Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: SERWIS I NAPRAWY SYSTEMÓW P.POŻ , ANTYWŁAMANIOWYCH, O/ZUS RZESZÓW I TJO

Przedmiot:

SERWIS I NAPRAWY SYSTEMÓW P.POŻ , ANTYWŁAMANIOWYCH, O/ZUS RZESZÓW I TJO

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
powiat: Rzeszów
T: +48 17 86 75 284
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=16992054
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: T: +48 17 86 75 284
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: postępowania na SERWIS I NAPRAWY SYSTEMÓW P.POŻ , ANTYWŁAMANIOWYCH,
O/ZUS RZESZÓW I TJO W LATACH 2021-2023
Przedmiotem zamówienia jest SERWIS I NAPRAWY SYSTEMÓW P.POŻ ,
ANTYWŁAMANIOWYCH, O/ZUS RZESZÓW I TJO W LATACH 2021-2023
2.2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załącznikach Opis przedmiotu zamówienia Nr 1 i Nr. 2 oraz w
istotnych postanowieniach umów stanowiących załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego Zapytania

Dokument nr: 350000/273/105/2021-ADG

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=16992054
Ofertę należy złożyć w języku polskim:
za pośrednictwem platformy zakupowej SMART PZP. Strona internetowa prowadzonego
postępowania: https://portal.smartpzp.pl/zus
- do 30?06?2021 r. do godz. 11:00

Wymagania:
Warunki udziału w Postępowaniu
Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
3.1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym.
3.2. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży złoży stosowne oświadczenie w formularzu
ofertowym;
3.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży złoży stosowne oświadczenie w
formularzu ofertowym.
4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub projekt wzoru
umowy)
Istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy stanowią załącznik Nr 3 I Nr 4 do niniejszego Zapytania

5. Kryteria oceny ofert
Cena 100 %
6. Przygotowanie i składanie ofert
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta powinna odpowiadać treści Zapytania.
6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr .... do Zapytania.
6.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Przebieg postępowania
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu
składania ofert.
7.2. Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
7.3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert oraz uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, jeżeli takie były wymagane.
7.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą
ceną.
7.5. Jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający informuje
Wykonawców składających oferty dodatkowe, że nie mogą oni zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
7.6. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą.
7.7. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania. W przypadku wyboru oferty
najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
W zakresie procedury postępowania
Janusz Żebracki ? Specjalista,
ZAP Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych Oddział w Rzeszowie
T: +48 17 86 75 284
E: janusz.zebracki@zus.pl
W zakresie przedmiotu zamówienia
Rafał Wilk ? Starszy inspektor
ADG Wydział Administracyjno - Gospodarczy Oddział w Rzeszowie
T: +48 17 86 75 016
E: rafal.wilk@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00 - 14:00 (pn.?pt.)

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.