o których mowa powyżej są:
a) referencje,
b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W takim przypadku Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że nie był/nie jest w stanie ww. dokumentów uzyskać, wraz z podaniem obiektywnej przyczyny.
Dowody składane w kserokopii należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy.
Treść wykazu robót winna odpowiadać treści wzoru wykazu robót określonego
w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania.
3.2.2. Dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (określone obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im równoważne dokumenty, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do nadzorowania robót
w wymaganym zakresie) oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca przedłoży wraz z Formularzem ofertowym wykaz osób zawierający dane osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
Wykonawca dołączy do oferty kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy, uprawnień i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Treść wykazu osób winna odpowiadać treści wzoru wykazu osób określonego
w Załączniku nr 6 do niniejszego zapytania.
3.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub projekt wzoru umowy)
4.2. Warunki płatności:
Zawarte w projekcie wzoru umowy - Załącznik nr 2 do zapytania publicznego.
4.3. Kary umowne, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę w związku z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem postanowień umowy.
Zawarte w projekcie wzoru umowy - Załącznik nr 2 do zapytania publicznego.
4.4. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) lub umowę zlecenia oraz otrzymywały wynagrodzenie nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalną stawkę godzinową ustaloną na podstawie art. 6 - 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.).
4.5. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy wraz
z potwierdzeniem opłaty składki od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
4.6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4.7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy Podwykonawców.

Projekt wzoru umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

5. Kryteria oceny ofert

Lp.
Kryterium
Znaczenie waga %
Opis metody przyznawania punktów
1.
Cena
100 %
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą kosztorysową ceną brutto, spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu publicznym.

5.
5.1. Cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia szczegółowo określone w niniejszym Zapytaniu.
5.2. Cenę oferty należy określić w złotych polskich, z zaokrągleniem do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku). Wartości zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza w górę.

6. Przygotowanie i składanie ofert

6.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system obsługujący proces udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej: Platformą zakupową.
6.2. Platforma zakupowa dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus.
6.3. Korzystanie z Platformy zakupowej jest bezpłatne.
6.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
6.5. Z lewej strony Platformy zakupowej znajduje się lista narzędzi, gdzie znajduje się zakładka e-learning - miejsce przeznaczone na instrukcje przedstawiające poszczególne kroki pracy na Platformie zakupowej.
6.6. Na dole strony Platformy zostały podane dane dotyczące wparcia technicznego dla Wykonawców.
6.7. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć na Platformie zakupowej konto użytkownika. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest na Platformie zakupowej w zakładce
e-learning.
6.8. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
6.9. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę
w zakładce ,,Oferty". Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się na Platformie zakupowej w zakładce e-learning.
6.10. Wymogi sprzętowe i techniczne wskazane zostały w zakładce e-learning.
6.11. W sytuacji awarii Platformy zakupowej lub niedostępności Platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zap_walbrzych@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową.
6.12. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
6.13. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
6.14. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej.
6.15. Oferta złożona przez Wykonawcę na Platformie zakupowej, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Platformie zakupowej jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego, po upływie terminu składania ofert.
6.16. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy:
UWAGA: Zarówno oferta jak i wszystkie pliki załączone do oferty muszą być przed ich umieszczeniem na Platformie podpisane poza platformą. Można je podpisać elektronicznie przy użyciu: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty
w postaci skanu dokumentu sporządzonego i podpisanego w postaci pisemnej. Brak złożenia podpisu pod ofertą będzie skutkowało jej odrzuceniem.
6.17. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera
ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do
przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
6.18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.19. Oferta powinna odpowiadać treści Zapytania.
6.20. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą uproszczoną na podstawie Przedmiaru robót oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.24. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty musi być zgodne z wytycznymi korzystania z Systemu.
6.25. Oferta oraz jej załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie lub przez upoważnionego pełnomocnika, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6.26. Jeżeli oferta oraz załączniki składające się na ofertę będą podpisane przez jednego ze wspólników spółki cywilnej upoważnionego do występowania w imieniu Wykonawcy, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo potwierdzające prawo jednoosobowego reprezentowania pozostałych wspólników, chyba, że wynika to z umowy spółki cywilnej.

7. Przebieg postępowania

7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach zamieszczając stosowną informację na platformie zakupowej SmartPZP. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na platformie zakupowej.
7.2. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert zamieszczając stosowną informację na platformie zakupowej SmartPZP.
7.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania publicznego (przez Platformę SmartPZP w zakładce ,,Pytania do postępowania"). Zamawiający jest obowiązany udzielić odpowiedzi tylko w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (jeżeli wniosek wpłynie po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania). Zamawiający udzieli odpowiedzi najpóźniej w terminie na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na platformie zakupowej SmartPZP prowadzonego postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania.
7.4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, jeżeli takie były wymagane.
7.5. Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
7.6. Ponieważ jedynym kryterium oceny ofert jest cena i jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający poinformuje Wykonawców składających oferty dodatkowe, że nie mogą oni zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
7.7. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
7.8. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
7.8.1. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu,
7.8.2. została złożona w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy zakupowej SmartPZP,
7.8.3. zawiera nieważny kwalifikowany podpis elektroniczny,
7.8.4. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7.8.5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia,
7.8.6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7.10. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert - publikując stosowną informację na platformie zakupowej SmartPZP. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia są:
Dariusz Pawiłowski
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
? +48 74 64 97 225
?: dariusz.pawilowski@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn.- pt.)
7.12. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie procedury są:
Marta Onak, Marcin Fesyk, Bogusław Chlipała
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
?: +48 74 64 97 105, +48 74 64 97 175, +48 64 97 254
?: zap_walbrzych@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:00 do 14:00 (pn.- pt.)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.