Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
801z dziś
5504z ostatnich 7 dni
20395z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ronda

Przedmiot:

Przebudowa ronda

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO
ul. Strzelców Podhalańskich 44
34-511 Kościelisko
powiat: tatrzański
przetargi@gminakoscielisko.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kościelisko
Wadium: 1 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ronda Dzianisz - architektoniczno-krajobrazowe zagospodarowanie dawnej pętli autobusowej w Dzianiszu na teren rekreacyjny z obiektami małej architektury ....
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy ronda w Dzianiszu polegające na architektoniczno-krajobrazowym zagospodarowaniu dawnej pętli autobusowej na teren rekreacyjny z obiektami małej architektury służącymi rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku oraz związanymi z obsługą ruchu pasażerskiego, rowerowego i pieszego oraz zielenią.
Korzystając z prawa opcji Zamawiający określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia, która składać się będzie z:
1. Gwarantowanej części zamówienia, w zakres której wchodzi:
- Kompleksowa obsługa geodezyjna, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
- Przebudowa ronda obejmująca:
? Roboty rozbiórkowe
? Roboty ziemne - korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
? Wymiana elementów kanalizacji burzowej,
? Wykonanie podbudowy z kruszywa,
? Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
? Wykonanie plantowania, humusowania powierzchni oraz nawierzchni trawiastej z częściowym ułożeniem chodnika o nawierzchni kamienno-trawiastej.
? Wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w postaci elementów plastycznych (dwustronna tablica informacyjna, tablica z modelem przestrzennym Tatr Zachodnich z podpisami w języku Braille'a, tablica z logo Gminy Kościelisko i motywem dekoracyjnym - z przygotowaniem koncepcji zawartości wyposażenia i merytorycznym opracowaniem treści)
? Wykonanie i montaż tablicy - puzzle obrotowe ze zdjęciami Tatr Zachodnich i Pogórza Gubałowskiego,
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,motyl" wraz z instrukcją obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,biegacz" wraz z instrukcja obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,twister" wraz z instrukcją obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż 2 szt. ławek z oparciem,
? Przygotowanie do montażu i montaż 2 szt. koszy na śmieci,
? Przygotowanie do montażu i montaż stojaka na rowery
? Przygotowanie do montażu i montaż gry planszowej (stół oraz 4 siedziska) - ,,szachy" lub ,,chińczyk"
? Nasadzenie zieleni z gatunków roślinności rodzimej.
- Dokonanie niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z zarządcami sieci,
- Wykonanie tymczasowej organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,
- Niezbędne próby technologiczne,
- Sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót.
2. Części zamówienia objęta prawem opcji, która swoim zakresem przewiduje wykonanie:
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wyciskanie siedząc" wraz z instrukcją obsługi.
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wioślarz" wraz z instrukcją obsługi.
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wahadło" wraz z instrukcją obsługi.

