Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Okresowa kontrola oraz dokonanie niezbędnych napraw systemów alarmowania o włamaniu i...

Przedmiot:

Okresowa kontrola oraz dokonanie niezbędnych napraw systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, pożarowego, nadzoru wideo oraz kontroli dostępu

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 31
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 526 43 39, tel. 22 546 43 14
zamowienia@spl.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 526 43 39, t
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
,,Okresowa kontrola oraz dokonanie niezbędnych napraw systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, pożarowego, nadzoru wideo oraz kontroli dostępu, będących na wyposażeniu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-911), przy Ul. Nowowiejskiej 31 oraz jej filiach usytuowanych na terenie m. st. Warszawy".

Dokument nr: L.Dz. 779. L.2612.30.1.2021

Składanie ofert:
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzoną w języku polskim, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, wraz
Formularzem/-ami cenowym/-ymi (w zależności od ilości części, których dotyczyć będzie oferta), stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza oferty, należy przesłać mailowo w formie skanu (kopii) podpisanego dokumentu bądź podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, zaufanym bądź osobistym, na adres: zamowienia@spl.pl, do dnia 29.06.2021 r., do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez tego samego Wykonawcę na daną część zamówienia, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert przez niego złożonych.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Okres realizacji umowy - 12 (dwanaście) miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. SPOSÓB I FORMA PŁATNOŚCI:
Szczegółowe informacje odnośnie sposobu i formy płatności zawarte są w Załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia - projekt umowy, m.in.:
,,...Płatność umówionego wynagrodzenia nastąpi po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konserwacji/naprawy, stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 3, 4 do Umowy
i na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie
do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu lub odebrania przez Zamawiającego faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.), jeżeli Wykonawca wysłał Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.
Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie wykonany przedmiot Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie elementy określone
w przepisach prawa oraz zawierać numer Umowy.
W przypadku zaistnienia niezgodności w wystawionej fakturze VAT, Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiającym, przeprowadzi ponowną weryfikację faktury VAT, a następnie Wykonawca dokona niezbędnej korekty do faktury VAT. W takim przypadku bieg terminu wskazanego w ust. 6 powyżej, rozpoczyna się
od daty doręczenia Zamawiającemu korekty do faktury VAT.
Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. ...".
Zamawiający zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z dokumentacją postępowania.

VII. ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY:
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić bądź wycofać złożoną przez siebie ofertę.
W przypadku zmiany oferty, należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: zamowienia@spl.pl, zmieniony Formularz Oferty, z dopiskiem ,,ZMIANA".
Wycofanie Oferty może nastąpić jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy, podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej, tj. odręcznie podpisany dokument w formie postaci papierowej bądź przesłać w formie elektronicznej, tj. jako dokument elektroniczny opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym, osobistym bądź zaufanym, na ades e-mail Zamawiającego: zamowienia@spl.pl.
KRYTERIA OCENY OFERT:
1) kryterium: ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto - 100%
Sposób przyznawania punktów w kryterium ,,ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto":
Oferta z najniższym ,,ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto" otrzyma 100 pkt. każda następna otrzyma ilość punktów zgodnie ze wzorem:
Wn
P = ----------- x 100 pkt
Wob

P - wartość punktowa
Wn - najniższe oferowany ,,ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto" spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Wob - ,,ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne brutto" oferty rozpatrywanej spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.spl.pl/zamowienia-publiczne
b) umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta pod rygorem nieważności
w formie pisemnej;
c) niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy;
d) projekt umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji po wyborze oferty z wybranym Wykonawcą, celem osiągnięcia korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.

Kontakt:
V. OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ:
w spr. przedmiotu zamówienia:
Pan Bogusław Pal - Kierownik Sekcji Technicznej i Utrzymania Nieruchomości
e-mail: nieruchomosci@spl.pl
tel. 22 526 43 39
w spr. proceduralnych:
Pani Izabella Starzyńska - specjalista ds. zamówień publicznych
e-mail: zamowienia@spl.pl
tel. 22 546 43 14

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.