Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg - nawierzchnie tłuczniowe

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa dróg - nawierzchnie tłuczniowe

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JARACZEWO
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
powiat: jarociński
627473102, faks 627473102
zamowienia@jaraczewo.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474598
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jaraczewo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 627473102, faks 6274
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dróg - nawierzchnie tłuczniowe
- Przebudowa drogi w m. Parzęczew
- Przebudowa drogi w m. Gola
- Przebudowa drogi w m. Łowęcice
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1- Przebudowa drogi w m. Parzęczew
ZAKRES
1. Wykonanie koryta gł. 20cm - 1066,00m2
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15 cm - 1066,00m2
3. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 7cm - 1066,00m2
4. Wyrównanie poboczy materiałem miejscowym - 13,00m3
Zadanie nr 2- Przebudowa drogi w m. Gola
ZAKRES
1. Wykonanie koryta gł. 15cm - 3485,00m2
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15 cm - 3485,00m2
3. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 7cm - 3485,00m2
4. Wyrównanie poboczy materiałem miejscowym - 42,50m3
Zadanie nr 3- Przebudowa drogi w m. Łowęcice
ZAKRES
1. Wyrównanie podbudowy tłuczniem gr.10cm - 49,20m3
3. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 7cm - 492,00m2
4. Wyrównanie poboczy materiałem miejscowym - 6,00m3
Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia:
1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy
2/ Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy.
3/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia
4/ Odtworzenie elementów infrastruktury
Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do:
1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności
3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego
4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem
5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad
6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy
7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych
8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00091486, P-zp.271.01.04.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474598
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 08:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: P-zp.271.01.04.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1- Przebudowa drogi w m. Parzęczew
ZAKRES
1. Wykonanie koryta gł. 20cm - 1066,00m2
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15 cm - 1066,00m2
3. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 7cm - 1066,00m2
4. Wyrównanie poboczy materiałem miejscowym - 13,00m3
Zadanie nr 2- Przebudowa drogi w m. Gola
ZAKRES
1. Wykonanie koryta gł. 15cm - 3485,00m2
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15 cm - 3485,00m2
3. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 7cm - 3485,00m2
4. Wyrównanie poboczy materiałem miejscowym - 42,50m3
Zadanie nr 3- Przebudowa drogi w m. Łowęcice
ZAKRES
1. Wyrównanie podbudowy tłuczniem gr.10cm - 49,20m3
3. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej gr. 7cm - 492,00m2
4. Wyrównanie poboczy materiałem miejscowym - 6,00m3
Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia:
1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy
2/ Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy.
3/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia
4/ Odtworzenie elementów infrastruktury
Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do:
1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności
3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego
4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem
5/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad
6/ dbania o należyty porządek na terenie budowy
7/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych
8/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium 60,00%;2) Gwarancja na wykonane roboty (G) - waga kryterium 40%. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Cena C= (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie- C - punkty badanej oferty Gwarancja G=(Gof/Gmax) * 100 * waga gdzie:- Gof -
okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 60 miesięcy; - Gmax - najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych ofertach, nie dłuższy niż 60 miesięcy- G - punkty badanej oferty. UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy
(obowiązuje wszystkich wykonawców). Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy w Formularzu oferty wskazali okres gwarancji poniżej 36 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy. Okres
gwarancji powinien zostać podany w miesiącach. Jeśli okres gwarancji zostanie podany w latach - Zamawiający przeliczy podany okres na odpowiednią liczbę miesięcy (1 rok=12 miesięcy). Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 300 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
- posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, tj. polegającą na budowie/przebudowie/remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście piędziesiąt tysięcy złotych 00/100).
- dysponuje co najmniej: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) drogowej bez ograniczeń, z co najmniej 2- letnim udokumentowanym doświadczeniem przy kierowaniu robót,
Uwaga:
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanym i
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art. 454 oraz art. 455 1 pkt 2-4 ustawy zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z zapisamy załącznika nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) - waga kryterium 60,00%;2) Gwarancja na wykonane roboty (G) - waga kryterium 40%. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: Cena C= (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie- C - punkty badanej oferty Gwarancja G=(Gof/Gmax) * 100 * waga gdzie:- Gof -
okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 60 miesięcy; - Gmax - najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych ofertach, nie dłuższy niż 60 miesięcy- G - punkty badanej oferty. UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy
(obowiązuje wszystkich wykonawców). Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy w Formularzu oferty wskazali okres gwarancji poniżej 36 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy. Okres
gwarancji powinien zostać podany w miesiącach. Jeśli okres gwarancji zostanie podany w latach - Zamawiający przeliczy podany okres na odpowiednią liczbę miesięcy (1 rok=12 miesięcy). Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.