Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową

Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
+48 542305355, faks +48 54 2305353
urzad@gmina.wloclawek.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 542305355, faks
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę fragmentu układu komunikacyjnego w miejscowości Świętosław, na co w szczególności składa się:
1) poszerzenie końcowego fragmentu drogi gminnej z 5,5m do 7,0 m umożliwiającego obsługę pętli autobusowej i parkingów wraz z przebudową nawierzchni,
2) rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego poprzez poszerzenie z 3 m do 6 m o nawierzchni z kostki betonowej,
3) budowa zatok postojowych z kostki betonowej i płyt ażurowych,
4) przebudowa chodników z kostki,
5) przebudowa pętli autobusowej ( korekta geometryczna i poszerzenie jezdni do 8m) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej,
6) remont kanalizacji deszczowej - wymiana rur betonowych kolektora o średnicy 400mm na rury PP oraz studni rewizyjnych wraz z wpustami ulicznymi,
7) przebudowa oświetlenia ulicznego (9 lamp na słupach wys. 6m z oprawami wraz z usunięciem kolidujących słupów.
3. Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty ziemne;
3) odwodnienie ;
4) wykonanie kanału technologicznego pod potrzeby światłowodów;
5) wykonanie konstrukcji nawierzchni pod potrzeby poszerzeń drogi i pętli na pow. 226,8m2;
6) wykonanie nawierzchni jezdni szer. 5,5m i 7,0m o pow. 865,3m2;
7) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej;
8) wykonanie zatok postojowych przy ciągu pieszo jezdnym w ilości 4szt o pow. 56,5m2 z płyt ażurowych
9) wykonanie chodników z kostki betonowej;
10) wykonanie zatok postojowych przy drodze o pow. 169,8m2 z kostki betonowej;
11) przebudowę pętli autobusowej;
12) wykonanie zjazdów indywidualnych ( pow. 38m2) i publicznych (pow. 114m2);
13) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego na przejściach dla pieszych i w osi na dł. 40m. ( Znaki pionowe typ S - szt.3, typ M - szt. 28, D-42 i D43 po 1 szt. oraz bariery ochronne U-12 - szt.6);
14) roboty wykończeniowe:
-montaż wiaty autobusowej,
-regulacja wysokościowa mediów,
-odtworzenie rowów odwodnieniowych,
-wykonanie trawników,
-sadzenie krzewów 250szt i drzew 10szt z dwuletnią pielęgnacją,
-ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 1,5m na wydzielonej granicy przy pętli autobusowej;
15) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 45233220-7, 45230000-8, 45314000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00090648, RBRiGK.271.2.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
2.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
2.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip ; 7Z.
2.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
2.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
2.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
2.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
2.8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
2.9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
2.10. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym, gdyż może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
2.11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowejzamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@g.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty ) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ.
2.12. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włocławek Ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, TEL. 54 230 53 55 reprezentowana przez Wójta Gminy Włocławek, zwaną dalej ,,Zamawiającym";
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres Zamawiającego - Urząd Gminy Włocławek, Ul. Królewiecka 7, 87 -800 Włocławek;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm. zwaną dalej ustawą ,,Pzp") w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław, zwanego dalej ,,zamówieniem";
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz innych przepisów prawa.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 16.2. odbiorcami Pani
/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
2) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Zmawiającego dane osobowe ,jako podmioty przetwarzające;
3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO zamieszczone są w SWZ w rozdziale I pkt 16.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): . W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/ Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w miejscowości Świętosław.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę fragmentu układu komunikacyjnego w miejscowości Świętosław, na co w szczególności składa się:
1) poszerzenie końcowego fragmentu drogi gminnej z 5,5m do 7,0 m umożliwiającego obsługę pętli autobusowej i parkingów wraz z przebudową nawierzchni,
2) rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego poprzez poszerzenie z 3 m do 6 m o nawierzchni z kostki betonowej,
3) budowa zatok postojowych z kostki betonowej i płyt ażurowych,
4) przebudowa chodników z kostki,
5) przebudowa pętli autobusowej ( korekta geometryczna i poszerzenie jezdni do 8m) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej,
6) remont kanalizacji deszczowej - wymiana rur betonowych kolektora o średnicy 400mm na rury PP oraz studni rewizyjnych wraz z wpustami ulicznymi,
7) przebudowa oświetlenia ulicznego (9 lamp na słupach wys. 6m z oprawami wraz z usunięciem kolidujących słupów.
3. Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty ziemne;
3) odwodnienie ;
4) wykonanie kanału technologicznego pod potrzeby światłowodów;
5) wykonanie konstrukcji nawierzchni pod potrzeby poszerzeń drogi i pętli na pow. 226,8m2;
6) wykonanie nawierzchni jezdni szer. 5,5m i 7,0m o pow. 865,3m2;
7) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej;
8) wykonanie zatok postojowych przy ciągu pieszo jezdnym w ilości 4szt o pow. 56,5m2 z płyt ażurowych
9) wykonanie chodników z kostki betonowej;
10) wykonanie zatok postojowych przy drodze o pow. 169,8m2 z kostki betonowej;
11) przebudowę pętli autobusowej;
12) wykonanie zjazdów indywidualnych ( pow. 38m2) i publicznych (pow. 114m2);
13) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego na przejściach dla pieszych i w osi na dł. 40m. ( Znaki pionowe typ S - szt.3, typ M - szt. 28, D-42 i D43 po 1 szt. oraz bariery ochronne U-12 - szt.6);
14) roboty wykończeniowe:
-montaż wiaty autobusowej,
-regulacja wysokościowa mediów,
-odtworzenie rowów odwodnieniowych,
-wykonanie trawników,
-sadzenie krzewów 250szt i drzew 10szt z dwuletnią pielęgnacją,
-ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 1,5m na wydzielonej granicy przy pętli autobusowej;
15) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej - załącznik nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - 60 pkt;
2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40% - 40 pkt.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia - waga 40% - 40 pkt.
3) Zamawiający przyzna punkty za ,,okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia" w następujący sposób:
a)24 m-cy - 0 pkt;
b)48 m-cy - 20 pkt
c)60 m-cy - 40 pkt
Uwaga!
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Dalsze wydłużenie okresu rękojmi nie zwiększa oceny w kryterium okresu rękojmi
4.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone poniżej. 1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się dysponowaniem wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
? Kierownik budowy, który będzie jednocześnie pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6:
? Kierownik budowy, który będzie jednocześnie pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy ;
2) pełnomocnictwo;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IV oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III pkt 1.1.ppkt 4 i pkt 1.2. SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia -art. 58-60 Pzp.
W takim przypadku:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika Pełnomocnictwo powinno być do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
3) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umownych, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia;
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia;
3) w zakresie zmiany wykonawcy wynagrodzenia- szczegółowy zakres możliwych zmian umowy ,jest opisany w par. 14 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - 60 pkt;
2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40% - 40 pkt.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia - waga 40% - 40 pkt.
3) Zamawiający przyzna punkty za ,,okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia" w następujący sposób:
a)24 m-cy - 0 pkt;
b)48 m-cy - 20 pkt
c)60 m-cy - 40 pkt
Uwaga!
Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. Dalsze wydłużenie okresu rękojmi nie zwiększa oceny w kryterium okresu rękojmi
4.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.