Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa podgrzewaczy wody kąpielowej w łaźni

Przedmiot:

Obsługa podgrzewaczy wody kąpielowej w łaźni

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
32 718 58 68, tel.: 32 717 62 73
https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/przetarg/35181/
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: 32 718 58 68, tel.:
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa podgrzewaczy wody kąpielowej w łaźni nr 1,3 wraz z
obsługą systemu centralnego kąpania w łaźni nr 1 oraz utrzymaniem
pompowni, zbiorników oraz sieci wody pitnej na powierzchni kopalni
w JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice"
6. Lista produktów
Lp.
1
Nazwa produktu
Obsługa podgrzewaczy wody kąpielowej w łaźni nr
1,3 wraz z obsługą systemu centralnego kąpania w
łaźni nr 1 oraz utrzymaniem pompowni, zbiorników
1
oraz sieci wody pitnej na powierzchni kopalni w
JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch
Szczygłowice"

Dokument nr: 12210107

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 06.07.2021 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 30.06.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Przedmiot zamówienia należy realizować od 01.08.2021r. do 31.07.2023r.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące
po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację
danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość
czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji
pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy
z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu
wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.
. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowychnieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" -Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021
z dnia 18.05.2021 r.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien
uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 58 68
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na
stronie
Zamawiającego
pod
poniższym
linkiem:
https://www.jsw.pl/dla-
kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
kfojt@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą
elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: kfojt@jsw.pl (załączając do wiadomości mailowej)
nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie więcej niż 50 MB,
pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Specyfikacja techniczna.
2. Formularz Ofertowy.
3. Istotne postanowienia umowy.
4. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań.
5. Cennik opłat stosowanym przez KWK Knurów-Szczygłowice na rzecz podmiotów
zewnętrznych.
6. Oświadczenie dużego przedsiębiorcy.pdf
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Ilość
Nazwa kryterium
Cena
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 60
Jednostka
miary
pakiet
10. Widok
Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców
11. Informacje o ofertach
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom/osobom trzecim.
5) Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego
postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
6) Kryterium oceny - najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta
z najniższą ceną.
7) Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert
częściowych w obrębie pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Wykonawcy
będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do rozpisania pakietu na
poszczególne pozycje, suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku
licytacji.
14. Warunki płatności
1) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym
przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60
dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT,
2) dopuszcza się fakturowanie częściowe na podstawie protokołów odbioru prac, podpisanych
przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
17. Warunki udziałuI.
Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil
(konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na
platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 10 000,00 zł
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1) bezgotówkowo w formie przelewu na konto o 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719
z rachunku bankowego Wykonawcy, z dopiskiem ,,Wadium do postępowania nr
12210107: Obsługa podgrzewaczy wody kąpielowej w łaźni nr 1,3 wraz z obsługą
systemu centralnego kąpania w łaźni nr 1 oraz utrzymaniem pompowni, zbiorników
oraz sieci wody pitnej na powierzchni kopalni w JSW S.A. KWK ,,Knurów-
Szczygłowice" Ruch Szczygłowice"
Wadium uznaje się za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania
ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie środków
w wysokości odpowiadającej kwotowo oznaczonemu wadium .
2) poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (zgodnie
z Ustawą) lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za wniesione w terminie, gdy przed upływem terminu składania ofert
w kasie JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice" 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1 zostanie
złożony oryginał poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, lub gwarancji bankowej ub ubezpieczeniowej.
Kasa czynna w godzinach 7 00 - 10 00 i 12 00 - 14 30
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium
na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15
"Regulaminu..." (Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r.
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww.
wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2
lit. b ,,Regulaminu..." (Uchwała Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021 r..)
3) wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości
odpowiadającej wartości wadium jest możliwe:
? w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
? w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności
Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wartości wadium, Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia)
o przeznaczeniu kwot z wskazanych zobowiązań na pokrycie wadium w postępowani.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich
braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym.
Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości.
W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami)
stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń
z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje
odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do
składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani
Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz PaniBarbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz
oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW."
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1) Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
2) Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3) Wykaz wykonanych usług zgodnych z przedmiotem aukcji w okresie ostatnich trzech lat
przed terminem składania ofert wykonał usługi na terenie zakładu górniczego węgla
kamiennego polegające na obsłudze podgrzewaczy i zbiorników wody o pojemności nie
mniejszej niż 7000l oraz pomp średniociśnieniowych oraz obsłudze sieci i instalacji
cieplnych oraz obsłudze urządzeń odbiorczych gorącej wody, za łączną kwotę co najmniej
250 000,00 zł brutto i były one wykonane należycie (tj. w sposób gwarantujący wymaganą
jakość ich wykonania), podpisane przez KRZG lub Dyrektora Technicznego Zakładu
JSW SA.
W przypadku braku świadczenia usług w zakładach górniczych JSW S.A. Wykonawca może
dołączyć dokumenty z usług ukończonych w ciągu ostatnich trzech lat dla innych zakładów
górniczych węgla kamiennego, podpisane przez KRZG lub Dyrektora Technicznego,
wskazujące, że dany Oferent gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Uwaga: W przypadku gdy oferent będzie korzystał z doświadczenia (referencji) podmiotu
trzeciego musi w Formularzu Ofertowym wskazać ów podmiot jako podwykonawcę zakresu
umowy, w jakiej części korzysta z jego potencjału.
Oferta składana jest w formie:
a) pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem
oraz nazwą aukcji. Wykonawca przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami na adres: JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice", 44-190 Knurów
ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 104.
wiadomości e-mail jako skan oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze
wszystkimi koniecznymi elementami należy przesyłać na skrzynkę mailową:
kfojt@jsw.pl
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia
Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3) Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4) Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5) Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: kfojt@jsw.pl do
godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6) Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie
do postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Celem zawarcia umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oferent,
który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie wezwany do złożenia ,,oświadczenia o statusie
przedsiębiorstwa" wraz z dokumentami potwierdzającymi status.
Przesłane oświadczenie powinno uwzględniać przepisy załącznika I do rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiemwewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn.
zm.).
Wykonawcy składający ofertę wspólną przesyłają oświadczenie oraz wskazane powyżej
dokumenty w odniesieniu do występującego w ich imieniu pełnomocnika.
Informację i dokumenty Wykonawca przesyła na adres email: kfojt@jsw.pl. W tytule wiadomości
e-mail Wykonawca podaje numer postępowania.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
---
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
21. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Uwagi:
Operator aukcji:
Logintrade S.A.
ul. Legnicka 57D, lokal B/J
54-203 Wrocław
NIP: 8942953589 https://www.logintrade.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów: Kornelia Fojt (KWK Knurów-Szczygłowice) - 32 718 58 68,
e - mail: kfojt@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Arkadiusz Janaś tel.: 32 717 62 73,
ajanas@jsw.pl,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.