Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4320z ostatnich 7 dni
18905z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do monitoringu

Przedmiot:

Dostawa i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do monitoringu

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
umkalisz@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/31871/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48 62 7654300
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,DOSTAWA i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do
monitoringu na Skwerze Sybiraków w Kaliszu".
2.2 Rodzaj zamówienia : roboty budowlane.
Przedmiot zamówienia dotyczy usługi sklasyfikowanej pod następującym
kodem
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.
,,DOSTAWA i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do
monitoringu na Skwerze Sybiraków w Kaliszu".
Zakres robót obejmuję:
1) wytyczenie geodezyjne;
2) dostawa i montaż obiektów małej architektury tj. - 6 ławek i 5 zadaszeń nad
ławkami. Nowe ławki winny wyglądać jak istniejące ławki na Skwerze
Sybiraków. Zadaszenie ławek należy wykonać wg załączonych rysunków nr
1 i nr 2 ;
3) budowa miejsc utwardzonych kostką betonową o wymiarach 1,0m x 2,Om
pod montaż 5 ławek. Kostka betonowa winna wyglądać jak istniejąca
kostka na Skwerze Sybiraków;
4) montaż dwóch kamer do monitoringu:
a) montaż słupa stalowego lub aluminiowego o wys. 6m z zakończeniem fi 60.
b) montaż kabla YKY 5x2,5mm2 do słupa - zasilanie do kamer - ok. 30m
c) badanie linii kablowej N.N.
d) wykonanie instalacji uziemniającej.
e) pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej.
f) montaż kamery zewnętrznej montowanej na słupie (1/2,9" 6 Mpx, trzy
strumienie, IcR, iP67, iK10, 120 db, adapter słupowy aluminiowy) - 2 szt.
g) montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor/tv 50"-55" wraz z
uchwytem to montażu w budynku Straży Miejskiej Kalisza przy Ul. Krótkiej
5-7.
h) montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu (rejestrator 4 - kanałowy, dysk twardy 4 TB, switch 6 portowy
do 5 kamer IP w obudowie zewnętrznej z zasilaczem, pulsar switch 6
portowy do 4 kamer) - 1 szt. Montaż w budynku Straży Miejskiej Kalisza
przy Ul. Krótkiej 5-7.
i) montaż routera.
j) uruchomienie sytemu - linia transmisji danych i parametrów sterujących.
k) przywrócenie terenu po pracach budowlanych do stanu pierwotnego.
5) odtworzenie terenów zielonych po robotach budowalnych do stanu
pierwotnego;
Wymaga się, aby na tablicy regulaminowej znajdowało się logo ,,Budżet
Obywatelski Miasto Kalisz"(rozmiar i miejsce usytuowania do uzgodnienia z
Zamawiającym, na etapie realizacji zamówienia).
4.2. Dokumentacja załączona do niniejszego zapytania ofertowego:
l) Rys. nr 1
2) Rys. nr 2
3) Fotografia istniejącej ławki i kostki betonowej na Skwerze Sybiraków.
4) Projekt zagospodarowania
4.3 Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do
wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji
placu budowy, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia
w trakcie prowadzonych robót, organizacji ruchu drogowego, w przypadku
zajęcia pasa drogowego na czas wykonania ww. inwestycji, należy wystąpić
w imieniu Zamawiającego do Zarządu Dróg Miejskich składając stosowny
wniosek, poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego lub podpisania umowy
użyczenia drogi, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do

stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają
być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia.
4.4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i dostarczy na dzień
odbioru:
1) potwierdzenie złożenia zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych
wraz z operatem oraz informację o zgodności usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub
odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą
odpowiednie uprawnienia zawodowe. Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest w terminie 30 dni od złożenia w/w zawiadomienia przedłożyć
Zamawiającemu dokumentację geodezyjną, zwierającą wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Wyżej wymieniona dokumentacja zostanie
przekazana w 3 egzemplarzach.
2) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.
4.5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do
stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowalnych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
4.6. Zamawiający wymaga udzjelenia na wykonany przedmiot zamówienia
gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na okres nie krótszy niż
3 lata (liczony od daty podpisania protokołu odbioru robót).
4.7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady
oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

