Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe wejścia

Przedmiot:

Prace remontowe wejścia

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Szpitalna 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
powiat: wysokomazowiecki
86 477 55 01, faks : 86 275 20 47
a.jeglikowska@szpitalwysmaz.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wysokie Mazowieckie
Wadium: ---
Nr telefonu: 86 477 55 01, faks :
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Prac remontowych wejścia do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe wejścia do Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem.
II.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe wejścia do Szpitala Ogólnego w Wysokiem
Mazowieckiem.
W zakres robót Wykonawcy wchodzą następujące prace:
Remont wejścia do szpitala :
a) roboty rozbiórkowe:
- Rozbiórka płytek ceramicznych na schodach i spocznikach
- Demontaż istniejących barierek
- Zeskrobanie z powierzchni murowych i żelbetowych tynków cienkowarstwowych
b) roboty ziemne:
-Wykonanie wykopu pod fundament murków z gazonów
-Wykorytowanie podłoża w miejscu istniejącej kostki brukowej na głębokość 26cm
c) wykonanie murków z gazonów i nakryw z granitu na istniejących murkach :
- podkłady z chudego betonu pod ławy fundamentowe
-zbrojenie ław fundamentowych prętami #12mm i strzemionami #6mm co 20cm
-murowanie murków z gazonów z wykonaniem nakryw
-wykonanie czapek na istniejących murkach z granitu gr 3cm
d) ułożenie kostki brukowej typu torino na schodach :
- wykonanie podbudowy pod kostkę w miejscu dawnej kostki
-wykonanie krawężników i obrzeży w kolorze grafitowym
- ułożenie kostki Torino w kolorze szarym i grafitowym
e) przebudowa i remont ganku wejściowego:-Wykonanie prac murarskich (prace nie ingerujące w konstrukcję ganku oraz konstrukcje
schodów, ani ściany zewnętrzne)
-Montaż stolarki okiennej PVC z szybami bezpiecznymi
-ocieplenie ganku styropianem gr 5cm
-Przygotowanie powierzchni pod tynki silikatowe ściany ganku w poziomie niskiego i
wysokiego parteru, murki oporowe przy schodach (na zewnątrz tynki kolorze grafit wewnątrz
białe),
-Montaż nowych barierek ze stali nierdzewnej
f) wykonanie gabionów w poziomie niskiego parteru
-Ręczne wykonanie fundamentu pod gabiony
-Wykonanie zbrojenia fundamentu
-Betonowanie fundamentu (cokołu) pod gabiony
-Zamocowanie koszy gabionowych wypełnienie ich kruszywem otoczaki granitowe
g) instalacje elektryczne
-Ułożenie przewodów zasilających oświetlenie w rurach ochronnych
-Montaż włączników do oświetlenia ganku
-Montaż 2 rastów ledowych hermetycznych w stropie ganku
-montaż 6 lamp ogrodowych cokołowych
Wykonanie powierzchni utwardzonej z kostki
a) przebudowa kostki istniejącego chodnika
- Rozbiórka chodnika i krawężników
- zaniżenie podbudowy pod wjazd
- ułożenie kostki i wbudowanie krawężników na ławie (materiał z rozbiórki)
b) wykonanie kostki wokół wybudowanej klatki schodowej
-Wykonanie koryta pod projektowane powierzchnie z kostki
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
-Obsadzenie obrzeży
-Ułożenie nowej kostki gr 6cm
Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić koncepcję w formie wizualizacji do
uzgodnienia z zamawiającym.

Dokument nr: 8/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 9:00
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.jeglikowska@szpitalwysmaz.pl w
formacie PDF z dopiskiem ,,Oferta na prace remontowe wejścia do Szpitala Ogólnego w
Wysokiem Mazowieckiem." lub
- w sekretariacie Szpitala Ogólnego Pokój 101 lub
- dostarczyć za pomocą kuriera, poczty lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
Szpital Ogólny 18 - 200 Wysokie Mazowieckie, Ul. Szpitalna 5

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia -1 miesiąc od daty podpisania umowy

Wymagania:
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane -36 miesięcy
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY TYCH WARUNKÓW.
Oferty mogą złożyć Wykonawcy, którzy :
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu,
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów ,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.1. Na ofertę składają się:
1)formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
2. Przygotowanie oferty:
1)Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2)Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3)Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą muszą być złożone w oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę i wymagają one
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.
6)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7)Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie,
użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
8)Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ -
KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
Kryterium: cena brutto - 100%
Cena najniższa - 100 punktów
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Wzór c.b.= (c.o.n./c.o.b.) x100
Sposób oceny
c.b.- ilość punktów w kryterium cena (cena brutto)
c.o.n.- cena oferty najtańszej
c.o.b.- cena oferty badanejW toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą - 30 dni
IX.
INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Informacja o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalwysmaz.pl
X.
INFORMACJA O TERMINIE I MIEJCU PODPISANIA UMOWY.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego
ofertę wybrano. Propjektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne
dokumenty oraz wymagane pełnomocnictwa.
XI. DODATKOWE INFORMACJE.
Wymagany termin płatności - do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Nie przewiduje się kontaktów telefonicznych ani osobistych. W przypadku zapytań
Wykonawcy mogą je skierować na adres mailowy: a.jeglikowska@szpitalwysmaz.pl
Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej
www.szpitalwysmaz.pl
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W okresie trwania niniejszej procedury, tzn. od przekazania niniejszego zaproszenia do
upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie
dotyczące poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać. W takiej informacji wykonawca powinien
podać który artykuł ustawy lub innego aktu prawnego został naruszony, w szczególności
Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w
dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w
sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02). W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców.
Zamawiający proceduje w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
XII. INNE.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Szpitala Ogólnego do zawarcia
umowy.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania
ofertowego .
Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.