Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,USTRONIE"
ul. Wyścigowa 19
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 48 385 74 00; tel./fax: 48 385 74 03
sekretariat@ustronie.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. 48 385 74 00; t
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach 11 budynkach mieszkalnych należących do zasobów S.M. ,,USTRONIE"- postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Zlecania Dostaw i Usług na rzecz SM ,,USTRONIE" w Radomiu z dnia 18.02.2021r. (Regulamin dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: www.ustronie.radom.pl - zakładka bip- biuletyn informacji publicznej).
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach, wraz z remontem tablic zabezpieczeń przedlicznikowych lokali mieszkalnych, remont tablic głównych łącznie z demontażem z niektórych rozdzielni głównych liczników energii elektrycznej, demontaż starych instalacji: oświetlenia piwnic, instalacji sieci AZART-u, instalacji domofonowej w niżej wymienionych budynkach:
Zadanie nr I:
1. Ul. Grenadierów 12/14/16 - budynek 5-cio kondygnacyjny, 11 klatek schodowych.
2. Ul. Komandosów 2 - budynek 11-to kondygnacyjny, 9 klatek schodowych.
3. Ul. Komandosów 4 - budynek 11-to kondygnacyjny, 8 klatek schodowych.
Zadanie nr II:
1. Ul. Sandomierska 11 - budynek 11-to kondygnacyjny, 6 klatek schodowych.
2. Ul. Sandomierska 13 - budynek 11-to kondygnacyjny, 4 klatki schodowe.
3. Ul. Sandomierska 9 - budynek 5-cio kondygnacyjny, 4 klatki schodowe.
4. Ul. Wiejska 62 - budynek 5-cio kondygnacyjny, 3 klatki schodowe
Zadanie nr III:
1. Ul. Wyścigowa 22 - budynek 5-cio kondygnacyjny, 4 klatki schodowe.
2. Ul. Ostrowiecka 6 - budynek 5-cio kondygnacyjny, 5 klatek schodowych.
3. Ul. Armii Krajowej 1 - budynek 5-cio kondygnacyjny, 5 klatek schodowych.
4. Ul. Lipska 3 - budynek 5-cio kondygnacyjny, 4klatki schodowe.
Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał złożone oferty indywidualnie na poszczególne zadania.
Zakres prac obejmuje:
1.Demontaż starej instalacji oświetlenia piwnic.
2.Demontaż starej instalacji AZART-u ( jeżeli występuje).
3.Demontaż starej instalacji domofonowej ( jeżeli występuje).
4.Montaż nowej instalacji oświetlenia piwnic:
4.1.Oprawa (plafoniera typu RONDO) na ścianie piwnic - min. 5 szt. na jedną klatkę.
4.2.Rury PCV RL w kolorze białym mocowane do ścian przy pomocy uchwytów zamykanych.
4.3.Przewody YDY 3x1,5 mm2 .
4.4.Wyłączniki, puszki łączeniowe nt. (cały osprzęt IP 44).Jedna puszka łączeniowa na dwa boksy piwniczne.
2
4.5.Podłączenie instalacji elektrycznej boksów piwnic lokatorskich (jeżeli istnieje) do puszek instalacji oświetlenia piwnic tylko w przypadku prawidłowego przekroju przewodów w boksach piwnicznych ( przewód o przekroju co najmniej 1,5 mm2 ).
5.Wykonanie nowej instalacji oświetlenia klatek (przewód doprowadzony z tablicy głównej do barierki na klatce schodowej zakończony puszką łączeniową zamontowaną na barierce wraz z podłączeniem oświetlenia klatki).
6.Wpięcie do nowej instalacji oświetleniowej piwnic, innych pomieszczeń w piwnicy ( pralnie, wózkownie, itp.) oraz montaż nowej instalacji oświetleniowej w tych pomieszczeniach.
7.Wykonanie nowego zasilania do obwodów administracyjnych po demontażu liczników energii elektrycznej przewodem YDY 5x4 mm2 w rurach RL. Ilość liczników do demontażu wskaże Zamawiający.
8.Ułożenie w piwnicy na uchwytach bednarki FeZn 4x30 mm2 jako głównej szyny uziemiającej oraz pomalowanie jej w żółto-zielone paski:
8.1.Podłączenie do bednarki zacisku PEN w rozdzielni głównej, rozdzielniach TP linką LgY żo 16 mm2.
8.2.Podłączenie obudowy tablicy TP oraz wszelkich metalowych elementów znajdujących się w piwnicy.
