Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń doświetlających na przejściach dla pieszych

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń doświetlających na przejściach dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
powiat: brzeski
tel. 14 68 69 600
mpawlikowicz@gnojnik.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gnojnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 68 69 600
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie p.n.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej nr 75 w msc. Zawada Uszewska i Gnojnik - Oświetlenie dedykowane.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie urządzeń doświetlających tzw. ,,Oświetlenia dedykowanego" na przejściach dla pieszych w poniższych lokalizacjach :
Lp.
Nr drogi krajowej
Kilometraż
Miejscowość
Charakterystyka techniczna zadania
1.
75
23,030
Zawada Uszewska
budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym
2.
75
24,115
Gnojnik
budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym
3.
75
24,300
Gnojnik
budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie uproszczonego projektu budowy 3 szt. dedykowanego oświetlenia na przejściach dla pieszych obejmującego również rozwiązania w zakresie zapewnienie dostawy energii elektrycznej , wraz z uzgodnieniami wymaganymi
przepisami prawa , umożliwiającymi realizację w terenie ( materiały Wykonawca pozyska własnym staraniem i kosztem) - dla każdego osobno .
Uwaga: W załączeniu stanowisko Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dot. urządzeń doświetlających przejścia dla pieszych w związku z art. 29 ust. 2 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( załącznik nr 2 )
b) Opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu
c) Opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu ( jeżeli będzie wymagany)
d) Wykonanie 3 szt. ,,oświetlenia dedykowanego" wraz z instalacją elektryczną zgodnie z uzgodnionym projektem i warunkami wydanymi przez Tauron .
e) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu weryfikacji oraz klauzuli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dopuszcza aby wykonawca prac geodezyjnych, po uzyskaniu z PODGiK informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji umieścił na dokumentach przeznaczonych dla Inwestora, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
2. Przedmiot zamówienia, należy sporządzić zgodnie z:
a) Wytycznymi Technicznymi GDDKiA ,,Poprawa widoczności pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych małopolski poprzez ich doświetlenie" ( Załącznik nr 1 )
b) Obowiązującymi przepisami wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Inne obowiązki Wykonawcy:
a) Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej terenu w celu uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla prawidłowego przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej przedmiotowego terenu poniesie Wykonawca.
b) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych oraz funkcjonowanie dedykowanego oświetlenia , które będą wykonywane na etapie realizacji przedmiotu umowy , a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie jego opracowywania, tj. co najmniej jednokrotne spotkanie Wykonawcy (Projektanta) z przedstawicielami Zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych.
4. Uwagi:
a) Należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia ( w tym także zasilanie w energię elektryczną)
b) Wykonawca ponosi koszty pozyskania wszelkich materiałów , dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji wchodzącej w przedmiot zamówienia :
- w wersji papierowej w ilości 4 egz.
- w wersji elektronicznej na nośniku CD
- dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf.
Pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację i powiązanie z wersją papierową dokumentacji projektowej.
d) Dodatkowe materiały i informacje udostępnione przez Zamawiającego:
- Projekt organizacji ruchu GDDKiA DK 75 km 23+030 Zawada Uszewska - załącznik nr 3
- Projekt organizacji ruchu GDDKiA DK 75 km 24+115 Gnojnik - załącznik nr 4
- Projekt organizacji ruchu GDDKiA DK 75 km 24+300 Gnojnik - załącznik nr 5
- Przykładowe realizacje - załącznik nr 6

CPV: 45000000-7, 71320000-7

Składanie ofert:
X. Termin i tryb składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2021 r. do godz. 9.00 w jednej z następujących form:
a) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, lub
b) złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Gnojnik.
2. W przypadku złożenia oferty osobiście lub przesłania pocztą, ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą:
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik
Oferta na zadanie pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej nr 75 w msc. Zawada Uszewska i Gnojnik - Oświetlenie dedykowane.
Nie otwierać przed 06.07.2021 r., godz. 9.00
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną natychmiast zwrócone nadawcy

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 20.11.2021 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o art. 2, ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.), zwana dalej ustawą Pzp - o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych.
VI. Okres rękojmi i gwarancji
36 miesięcy.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
4. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego, podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. (Zaleca się przy sporządzaniu oferty o skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego.)
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik a upoważnienie nie wynika z dokumentacji rejestrowej,
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości zdekompletowania zawartości oferty.
8. Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem", za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału.
9. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.
10. Dokumenty składane w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Lp.
Kryterium
Waga procentowa dla kryterium
Maksymalna ilość Punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.
Cena oferty
100%
100 punktów
Łączna liczba punktów
100%
100 punktów
Sposób oceny ofert:
KRYTERIUM CENA OFERTY
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
P1 = -------------------------------------------------- x 100
C
gdzie:
P1 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium,
C min - najniższa cena oferty spośród wszystkich złożonych ofert
C - cena oferty zaoferowana przez danego Wykonawcę
IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Oferent określi cenę oferty brutto, wraz z należnym podatkiem VAT, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) za realizację całego przedmiotu zamówienia według ,,Formularza oferty", stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
XII. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1. Umowa stanowiąca załącznik nr 8 zostanie podpisana z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej postępowaniu, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, podając w ,,Zawiadomieniu o wyborze oferty" w szczególności:
Adres(firma) wykonawcy
nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi potrzeba unieważnienia postępowania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, w całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

Kontakt:
XI. Osoba do kontaktu:
W zakresie merytorycznym:
Monika Pawlikowicz
e-mail: mpawlikowicz@gnojnik.pl
W zakresie formalnym:
Sabina Gagatek
e-mail: kotly@gnojnik.pl
Codziennie w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach w poniedziałek od 07: 30 do 16: 30, od wtorku do czwartku od 07: 30 do 15:30, w piątek od 07:30 do 14:30.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.