Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
5503z ostatnich 7 dni
20393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Giżycku
Wodna 4
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel.+48 87 428 39 92
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 87 428 39 92
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne ,,Umocnienie brzegu fragmentu jeziora Bełdany w formie ścianki oporowej przy śluzie Guzianka I i Guzianka II" na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku"
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Giżycku, Ul. Wodna 4 w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:,, Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne ,,Umocnienie brzegu fragmentu jeziora Bełdany w formie ścianki oporowej przy śluzie Guzianka I i Guzianka M" na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku"
5. Zakres zamówienia
- Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1.

Dokument nr: BI.ZPI.3.281.21.2021.DS

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 30.06.2021r do godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej ,,Platforma" pod adres: www.przetargi.wody.gov.pl Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 30.10.2021r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena -100%
Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium cena poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru Pc=(Cn:Cb)xl00 gdzie:
Cn-cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie Cb- cena brutto oferty podanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji technicznej na wykonanie nabrzeży i innych budowli hydrotechnicznych. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca złoży wypełniony załącznik pn. ,,Wykaz usług" załącznik nr 4. wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (referencje itp.)
- osoba musi posiadać uprawnienia do samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- wyżej wymieniona osoba musi być zrzeszona we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr. 2 i załącznik nr. 2.1 do niniejszego Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie wymaga się
9. Warunki gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Podana w ofercie cena będzie całkowitą wartością zamówienia i będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca. Cena powinna obejmować wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wody.gov.pl,
Do Zapytania Ofertowego Wykonawca załączy niżej wymienione dokumenty: -Wypełniony formularz oferty -załącznik nr 3 - Wykaz usług -załącznik nr 4
Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów powoduje, iż oferta jest nieważna z przy czyn formalnych i podlega odrzuceniu. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie ,bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie pn. ,,Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne ,,Umocnienie brzegu fragmentu jeziora Bełdany w formie ścianki oporowej przy śluzie Guzianka I i Guzianka II" na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku", nr postępowania BI.ZPI.3.281.21.2021.DS, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej
- w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
' Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Dariusz Świecki - tel. 87 428 39 92

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.