CPV: 45233140-2, 45111291-4, 45211320-8

Dokument nr: 2021/BZP 00090570, ZP.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .odt., xps, xls, xlsx. Ofertę, a także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.
4. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
? drogą elektroniczną: przetargi@gminakoscielisko.pl
? poprzez system: miniPortal adresem: hhttps://miniportal.uzp.gov.pl
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania - ZP.271.5.2021
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-06 10:00
Miejsce składania ofert: system miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 107 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy ronda w Dzianiszu polegające na architektoniczno-krajobrazowym zagospodarowaniu dawnej pętli autobusowej na teren rekreacyjny z obiektami małej architektury służącymi rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku oraz związanymi z obsługą ruchu pasażerskiego, rowerowego i pieszego oraz zielenią.
Korzystając z prawa opcji Zamawiający określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia, która składać się będzie z:
1. Gwarantowanej części zamówienia, w zakres której wchodzi:
- Kompleksowa obsługa geodezyjna, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
- Przebudowa ronda obejmująca:
? Roboty rozbiórkowe
? Roboty ziemne - korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
? Wymiana elementów kanalizacji burzowej,
? Wykonanie podbudowy z kruszywa,
? Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
? Wykonanie plantowania, humusowania powierzchni oraz nawierzchni trawiastej z częściowym ułożeniem chodnika o nawierzchni kamienno-trawiastej.
? Wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w postaci elementów plastycznych (dwustronna tablica informacyjna, tablica z modelem przestrzennym Tatr Zachodnich z podpisami w języku Braille'a, tablica z logo Gminy Kościelisko i motywem dekoracyjnym - z przygotowaniem koncepcji zawartości wyposażenia i merytorycznym opracowaniem treści)
? Wykonanie i montaż tablicy - puzzle obrotowe ze zdjęciami Tatr Zachodnich i Pogórza Gubałowskiego,
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,motyl" wraz z instrukcją obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,biegacz" wraz z instrukcja obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,twister" wraz z instrukcją obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż 2 szt. ławek z oparciem,
? Przygotowanie do montażu i montaż 2 szt. koszy na śmieci,
? Przygotowanie do montażu i montaż stojaka na rowery
? Przygotowanie do montażu i montaż gry planszowej (stół oraz 4 siedziska) - ,,szachy" lub ,,chińczyk"
? Nasadzenie zieleni z gatunków roślinności rodzimej.
- Dokonanie niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z zarządcami sieci,
- Wykonanie tymczasowej organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,
- Niezbędne próby technologiczne,
- Sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót.
2. Części zamówienia objęta prawem opcji, która swoim zakresem przewiduje wykonanie:
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wyciskanie siedząc" wraz z instrukcją obsługi.
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wioślarz" wraz z instrukcją obsługi.
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wahadło" wraz z instrukcją obsługi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Korzystając z prawa opcji Zamawiający określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia, która składać się będzie z:
1. Gwarantowanej części zamówienia, w zakres której wchodzi:
- Kompleksowa obsługa geodezyjna, łącznie z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
- Przebudowa ronda obejmująca:
? Roboty rozbiórkowe
? Roboty ziemne - korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża,
? Wymiana elementów kanalizacji burzowej,
? Wykonanie podbudowy z kruszywa,
? Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
? Wykonanie plantowania, humusowania powierzchni oraz nawierzchni trawiastej z częściowym ułożeniem chodnika o nawierzchni kamienno-trawiastej.
? Wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w postaci elementów plastycznych (dwustronna tablica informacyjna, tablica z modelem przestrzennym Tatr Zachodnich z podpisami w języku Braille'a, tablica z logo Gminy Kościelisko i motywem dekoracyjnym - z przygotowaniem koncepcji zawartości wyposażenia i merytorycznym opracowaniem treści)
? Wykonanie i montaż tablicy - puzzle obrotowe ze zdjęciami Tatr Zachodnich i Pogórza Gubałowskiego,
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,motyl" wraz z instrukcją obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,biegacz" wraz z instrukcja obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,twister" wraz z instrukcją obsługi
? Przygotowanie do montażu i montaż 2 szt. ławek z oparciem,
? Przygotowanie do montażu i montaż 2 szt. koszy na śmieci,
? Przygotowanie do montażu i montaż stojaka na rowery
? Przygotowanie do montażu i montaż gry planszowej (stół oraz 4 siedziska) - ,,szachy" lub ,,chińczyk"
? Nasadzenie zieleni z gatunków roślinności rodzimej.
- Dokonanie niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień z zarządcami sieci,
- Wykonanie tymczasowej organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,
- Niezbędne próby technologiczne,
- Sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót.
2. Części zamówienia objęta prawem opcji, która swoim zakresem przewiduje wykonanie:
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wyciskanie siedząc" wraz z instrukcją obsługi.
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wioślarz" wraz z instrukcją obsługi.
- Przygotowanie do montażu i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej - ,,wahadło" wraz z instrukcją obsługi.
Warunkiem skorzystania Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 107 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówień podobnych mogą być roboty budowlane związane z wykonaniem architektoniczno-krajobrazowego zagospodarowania ronda w Dzianiszu o wielkości do 50% wartości robót objętych umową
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonych gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy SPEŁNIAJĄ następujące WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, o których mowa w art. 112 ustawy pzp dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
4. Zdolność technicznej lub zawodowej:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i będzie oddelegowana do kierowania robotami budowlanym w specjalności:
? Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie *
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane
* Powyższe uprawnienia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - osoby oddelegowane do kierowania robotami budowlanymi
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- PEŁNOMOCNICTWO w przypadku, gdy:
? umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy
? wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wytyczne odnośnie pełnomocnictwa:
1. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
? postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
? wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
? ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1 do SWZ
- OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE - załącznik nr 4 do SWZ
Wytyczne odnośnie oświadczenia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO - potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
? zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
? sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
? czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
Zobowiązanie może być złożone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
- ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIEBIORSTWA - składane w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wytyczne odnośnie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa:
? Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane,
? Wykonawca wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
? Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odrębnym pliku.
- KOSZTORYS OFERTOWY - zgodny z załączonym w dokumentacji (załącznik nr 9 do SWZ) przedmiarem robót
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Przystępując do postepowania Wykonawcy zobowiązani są przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 0/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy bądź usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonych gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.