Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok

Przedmiot:

Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok

Data zamieszczenia: 2021-06-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
zdm@zdm.grudziadz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych
oraz zatok w granicach administracyjnych miasta
Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz budowa traktów w miejscach naturalnych przedeptów. Zadanie będzie polegało również na budowie i modernizacji zatok autobusowych i postojowych. Dla zadań remontowych przyjęto wykonanie ok. 1.600 m2 nawierzchni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
Załączniku nr 6 do SWZ tj. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

CPV: 45230000-8, 45100000-8, 45233000-9, 45233222-1, 45233300-2, 45236000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00090768, ZDM.ZP.261.2.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się
w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w regulaminie platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
6)platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
8)maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view8. Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z siedzibą przy Ul. Gen. Ludwika Waryńskiego 34a w Grudziądzu , tel.: 56 66 30 800
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zdm-grudziadz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 Pzp a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 09:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.ZP.261.2.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz budowa traktów w miejscach naturalnych przedeptów. Zadanie będzie polegało również na budowie i modernizacji zatok autobusowych i postojowych. Dla zadań remontowych przyjęto wykonanie ok. 1.600 m2 nawierzchni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
Załączniku nr 6 do SWZ tj. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Załączniku nr 4 do SWZ tj. wzorze umowy wraz z załącznikiem nr 4.2. do umowy.
Załączniku nr 1 do SWZ tj. formularzu ofertowym.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45236000-0 - Wyrównywanie terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przebudowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz budowa traktów w miejscach naturalnych przedeptów. Zadanie będzie polegało również na budowie i modernizacji zatok autobusowych i postojowych. Dla zadań remontowych przyjęto wykonanie ok. 1.600 m2 nawierzchni
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Przepisy Pzp oraz SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art.
125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4
Pzp, składają wraz z ofertą, oświadczenie, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany treści umowy zostały przewidziane w paragrafie 31 projektu umowy załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.