Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatów damskich

Przedmiot:

Remont sanitariatów damskich

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli
ul. Jarosława Dąbrowskiego 6
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
telefon: (43) 823 42 74, tel. 42 823 4274
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (43) 823 42
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT
na remont sanitariatów damskich na I piętrze budynku A w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów damskich w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli na I piętrze budynku A zgodnie z opisem zamówienia
- załącznik nr 1,
Organizacja robót: roboty będą prowadzone w czynnej szkole. Wykonawca może wykonywać
roboty w dni powszednie w godz.ch 06.30 - 15.30. Wykonawca będzie zobowiązany do takiej
organizacji pracy, aby nie utrudniać prawidłowego funkcjonowania zamawiającego oraz do
zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracowników i jego petentów. Wykonawca będzie
zobowiązany do uprzątnięcia terenu wykonywanych robót codziennie po zakończonej pracy.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia,
a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym
poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia dotyczące kosztów poniesionych w celu przygotowania oferty.

Dokument nr: ZP 1/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2021 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Wielkiego Ul. Dąbrowskiego 6, 98-220 Zduńska Wola do dnia 30.06.2021 r. do
godz. 11:30. Liczy się data wpływu do szkoły. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia do dnia 20.08.2021 r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
Zaproszenie do składania ofert w niniejszym postępowaniu - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz.2019 ze zmianami). Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty
130.000 zł netto.
IV. Warunki postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikowania zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania wykonawców do składania wyjaśnień.
Zamówienie zostanie złożone wykonawcy, który przedstawi ofertę z najniższą ceną. Prosimy
w ofercie o podanie ceny brutto.
Ofertę należy przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
VI. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy
a) formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu udzielania
zamówień publicznych;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Jeżeli ww. osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym
odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Na kopercie powinno być napisane:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 6;
98-220 Zduńska Wola
ZAPYTANIE OFERTOWE ,,Remont sanitariatów damskich na I piętrze budynku A w siedzibie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli".
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami
na język polski.
IX. Kryteria oceny ofert
Kryterium wyboru oferty jest cena (cena - 100 %).
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
X. Zawarcie umowy
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami
Marzena Grudzińska, tel. 42 823 4274, email: lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.