Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 64 77 320
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 64 77 320
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych zlokalizowanego na Ul. Umultowskiej - łącznik z Naramowicami na przedłużeniu ulicy Łużyckiej wzdłuż Lasku Piątkowskiego/Rezerwatu Żurawiniec.
Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych zlokalizowane na Ul. Umultowskiej - łącznik z Naramowicami na przedłużeniu ulicy Łużyckiej wzdłuż Lasku Piątkowskiego/Rezerwatu Żurawiniec.
3. Szczegółowe wytyczne do projektu:
Należy zaprojektować i wybudować doświetlenie na przedmiotowym przejściu dla pieszych. W ramach zadania należy wykonać doświetlenie ww. przejścia dla pieszych, celem polepszenia warunków oświetleniowych, poprzez zamontowanie asymetrycznych opraw dedykowanych dla przejść dla pieszych w technologii LED, z zastosowaniem światła o temperaturze barwowej 6k-6,7kK wyróżniającego wskazane przejścia. Zasilanie opraw ma odbywać się ze słupów oświetlenia drogowego znajdujących się najbliżej wskazanych przejść zgodnie z warunkami zasilania ZDM, które Wykonawca musi pozyskać. Projekt należy wykonać zgodnie z załączonymi wymaganiami stawianym nowoprojektowanemu oświetleniu przejść dla pieszych (załącznik nr 3).
Zakres prac wykonawcy obejmuje: przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla danego przejścia dla pieszych zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami związanymi, uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji umożliwiających realizację projektu
(łącznie z projektem organizacji ruchu na czas budowy), instalację i programowanie sytemu oświetlenia przejść dla pieszych oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń i odbiorów z Inwestorem.
Wymagane jest również:
A) Dla przejścia dla pieszych zlokalizowanego na Ul. Umultowskiej - łącznik z Naramowicami na przedłużeniu ulicy Łużyckiej wzdłuż Lasku Piątkowskiego/Rezerwatu Żurawiniec należy odtworzyć oznakowanie poziome na przejściu dla pieszych (oznakowanie P10 i P11) zgodnie z obecną organizacją ruchu. Odtworzenie oznakowania poziomego należy zrealizować metodą oznakowania chemoutwardzalnego. Wymagania dla oznakowania poziomego znajdują się w załączniku nr 2.
B) Dla przejścia dla pieszych zlokalizowanego na Ul. Umultowskiej w Poznaniu należy wymienić obniżony krawężnik na szerokości przejścia dla pieszych po stronie os. Batorego. Oferta powinna obejmować demontaż wraz z utylizacją, montaż nowego krawężnika oraz odtworzenie naruszonej nawierzchni.
C) Należy nakleić pasy z żółtych płytek betonowych z fakturą bezpieczeństwa po obu stronach - typ B1 ,,ścięte kopułki" dla niewidomych, zgodnie ze Standardami Dostępności dostępnymi na stronie https://zdm.poznan.pl/pl/wvtyczne-zdm-do-projektowania ,
Odtworzeniu będą podlegać wszystkie elementy pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu podczas prowadzonych prac. Naruszoną nawierzchnię jezdni należy odtworzyć przy krawężniku na szerokość 1 m, naruszoną nawierzchnię chodnika należy odtworzyć na całej szerokości chodnika. Wszystkie roboty odtworzeniowe winny zostać wykonane przez specjalistyczną firmę drogową.
. Należy opracować:
- należy uzyskać z ZDM warunki szczegółowego zasilania projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego na Ul. Umultowskiej - łącznik z Naramowicami na przedłużeniu ulicy Łużyckiej wzdłuż Lasku Piątkowskiego/RezerwatuŻurawiniec,
- należy uzyskać zgłoszenie zamiaru budowy / pozwolenie na budowę,
- projekty budowlano-wykonawcze (po 3 egz. dla każdego przejścia).
- inwentaryzację istniejącej zieleni, w odległości 3 m od każdego nowo stawianego słupa oświetleniowego (3egz.). - konieczność wykonania opracowania uwarunkowana występowaniem na terenie inwestycji drzew i krzewów.
W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia mierzony na wysokości 5 i 130 cm (bądź powierzchnię w m2 w przypadku krzewów), średnicę rzutu korony. Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji należy zestawić w tabeli.
- projekty usunięcia ewentualnych kolizji, (po 3 egz.)
- projekty powykonawcze (po 2 egz.):
1. Kserokopia dziennika budowy z deklaracją kierownika budowy (protokół przekazania placu budowy, ochrony drzew, protokół stanu państwowych znaków geodezyjnych)
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz ze szkicem geodezyjnym -oświadczenia o terminie dostarczenia inwentaryzacji, znaki osnowy geodezyjnej).
3. Dokumenty potwierdzające możliwości zastosowania danego materiału - atesty materiałów
4. Zbiorcze zestawienie dok. potwierdzających możliwość zastosowania danego materiału.
5. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych.
6. Zestawienie wykonanych pomiarów.
7. Zestawienie wykonanych badań.
8. Rozliczenie materiałów z rozbiórki
9. Projekt powykonawczy.
10. Zbiorcze zestawienie wykonanych robót.
11. Zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych.
12. Płyta CD - dok. powykonawcza, dok. fotograficzna.
- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej *.dwg, przekazać w wersji elektronicznej na CD.
W celu uzgodnienia projektu należy uzyskać następujące opinie:
- Wydziału Realizacji Inwestycji ZDM; (w zakresie projektu budowalnego, wykonawczego oraz w zakresie inwentaryzacji zieleni - jeśli konieczne)
- Miejskiego Inżyniera Ruchu (w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu);
- Wszyscy gestorzy sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami;
- inne jednostki miejskie (jeśli konieczne jest zajęcie nieruchomości będącej w zarządzie jednostki miejskiej);
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji.
Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi załączonymi na stronach Urzędu Miasta Poznania i ZDM:
o na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/w zakładce: ,,Załatw sprawę" -->> ,,Narada Koordynacyjna - uzgodnienia uzbrojeń" (https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)
o na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce: Zamówienia publiczne --> Wytyczne dla wykonawców --> Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania)
o na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce: Przestrzeń publiczna
(http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna)
Dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstępstwa i opinie niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru budowy.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.
Zleceniobiorca musi posiadać uprawnienia w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiadać odpowiednią kadrę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zieleni.
Uprawnienia projektanta i wykonawcy robot budowlanych reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania, który stanowi nieodłączną część umowy -zlecania.
Wymaga się, aby Zleceniobiorca na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawiania ,,comiesięcznego Raportu Postępu Prac Projektowych" do 5 dnia każdego miesiąca w formacie *.xls. Raport należy przesyłać na adres mailowy osoby prowadzącej zadanie w ZDM. (wzór raportu postępu prac projektowych stanowi załącznik nr 4).
W raporcie należy umieszczać narastająco informacje o bieżącym postępie prac projektowych oraz datę wydarzenia. Raport taki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu prac projektowych.
Do w/w raportu należy również załączyć wszelkie wystąpienia projektanta, otrzymane na etapie projektowania uzgodnienia, opinie, ważniejsze maile w formacie *.pdf.

