Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odwodnienie

Przedmiot:

Odwodnienie

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół im. Czesława Miłosza
ul. 11 Listopada 10
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel./fax 91384 29 77
zsgryfice@gryfice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 91384 29 77
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na odwodnienie głównego budynku szkoły

II. Opis przedmiotu zamówienia
wykonanie :
- robót ziemnych dla przyłączy i zewnętrznej kanalizacji deszczowej
- przyłączy i zewnętrznej kanalizacji deszczowej
- robót ziemnych pod drenaż opaskowy
- montażu drenażu opaskowego
wg załączonego obmiaru

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój 28)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,ODWODNIENIE GŁÓWNEGO BUDYNKU SZKOŁY". Nie otwierać przed 5.07.2021 r. godz. 800
Ofertę należy złożyć w terminie do 5.07.2021 r., godz. 800

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia
Od pierwszego dnia roboczego po podpisaniu umowy do 27.08.2021 r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zwierała minimum następujące dokumenty:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Postępowanie prowadzone jest
w języku polskim.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
O wyborze oferty najkorzystniejszej stanowić będą przedstawione niżej kryteria:
1/ Cena - waga 100%

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają
w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Stanisław Stolz.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy: 800- 1500 .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.