8.3.Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie przed budynkiem.
8.4.Montaż uziomu rurowego.
8.5.Spawanie bednarki.
9.Modernizacja rozdzielni TP z zabezpieczeniami przedlicznikowymi lokali mieszkalnych:
9.1.Demontaż całego wyposażenia rozdzielni TP.
9.2.Montaż w starej obudowie tablicy RN -8 lub RN -12.
9.3.Montaż w RN pojedynczych wyłączników nadmiarowych 25A, bez członu zwarciowego tzw. ogranicznik mocy.
9.4.Montaż listwy łączeniowej 5 x 35 mm2.
9.5.Dostosowanie oznakowania przewodów zasilających tablice TP zgodnie z obowiązującymi przepisami ze szczególnym zwróceniem uwagi na oznakowanie przewodu PEN kolorem niebieskim.
10.Modernizacja rozdzielni głównej RG budynku polegająca na demontażu całego wyposażenia rozdzielni RG części mieszkaniowej i administracyjnej oraz wykonanie nowego wyposażenia.
W części administracyjnej:
1.Montaż wewnątrz rozdzielni RG tablicy RN wandaloodpornej zaopatrzonej w zamek na kluczyk (rodzaj obudowy do ustalenia ze specjalistą ds. elektrycznych S.M. ,,Ustronie"), a w niej montaż:
? pojedynczych wyłączników nadmiarowo-prądowych B-16A zasilających obwody oświetlenia piwnic i klatek schodowych,
? automatów schodowych,
? wyłącznika ręcznie - automatycznie ( sterowanie oświetlenia klatek schodowych),
? styczników do oświetlenia klatek (w przypadku starej żarowej instalacji oświetleniowej),
? zespolonego wyłącznika nadmiarowo prądowego C 16A zasilającego listwę 3 - fazową,
? wyłącznika FR 63A,
? lampek sygnalizacyjnych obecność faz,
? urządzenia zabezpieczającego kradzież energii elektrycznej, wpiętego w obwody oświetlenia piwnic ( jedno urządzenie na klatkę).
2. Montaż w rozdzielni RG:
? gniazdka wtyczkowego hermetycznego 230V,
3
? listwy 5 x 10 mm2,
? zainstalowania w rozdzielni RG jako głównej szyny uziemiającej zestawu zacisków uziemiających.
W części mieszkaniowej:
? demontaż istniejących aparatów elektrycznych rozdzielni (gniazda bezpiecznikowe, wyłączniki itp.),
? montaż rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami mocy 63A,
? montaż obudowy RN dla zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego części adm,
? montaż pojedynczych wyłączników nadmiarowo prądowych 3xC40A jako zabezpieczenie przedlicznikowe licznika administracyjnego,
? montaż nowego wyłącznika głównego 100A,
? montaż głównej szyny uziemiającej PE,
? podłączenie linką LgYżo 50mm2 listwy PEN w złączu kablowym z główną listwą uziemiającą PE zamontowana w rozdzielni RG budynku,
? podłączenie linką LgYżo 25mm2 głównej listwy uziemiającej PEN z szyną uziemiającą części administracyjnej rozdzielni.
Zamawiający wymaga od Oferenta przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uzyskania koniecznych informacji do przygotowania oferty.

Dokument nr: TG/ 30 /2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021r. o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,USTRONIE" przy Ul. Wyścigowej 19 w sali narad (parter). Z uwagi na stan epidemii nie przewiduje się obecności przedstawicieli oferentów przy otwarciu ofert.

Składanie ofert:
.Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura Spółdzielni Mieszkaniowej ,,USTRONIE" przy Ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 08.07.2021r. do godz. 1500

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zadania nr I - 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania dla zadania nr II - 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania dla zadania nr III - 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
W przypadku podpisania umowy na zadanie nr I, II i III łącznie - termin wykonania do dnia 15.12.2021r.

Wymagania:
IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW.
1. Wadium.
1.1.Przystępując do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości łącznej odpowiadającej zadaniom, na które składa ofertę.
? Wadium dla zadania nr I wynosi: 2 800,00zł.
? Wadium dla zadania nr II wynosi: 2 000,00zł.
? Wadium dla zadania nr III wynosi: 2 400,00zł.
Łącznie wadium na całość zamówienia stanowi kwotę - 7 200,00zł.
1.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu.
1.3.Wadium w pieniądzu oferent winien wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,USTRONIE" przy ul. Wyścigowej 19 lub na konto ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724 w terminie do dnia 08.07.2021r.
