Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodników i zatok autobusowych

Przedmiot:

Budowa chodników i zatok autobusowych

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiśniowa
Wiśniowa
32-412 Wiśniowa
powiat: myślenicki
+48 12 271-40-96, faks +48 12 271-45-50
przetargi@wisniowa-malopolska.pl
https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl/pn/wisniowa-malopolska/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: małopolskie
Miasto: Wiśniowa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 12 271-40-96, fa
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa chodników i zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach Wierzbanowa i Poznachowice Dolne.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia pn.: Budowa chodników i zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach Wierzbanowa i Poznachowice Dolne.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

Pierwsza część zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.:

Budowa chodnika w odc. 050 drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Poznachowice Dolne odcinek od km 3+666,70 do km 4+016,40.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA:

1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty rozbiórkowe.
3. Kanalizacja deszczowa.
4. Nawierzchnia chodnika oraz poszerzenia jezdni.
5. Budowa odwodnienia powierzchniowego oraz umocnień.
6. Roboty wykończeniowe.
7. Organizacja ruchu.
8. Oświetlenie przejść dla pieszych.

1) Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia pn.: Budowa chodników i zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach Wierzbanowa i Poznachowice Dolne.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

Druga część zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.:

Budowa chodnika lewostronnego wraz z zatoką autobusową oraz chodnika prawostronnego z zatoką autobusową wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Wierzbanowa (branża drogowa).

oraz

Budowa chodnika lewostronnego wraz z zatoką autobusową oraz chodnika prawostronnego z zatoką autobusową wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Wierzbanowa (branża elektryczna).
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA:

- (branża drogowa):
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2. Budowa chodnika lewostronnego w km 3+547,66 - 3+629,66 odc. ref. 020 wraz z zatoką autobusową lewostronną w km 3+547,90 - 3+597,30.
3. Budowa chodnika prawostronnego w km 3+621,09 - 3+643,00 odc. ref. 020 oraz km 0+000 - 0+130,09 odc. ref. 030 wraz z zatoką autobusową prawostronną w km 0+071,88 - 0+128,09 odc. ref. 030.
4. Wykonanie poszerzenia jezdni DW 964.
5. Wykonanie stałej organizacji ruchu.

- (branża elektryczna):
1. Roboty przygotowawcze geodezyjne oraz sporządzenie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej.
2. Budowa oświetleniowa drogowego.

CPV: 45233253-7, 45111200-0, 45232130-2, 45233222-1, 45233223-8, 45316110-9, 45110000-1, 45231400-9, 45233250-6, 45316213-1

Dokument nr: 2021/BZP 00090574, IDZ.271.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
https://bip.malopolska.pl/gwisniowa,m,91917,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
1.)przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
za pośrednictwem dedykowanej zakładki ,,Korespondencja".
2.) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: przetargi@wisniowa.malopolska.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
3, Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl zostały opisane na przedmiotowej platformie w zakładce pn.: Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych w pliku ,,Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021" dostępnym pod adresem internetowym:
https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
4. Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
7. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej ze względu na ograniczoną ilość zapisania znaków w tym miejscu zostały opisane w rozdziale XVII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wiśniowa reprezentowana przez Wójta Gminy Wiśniowa, z siedzibą w Wiśniowej 441; 32-412 Wiśniowa tel. 12 271 40 86, adres e-mail: info@wisniowa.malopolska.pl;
- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Wiśniowa 32-412 Wiśniowa 441 oraz pod adresem e-mail: iod@wisniowa.malopolska.pl, tel. 12 271 40 96*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa chodników i zatok autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach Wierzbanowa i Poznachowice Dolne, numer zamówienia IDZ.271.5.2021; prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp;
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wiśniowa oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Wiśniowa prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________
? ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
? *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wisniowa-malopolska.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/wisniowa- malopolska.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.