Dokument nr: IRI.222.022.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 29.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie ZDM przy Ul. Wilczak.

Składanie ofert:
12. Miejsce i sposób złożenia ofert
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczna oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
13. TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty należy złożyć w terminie do 28.06.2021 r. godz.10:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia
- od dnia podpisania umowy do dnia 19 listopada 2021 r

Wymagania:
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie bądź przebudowie oświetlenia drogowego o wartości netto, co najmniej 30 000 PLN każda (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie).
W celu spełnienia ww. warunku należy uzupełnić wykaz robót stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
5. Oferent zobligowany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie
i prowadzenie prac instalacyjnych. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno -wysokościowej do celów projektowych z aktualnymi stanami prawnymi. Należy również uzyskać warunki techniczne na budowę doświetlenia oraz przebudowę ewentualnych kolizji. Istniejące nawierzchnię należy po robotach instalacyjnych odtworzyć do stanu pierwotnego z nie uszkodzonych elementów.
W czasie trwania przedmiotu umowy Zamawiający wybierze w drodze ogłoszenia ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej ZDM, inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz drogowej, który będzie reprezentował Zamawiającego podczas prowadzenia robót budowlanych.
Po wykonaniu prac instalacyjnych oferent zobowiązany jest do przedstawienia projektu powykonawczego, będącego częścią procedury odbiorowej.
Wytyczne do projektowania zostały przygotowane w dokumentach: ,,Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu miasta Poznania" oraz ,,Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu przejść dla pieszych"- stanowiących załączniki do Ogłoszenia.
Uprawnienia projektanta i kierownika robót reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne :
- W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 2,5 % wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia.
- Z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
- Z tytułu wypowiedzenia umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wysokości 30 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.
10. Postanowienia istotne dla sporządzenia oferty
- Projekt jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
- Składając ofertę i podpisując oświadczenie - formularz ofertowy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykonawca oświadcza, że:
a. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c. dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości (w jakiejkolwiek formie),
f. przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania.
Wymaga się, aby projektant i kierownik budowy na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed . 29.06.2021r. O godz. 10:30 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 29.06.2021 r. o godz. 10:30 - oferta do postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Uwagi:
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
? administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl;
1 z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się pod nr telefonu: 885 340 040, ( w godz. pracy ZDM),adres e-mail: dane.osobowe@zdm.poznan.pl;
n dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
? obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
? osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
? osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17, Agata Molewska tel. 61 628 65 97, amolewska@zdm.poznan.pl, Maciej Saleta tel. 61 64 77 320, msaleta@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.