Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przedmiot:

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
Ciechanowska 18b
06-430 Gołotczyzna
powiat: ciechanowski
236713031
bratne@ci.home.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gołotczyzna
Wadium: ---
Nr telefonu: 236713031
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy Ul. Ciechanowskiej 18b
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w 5 (pięciu) pokojach mieszkalnych II piętra internatu przez przedłużenie pionów wod-kan z I piętra, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania przez wstawienie odgałęzienia od istniejący pionów CO wraz z montażem grzejnika łazienkowego, montażem zaworów: termostatycznego, odpowietrzającego, powrotnego, przedłużenie istniejącej wentylacji grawitacyjnej pokoi mieszkalnych szlągiem poprzez łazienkę wraz z obudowaniem sięgacza 2 x płytą gipsowo-kartonową wodoodporną, wykonanie posadzek z płytek gresowych, wykonanie ścianek wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z drzwiami łazienkowymi, wykonanie montażu armatury sanitarnej: kabin natryskowych z brodzikiem czterościennych, pięciokątnych z szybami ze szkła hartowanego, montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem, montaż ustępów pojedynczych stojących z płuczkami z porcelany, montaż baterii natryskowych i baterii umywalkowych wraz z zaworami odcinającymi, przelotowymi, regulacyjnymi c.w.u., licowanie ścian łazienek glazurą do wys.2,05m, tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe w łazienkach z malowaniem, roboty rozbiórkowe i demontażowe ogólnobudowlane, wykonanie przebić otworów (w tym w stropach), wykuć w ścianach, zamurowań bruzd, wykonanie niezbędnych poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie instalacji elektrycznej: oświetleniowej, połączeń wyrównawczych i gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnym, wraz z montażem osprzętu instalacyjnego, opraw oświetleniowych, pomiarami i próbami montażowymi.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00091488, Z.Sz.Goł.26.19.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.e-bratne.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.e-bratne.pl https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Otwarcie ofert następuje poprzez stronę https://miniportal.uzp.gov.pI/.2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie..3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. 7) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca szyfruje ofertę poprzez miniPortal (online). W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.8) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej w formacie danych pdf i opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.9) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
,,Załącznikstanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 10) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.12) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami - w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji - odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email:bratne@ci.home.pl. Zamawiający wymaga, aby w tytule maila był podany nr sprawy, co ułatwi komunikację pomiędzy stronami postępowania.14) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna - rozdział XXXVIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 08:00
Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-25

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Z.Sz.Goł.26.19.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) wykonanie przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w 5 (pięciu) pokojach mieszkalnych II piętra internatu przez przedłużenie pionów wod-kan z I piętra, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania przez wstawienie odgałęzienia od istniejący pionów CO wraz z montażem grzejnika łazienkowego, montażem zaworów: termostatycznego, odpowietrzającego, powrotnego, przedłużenie istniejącej wentylacji grawitacyjnej pokoi mieszkalnych szlągiem poprzez łazienkę wraz z obudowaniem sięgacza 2 x płytą gipsowo-kartonową wodoodporną, wykonanie posadzek z płytek gresowych, wykonanie ścianek wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z drzwiami łazienkowymi, wykonanie montażu armatury sanitarnej: kabin natryskowych z brodzikiem czterościennych, pięciokątnych z szybami ze szkła hartowanego, montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem, montaż ustępów pojedynczych stojących z płuczkami z porcelany, montaż baterii natryskowych i baterii umywalkowych wraz z zaworami odcinającymi, przelotowymi, regulacyjnymi c.w.u., licowanie ścian łazienek glazurą do wys.2,05m, tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe w łazienkach z malowaniem, roboty rozbiórkowe i demontażowe ogólnobudowlane, wykonanie przebić otworów (w tym w stropach), wykuć w ścianach, zamurowań bruzd, wykonanie niezbędnych poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie instalacji elektrycznej: oświetleniowej, połączeń wyrównawczych i gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnym, wraz z montażem osprzętu instalacyjnego, opraw oświetleniowych, pomiarami i próbami montażowymi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-25
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: powtórzenie podobnych robót budowlanych przedmiot, zakres, warunki w : SWZ rozdział IV ust. 9
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie doświadczenie tj.:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane tożsame co do zakresu rzeczowego przedmiotowego zamówienia - każda o wartości brutto co najmniej 50.000,00 złotych.
3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane i
b) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych i
c) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie wymaga
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób
wykaz robót
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie wymagane
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z ofertą - obligatoryjnie: 1. oświadczenie z art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ,2. wykaz osób - na formularzu załącznika Nr 4 do SWZ,3. wykaz robót budowlanych - na formularzu załącznika Nr 6 do SWZ,4. dowód wniesienia wadium. Wyceniony przedmiar robót (slepy kosztorys). Uwaga !Oferty nie zawierające dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale w punktach 1-4 zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ustawy Pzp
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
zgodnie z rozdziałem XXVII SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SWZ (projekt umowy - § 11)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.