Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku szkoły

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W KRAKOWIE
ul. Bernardyńska 7
31-069 Kraków
powiat: Kraków
konarskiego@lo44.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku szkoły, polegająca na dostosowaniu budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na dz. nr 150 obr. 3 Śródmieście przy Ul. Bernardyńskiej 7 w Krakowie - zam. powtórzone
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania:
Przebudowa budynku szkoły, polegająca na dostosowaniu budynku do wymagań w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia
lekcyjne.
Zadanie składa się z dwóch zakresów :
1. Zakres robót ogólnobudowlanych
2. Zakres robót elektrycznych
UWAGA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE WYKONANIE SZERSZEGO
ZAKRESU PRAC NIŻ OBJĘTE NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM. W RAMACH NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA DO WYKONANIA SĄ NASTĘPUJĄCE ROBOTY:
1. Całość robót wynikająca z dokumentacji części budowlanej załączonej do niniejszej SWZ
2. Część robót wynikająca z dokumentacji części elektrycznej załączonej do niniejszej SWZ tj.:
1) Roboty właściwe dla elementu: INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I
EWAKUACYJNEGO
2) Roboty właściwe dla elementu: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
- określone szczegółowo w przedmiarze robót dla instalacji elektrycznej wewnętrznej

CPV: 45450000-6, 45100000-8, 45300000-0, 45310000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00090900, ZP.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/654b18ce-9f49-466c-b06c-85ce801139c4
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 14.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (w zakresie wskazanym poniżej/Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego:
/Gimnazjum-1/SkrytkaESP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.6.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy:
14.6.1. ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
14.6.2. ,,Formularza do komunikacji".
14.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z informacjami wskazanymi w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z informacjami wskazanymi w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-07 08:00
Miejsce składania ofert: miniportal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja robót budowlanych w ramach zadania:
Przebudowa budynku szkoły, polegająca na dostosowaniu budynku do wymagań w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia
lekcyjne.
Zadanie składa się z dwóch zakresów :
1. Zakres robót ogólnobudowlanych
2. Zakres robót elektrycznych
UWAGA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE WYKONANIE SZERSZEGO
ZAKRESU PRAC NIŻ OBJĘTE NINIEJSZYM POSTĘPOWANIEM. W RAMACH NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA DO WYKONANIA SĄ NASTĘPUJĄCE ROBOTY:
1. Całość robót wynikająca z dokumentacji części budowlanej załączonej do niniejszej SWZ
2. Część robót wynikająca z dokumentacji części elektrycznej załączonej do niniejszej SWZ tj.:
1) Roboty właściwe dla elementu: INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I
EWAKUACYJNEGO
2) Roboty właściwe dla elementu: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
- określone szczegółowo w przedmiarze robót dla instalacji elektrycznej wewnętrznej
4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OCENIE PODLEGAJĄ OFERTY NIEODRZUCONE
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
11.1.4.1. dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby ta sama osoba świadczyła później usługi objęte
przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej osób na warunkach
określonych w umowie.
UWAGA 2: Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia
tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub równoważne
uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi, wydane w innym państwie UE, przy
jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
11.1.4.2. wykaże się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie - co
najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości 150.000,00 zł
brutto każde, spośród których przynajmniej jedno:
1) realizowane było przy obiekcie objętym ochroną konserwatorską;
2) realizowane było przy obiekcie czynnym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.2.1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w
zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w pkt 11.1.4.1. SWZ;
12.2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie potwierdzającym
spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 11.1.4.2. SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
11.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa.
11.2.2. Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 11.1.2 SWZ. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
11.2.4. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 2
o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu
zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły
mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Pozostałe dopuszczalne zmiany określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: OCENIE PODLEGAJĄ OFERTY NIEODRZUCONE
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-05

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.