Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu

Przedmiot:

Budowa parkingu

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Michała Grażyńskiego 10
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
33 472 60 10
przetargi@mzd.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: 33 472 60 10
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej, w zakresie obejmującym w szczególności:
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
- wykonanie podbudów,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej,
- wykonanie wycinek i nasadzeń zastępczych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oświetlenia parkingu i ścieżki rowerowej,
- montaż monitoringu i systemu poboru opłat parkingowych.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

CPV: 45233140-2, 45232310-8, 45255600-5

Dokument nr: 2021/BZP 00090722, 191-21/IZ/31/B/TP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej. Oświadczenia i dokumenty przekazywane przez Wykonawców, z wyłączeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz informacji o której mowa w pkt 22.3. zdanie drugie Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), winny zostać sporządzone w sposób tożsamy z zasadami
opisanymi w pkt. 11.9. - 11.12 tejże Instrukcji. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji z Zamawiającym korzystali z poczty elektronicznej (przetargi@mzd.bielsko.pl). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.Oferta, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 11.3. - 11.4. Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ, a także oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Składane:
oferta, oświadczenia i dokumenty, pod rygorem nieważności, winny zostać przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu - wystawcy dokumentu zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań
dokumentów w postaci papierowej i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań
dokumentów w postaci papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku, gdy dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, za datę przekazania Zamawiającemu wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę otrzymania wiadomości elektronicznej przez Zamawiającego. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w pkt. 15 Formularza oferty (Rozdział III SWZ).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) oraz w pkt. 15 Formularza oferty (Rozdział III SWZ).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 10:30
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 191-21/IZ/31/B/TP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta w Bielsku-Białej, w zakresie obejmującym w szczególności:
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
- wykonanie podbudów,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej,
- wykonanie wycinek i nasadzeń zastępczych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oświetlenia parkingu i ścieżki rowerowej,
- montaż monitoringu i systemu poboru opłat parkingowych.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie potencjału kadrowego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
A) Wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie parkingu, placu lub drogi o nawierzchni z kostki brukowej (betonowa, granitowa). Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej nie może być mniejsza niż 2000 m2.
o Pojęcie ,,budowa" należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

W przypadku, gdy roboty budowlane, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ), tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.
Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ.
B) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie Kierownikiem budowy mającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w trakcie realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie parkingu, placu lub drogi o nawierzchni z kostki brukowej (betonowa, granitowa). Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej nie może być mniejsza niż 2000 m2.
o Pojęcie ,,budowa" należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.
Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w ww. zakresie.
Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj
i nr uprawnień) Wykonawca wskaże w załączniku nr 4 do Rozdziału II SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:1)
Wykaz robót budowlanych (Doświadczenie) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty; 2) Wykaz osób (Potencjał kadrowy), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium wskazano w pkt. 21 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 10.4. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić: a) w przypadkach opisanych w poprzedzających paragrafach umowy oraz w Warunkach Kontraktu i
w Danych Kontraktowych, b) co do nieistotnych postanowień umowy, c) w przypadkach opisanych w ustawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie potencjału kadrowego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.