Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Starego Rynku

Przedmiot:

Przebudowa Starego Rynku

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Gorzów Wielkopolski
Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
zampubl@um.gorzow.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry w Gorzowie Wlkp. na dz. nr 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2621, 2150, 2148/6, 2151/1 obręb 5 - Śródmieście obejmująca remont istniejącej nawierzchni utwardzonej wraz z regulacją wysokościową, wykonanie elementów odwodnienia, przebudowę odcinka Ul. Obotryckiej w zakresie obramowania jezdni, wykonanie elementów zieleni i małej architektury.

CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 45232450-1, 45233250-6

Dokument nr: 2021/BZP 00089820, BZP.271.24.2021.MA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale XX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w Rozdziale XXVI
SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: I etap - 10 tygodni od dnia podpisania umowy. II etap - 30 tygodni liczone od dnia planowanego przekazania terenu objętego pracami w ramach II etapu (tj. nie wcześniej niż 1 października 2021 r.) Zakres prac dla powyższych etapów określony został w załączniku mapowym do SWZ oraz TER. Wykonanie robót i ich datę potwierdza wpis do Dziennika robót dokonany przez Kierownika budowy/robót. dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.24.2021.MA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową Starego Rynku w bezpośrednim sąsiedztwie Katedry w Gorzowie Wlkp. na dz. nr 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2621, 2150, 2148/6, 2151/1 obręb 5 - Śródmieście obejmująca remont istniejącej nawierzchni utwardzonej wraz z regulacją wysokościową, wykonanie elementów odwodnienia, przebudowę odcinka ul. Obotryckiej w zakresie obramowania jezdni, wykonanie elementów zieleni i małej architektury.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232450-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy upustów

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: I etap - 10 tygodni od dnia podpisania umowy. II etap - 30 tygodni liczone od dnia planowanego przekazania terenu objętego pracami w ramach II etapu (tj. nie wcześniej niż 1 października 2021 r.) Zakres prac dla powyższych etapów określony został w załączniku mapowym do SWZ oraz TER. Wykonanie robót i ich datę potwierdza wpis do Dziennika robót dokonany przez Kierownika budowy/robót. dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
1. Przedmiot zamówień: powtórzenie podobnych robót budowlanych opisanych w TER, zgodnego z jego przedmiotem stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty, a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej. Jeżeli zamawiający zdecyduje się na udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - nastąpi to w drodze odrębnej umowy. Zamówienia powyższe przewiduje się w odniesieniu do okresu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego ( w trakcie trwania umowy lub po jej zakończeniu) w przypadku pojawienia się konieczności rozszerzenia zakresu robót podobnych do przedmiotu zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni minimum 500 m2.

b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownikiem budowy (1 osoba):

- posiadającym co najmniej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- posiadającym co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej,

- który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na co najmniej jednej inwestycji obejmującej swym zakresem budowę i/lub przebudowę nawierzchni z kostki kamiennej

Uwagi:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia"
w oparciu o analizę oświadczenia wykonawcy. Z treści tego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale XIII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w SWZ oraz
w Projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.