1.4. Kopia dokumentu potwierdzającego jego wniesienie musi być załączona do oferty lub dostarczona Zamawiającemu osobno, najpóźniej przed terminem otwarcia ofert.
1.5.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.
1.6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
-Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.
4
1.7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.
1.8.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w SWZ, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SWZ, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.9.Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert.
1.10.Na wniosek Oferenta, którego oferta została wybrana, wadium zaliczone zostanie na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie VI niniejszej specyfikacji, potwierdzających spełnienie warunków do realizacji zamówienia.
3. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty.
4. Udzielenie terminu płatności faktur : 30 dni od daty wystawienia faktury.
5. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Posiadanie niezbędnego potencjału kadrowego i technicznego oraz doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia.
7. Znajdowanie się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Wykazanie się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzema robotami elektrycznymi, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00zł każda.
9.Niefigurowanie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w KRS oraz rejestrach bankowych.
10.Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
11.Przedstawienie referencji z realizacji zadań o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia.
V. OFERENCI WYKLUCZENI z udziału w przetargu:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów:
1.1.Wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe, których upadłość ogłoszono, lub postawiono w stan likwidacji.
1.2.Z którymi Zamawiający pozostaje w sporze sądowym.
1.3.Których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
1.4.Których oferta nie zawiera wymaganych dokumentów określonych w SWZ, lub złożone dokumenty zawierają istotne błędy.
1.5.Co do których ustalono, że dostarczone przez nich informacje są nieprawdziwe.
1.6.Którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonali je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
1.7.Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5
1.8.Których oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie do składania ofert. Ofertę zwraca się bez otwierania.
1.9. Którzy nie wnieśli wadium.
2.Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.
3.Oferty niespełniające określonych wymogów określonych w SWZ będą odrzucone.
Oferta zostanie odrzucona również gdy:
3.1. Jest niezgodna z warunkami określonymi w przetargu.
3.2.Jej treść nie odpowiada treści SWZ.
3.3.Nie została złożona w terminie określonym w SWZ.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym przetargu, oraz w celu umożliwienia oceny ofert, każdy oferent winien złożyć następujące dokumenty:
1.Wypełniony formularz ofertowy - Zał. Nr 1do SWZ.
2.Oświadczenie oferenta, że posiada niezbędny potencjał kadrowy i techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, znajduje się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, złożone na druku stanowiącym Zał. Nr 2 do SWZ.
3.Kserokopia uprawnień i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób, które kierować będą robotami.
4.Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego w przypadku złożenia oferty (łącznej) na kwotę powyżej 150 000,00zł. Dla oferty o wartości poniżej 150 000,00zł (wartość łączna) należy złożyć oświadczenie.
5.Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Dla oferty o wartości (łącznej ) powyżej 150 000,00zł należy złożyć zaświadczenie, a dla oferty o wartości poniżej 150 000,00zł (wartość łączna) należy złożyć oświadczenie.
6.Aktualny dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
7.Wykaz wykonywanych robót w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia za okres 2018-2020 z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania robót -Zał. Nr 3 do SWZ.
8. Referencje z realizacji zadań z okresu jak w pkt. 7.
9.Oświadczenie że firma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w KRS oraz rejestrach bankowych (BR i BIK)-Załącznik nr 2 do SWZ.
10.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wybrania jego oferty przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty.
11.Dowód wniesienia wadium.
12.Podpisaną i parafowaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta umowę - Załącznik nr 4 do SWZ.
6
VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2.Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji - bez dokonywania zmian w jego treści.
Również wymagane oświadczenia muszą być złożone na wzorcowym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji - bez dokonywania zmian w jego treści.
3.Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wg pkt. VI niniejszej SWZ.
4.Oferta musi być złożona w formie pisemnej i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert zgodnie z dokumentem określającym status prawny oferenta lub przez pełnomocnika oferenta zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem.
5.W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
6.Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8.Nie wolno składać ofert z poprawkami i ofert nieczytelnych.
9.Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: - ,,Oferta na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach".
10.Informacje zastrzeżone tylko do wiadomości Zamawiającego muszą być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem Tylko do wiadomości Zamawiającego ,,Oferta na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach".
11.Oferta złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie odrzucona i nie będzie poddana ocenie.
12.Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz może poprawiać omyłki rachunkowe.
13.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
14.Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej już oferty wyłącznie do terminu oznaczonego na składanie ofert. Wówczas powinien przedłożyć ofertę w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem ,,Zmiana oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach".
