Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dzikowiec
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
powiat: kolbuszowski
tel. 17 2274508, 17 7442109
ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
https://gminadzikowiec.logintrade.net/zapytania_email,49092,190179748dab1f6aefe985b7e604e609.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dzikowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 2274508, 17
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli"
5. Nazwa realizowanego zadania.
Budowa oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli
4. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zadania jest budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli. Zadanie realizowanie jest na podstawie dwóch dokumentacji projektowych. Zakres robót obejmuje wykonanie:
o Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli
1) Montaż i stawianie słupów typu E, typu NN;
2) Montaż przewodu oświetlenia;
3) Montaż opraw oświetlenia ulicznego;
4) Montaż ogranicznika przepięć i uziemienia;
5) Obsługa geodezyjna;
6) Badanie przewodów linii napowietrznej nN;
o Budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w Wilczej Woli, Osiedle-ulica Akacjowa.
1) Montaż i stawianie słupów wysięgnikowych;
2) Wykopy rowów dla kabli oraz ułożenie kabli w rurach;
3) Montaż opraw oświetlenia ulicznego;
4) Montaż ogranicznika przepięć i uziemienia;
5) Obsługa geodezyjna;
2. Szczegółowy zakres robót zawiera uproszczona dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do niniejszego zapytania. Przedmiary robót mają charakter pomocnicy i służą do zobrazowania skali robót, mają one za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją.
3. Przedmiot umowy obejmuje również wszelkie prace związane z budową oświetlenia ulicznego, min:
o niezbędna obsługa geodezyjna ( wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza);
o prowadzenie dziennika budowy;
o zapewnienie niezbędnych nadzorów np. Zakładu Energetycznego oraz zgłoszenia do
zakładu energetycznego wykonanych prac (Wykonawca dołącza do dokumentacji
powykonawczej protokół odbioru z zakładu energetycznego);
o urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie
zaplecza budowy i późniejsza jego likwidacja;
o zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje
pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym
prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu
zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo;
o zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej
staranności, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa;
o wykonywanie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem
zaleceń udzielonych przez Zamawiającego;
o wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań
określonych w projektach i Polskich Normach, wszelkie badania i Pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp.;
o użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wyżej wymienionych. Zmiana materiałów określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną;
o natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad
i usterek;
o protokolarne przekazanie terenu;
o inne czynności towarzyszące niewymienione, niezbędne do zakończenia, uruchomienia
oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę ofertową.
5. Równoważność materiałów i urządzeń.
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki niniejszego zapytania ofertowego w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz w kosztorysie ofertowym, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacją robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załażonych w/w dokumentach .
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu
dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego
postępowania przez zamawiającego.
7. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
8. Udziela się gwarancji na okres 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

CPV: 31321210-7, 45316100-6, 45310000-3

Dokument nr: ZP.271.2.3.2021

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r. o godz. 10:30. 8. Otwarcie ofert nie jest jawne.
9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminadzikowiec.logintrade.net/zapytania_email,49092,190179748dab1f6aefe985b7e604e609.html
1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Platformie zakupowej w zakładce INSTRUKCJE, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r. do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w paczce (np. w formacie ZIP), którą należy opisać następująco:
(Nazwa oferenta) ......... OFERTA do ZP.271.2.3.2021
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika.
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia.
Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia 31.08.2021 r.
Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

Wymagania:
2. Tryb postępowania.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy (wartość zamówienia publicznego nie przekracza kwoty 130 000,00 zł ).
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy zakupowej https://gminadzikowiec.logintrade.net/ i poczty elektronicznej Zamawiającego.
6. Termin związania ofertą. 1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający nie rekomenduje podpisu elektronicznego zewnętrznego (XAdES +doc).
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę stanowi wypełniony ,,Formularz Ofertowy".
4. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy dla zadania.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi zapisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wartość ogółem oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.
Kryterium oceny ofert : cena 100 % .
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości
zamówienia podanej w formularzu ofertowym. Sposób oceny ofert - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:
Cn
C = -------- x100%
Cb
gdzie:
C - ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)
Cn - najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych oferta. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień/uzupełnień lub udzielił nie wystarczających wyjaśnień/uzupełnień.
11. Warunki płatności.
Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego
13. Zmiana umowy
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Szczegółowy opis zmian zawarty jest w projekcie umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
14. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w każdym czasie, w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
15. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3. Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie dostarczony sprzęt.
4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Uwagi:
16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dzikowcu jest: Wójt Dzikowiec; ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dzikowiec jest Pan: Tomasz Piszczek, e-mail: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nazwa zadania: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Płazówce", numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.2.2.2021, prowadzonym na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp";
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
11. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

Kontakt:
12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, osoby upoważnione do kontaktu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej PZP24 https://gminadzikowiec.logintrade.net/
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://gminadzikowiec.logintrade.net/
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej PZP24, określone w Regulaminie portalu PZP24.
4. Do bezpośredniego kontaktowani się z Wykonawcami upoważniony jest:
Wojciech Kosek - od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
tel. (17) 22 74 508.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.