Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wentylacji mechanicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
Podchorążych 10
64-920 Piła
powiat: pilski
dag@puss.pila.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474043
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Piła
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wentylacji mechanicznej sali 204 - Pracownia techniki kryminalistycznej w budynku ,,D" Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją sali 204 - Pracownia techniki kryminalistycznej w budynku ,,D" Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych dotyczących wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczenia 204 D. Przedmiotowe prace obejmują roboty budowlane i dotyczą min.:
przygotowania prac, robót budowlanych, wykonania instalacji, infrastruktury technicznej, dostawy i montażu wyposażenia. Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robót, tak, aby przebiegały bez zakłóceń odnośnie użytkowania i funkcjonowania obiektów uczelni. Obowiązkiem Wykonawcy jest ewentualne uzyskanie na rzecz
Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz, odstępstw, decyzji oraz innych dokumentów umożliwiających zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacje powyższej inwestycji. Wykonana inwestycja powinna spełniać wymagania określone w SWZ.

CPV: 45331200-8, 45000000-7, 45212340-1, 45214400-4, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00090219, AG-2240-14-21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej
znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawcy" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474043
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AG-2240-14-21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją sali 204 - Pracownia techniki kryminalistycznej w budynku ,,D" Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych dotyczących wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczenia 204 D. Przedmiotowe prace obejmują roboty budowlane i dotyczą min.:
przygotowania prac, robót budowlanych, wykonania instalacji, infrastruktury technicznej, dostawy i montażu wyposażenia. Wykonawca zobowiązuje się do informowania i uzgadniania z Zamawiającym wszelkich działań dotyczących terminów, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robót, tak, aby przebiegały bez zakłóceń odnośnie użytkowania i funkcjonowania obiektów uczelni. Obowiązkiem Wykonawcy jest ewentualne uzyskanie na rzecz
Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, ekspertyz, odstępstw, decyzji oraz innych dokumentów umożliwiających zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacje powyższej inwestycji. Wykonana inwestycja powinna spełniać wymagania określone w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45212340-1 - Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w ciągu 3 lat, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych na poziomie do 15% zamówienia podstawowego (art. 214 ust. 1 pkt 7)
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
opisane w swz
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: opisane w swz
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: opisane w swz
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
opisane w swz
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 8- Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Załącznik nr 10- Kosztorysy ofertowe
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
szczegółowo opisano w projekcie umowy załącznik nr 6 do swz
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.