15.Oferent może złożyć oświadczenie o wycofaniu oferty. Wówczas na kopercie należy umieścić napis ,,Wycofanie oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w piwnicach".
16.Oferentom przysługuje odwołanie tylko w przypadku naruszenia procedury określonej w Regulaminie zlecania dostaw i usług na rzecz SM ,,USTRONIE" w Radomiu z dnia 18.02.2021roku.
16.1.Odwołanie na piśmie można złożyć do Zarządu S.M. ,,USTRONIE" w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, podając uzasadnienie.
7
16.2. Odwołaniu nie podlega:
? wybór trybu postępowania przetargowego na zlecanie dostaw i usług,
? odrzucenie wszystkich ofert,
? unieważnienie przetargu,
? zmniejszenie zakresu dostaw i usług.
IX. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT.
Komisja będzie się kierowała przy wyborze ofert następującymi kryteriami:
1. Cena - 95pkt
2.Gwarancja - 5pkt
Ad.1.Opis sposobu obliczania ceny:
Cenę należy skalkulować przy zachowaniu następujących założeń:
1.1.Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót
określonym w SWZ.
1.2.Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1.3.Cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji Oferenta powinna odpowiadać cenie podanej przez Oferenta w formularzu oferty.
1.4.Obliczając ostateczną cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać stawkę i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT oraz wartość sumaryczną brutto dla zakresu zamówienia. 1.5.Przed obliczaniem ceny oferty, Oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z opisem zamówienia, oraz uzyskania niezbędnych do sporządzenia oferty informacji mających wpływ na wartość zamówienia.
1.6.Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 1.7.Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 1.8.W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Ad.1.Metoda wyliczania punktów dla kryterium ,,CENA". Najniższa cena otrzymuje 95 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej , wg formuły:
Cn- cena najniższa
C = -------------------------------- x 95
Cof.b- cena oferty badanej
Cn/Cof.b. x 95= ilość punktów,
gdzie: Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cof.b - cena oferty badanej,
95 - wskaźnik stały.
Ad.2.Metoda obliczania punktów dla kryterium -,,Gwarancja"- max.5pkt.
2.1. Oferta z gwarancją 36 miesięcy otrzymuje - 5pkt.
2.2. Oferta z gwarancją 24 miesięcy otrzymuje - 3pkt.
2.3. Oferta z gwarancją 12 miesięcy otrzymuje - 2pkt.
3.Podstawą porównania i oceny ofert będzie suma punktów uzyskana z poszczególnych kryteriów oceny. Za najkorzystniejszą ofertę dla przedmiotu zamówienia uznana zostanie ta oferta, której suma punktów będzie najwyższa.
4.Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny całkowitej podanej w ofercie w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należy wnieść
w formie pieniężnej na konto bankowe Spółdzielni nr ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000
0090 3137 3724.
8
5.Zwrot gotówkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi wg wartości
nominalnej, bez odsetek na rachunek Wykonawcy, po protokolarnym bezusterkowym
odbiorze końcowego zamówienia wg zasady: 70% wpłaconego zabezpieczenia w terminie
30 dni od daty końcowego odbioru robót, zaś pozostałe 30% po upływie okresu gwarancji i po
dokonaniu komisyjnego przeglądu gwarancyjnego, potwierdzonego protokołem w terminie
14 dni od daty sporządzenia protokołu.
6.Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny.
7.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień pisemnych dotyczących treści złożonej oferty.
8.Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ jednak nie później niż na 7 dni przed terminem składania ofert. O treści wyjaśnień zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci, którzy pobrali specyfikację. Informacje w sprawie wyjaśnień do SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni.
9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie wszystkim oferentom i jest dla nich wiążące. Informacje o wprowadzonych przez Zamawiającego zmianach do SWZ będą zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni.
10.O wyniku przetargu wybrany oferent powiadomiony zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania pisemnie, a wynik postępowania ogłoszony zostanie na tablicy informacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,USTRONIE" i stronie internetowej Spółdzielni. 11. Podpisanie umowy nastąpi po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą i po wniesieniu należytego zabezpieczenia umowy.
12.Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, komisja przetargowa wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że upłynął termin związania ofertą.
13. Nie podpisanie umowy powoduje utratę wadium na rzecz Zamawiającego.
14.Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być wyszczególnione w ofercie.
16.Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
15.Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji upoważniony jest Pan Mirosław Świątek tel. 697 666 479, e-mail- m.swiatek@ustronie.radom.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.