CPV: 43325000-7, 43325000- 7, 32323500- 8, 45233222-2

Dokument nr: WRM.2710.88.2021

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021 r. o godz. 12;15 w pokoju
nr 307 mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy
ul. T. Kościuszki law Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i związane z nią ograniczenia
w bezpośrednim dostępie do budynków Urzędu Miasta Kalisza prosimy, aby osoby
chcące wziąć udział w publicznej sesji otwarcia ofert stawiły się w dniu otwarcia
ofert przed Biurem Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze budynku
Urzędu Miasta Kalisza przy Ul. T. Kościuszki la w Kaliszu o godz. 12:05
i stosowały się do poleceń osób pilnujących wejścia do budynku i zamieszczonych
na budynku informacji.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/31871/details
11. Termin i miejsce składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl do dnia 02.07.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania - do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Rodzaj i tryb udzielanego zamówienia:
2.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach analizy rynku
o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych).
UWAGA!
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platformą".
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane
są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów
wyłączonych z Pzp").
Złożenie oferty za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONEPLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na dokonanie wyżej wymienionej czynności,
jak i zapoznanie się z zasadami składania oferty, złożenia oferty na Platformie
i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem
osobistym.
Warunkiem założenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególności dotyczących: założenia konta, zalogowania się na konto,
złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie
pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora
Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów
komunikacji:
1. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2. czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3. e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie
instrukcje.
6. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji polegającej na dostawie i montażu
elementów małej architektury np. ławek, placów zabaw za kwotę minimum
15.000,00 PLN.
Dla wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający nie dopuszcza
posługiwania się doświadczeniem podmiotów trzecich.
W celu wykazania doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
,,Wykaz doświadczenie zawodowe", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych
w wykazie. Roboty budowlane wymienione w wykazie, a nie potwierdzone ww.
dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenianiu ofert. W przypadku, gdy
Wykonawca nie wykaże ww. doświadczenia zawodowego jego oferta nie będzie
rozpatrywana.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
9.2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):
1) Cena - waga 90 pkt.,
2) Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady - waga 10 pkt.
9.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria
i przyznaną w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów
przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:
Lp = C + D
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznana ofercie,
C - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium
,,Cena",
D - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium
,,Okres gwarancji rozszerzonej rękojmi za wady
Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium ,,Cena"
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana
przez Wykonawcę w ,,Formularzu oferty". Maksymalną ilość punktów tj.
90 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Ilość
punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym
wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady
matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się
w górę:
C = Cn/Co x 90 pkt.
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
Cn - cena brutto najtańszej oferty,
Co - cena brutto ocenianej oferty.
2) Kryterium ,,Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi zawady"
W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości
i rozszerzonej rękojmi za wady podany przez Wykonawcę
w ,,Formularzu oferty". Ofercie zostaną przyznane punkty w zależności
od długości podanego przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości
i rozszerzonej rękojmi za wady (w pełnych latach) według
następujących zasad:
a) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 3 lata - 0 pkt.,
b) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 4 lata - 5 pkt.,
c) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 5 lat i więcej -10 pkt.
Punkty zostaną przyznane tylko wtedy, gdy Wykonawca w sposób
jednoznaczny wskaże, w ,,Formularzu oferty" jeden z wyżej
wymienionych okresów, w innym przypadku oferta otrzyma zero
punktów w tym kryterium, z tym zastrzeżeniem, że zaoferowanie
krótszego niż 3-letniego okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za
wady (patrz pkt. 8.), skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Pozostawienie pustego miejsca w ,,Formularzu oferty" uważa się za
zaoferowanie 3-letniego okresu gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi
za wady i brakiem punktów w powyższym kryterium.
9.2.2. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów
w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą,
łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, o ile nie
będzie podlegać odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9.4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania
zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
9.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się
od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach
określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny.
9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia
niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed
podpisaniem umowy bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze
złożonych ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
9.7. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto
powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej
kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
9.8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 10.1. zapytania
ofertowego,
2) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt 11. zapytania ofertowego,
3) do których nie został dołączony wykaz doświadczenia zawodowego,
o którym mowa w pkt. 8.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego
samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich złożonych ofert przez niego .
10.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone
w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.4.Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą
stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do
oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację
podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). Oferta złożona
za pośrednictwem Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego
(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem
SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.
10.5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
10.6.Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
10.7.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego
zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub osobistym przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu
(z pieczątką imienną lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy).
Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać
wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https ://m iastokalisz.ezamawiaiacv.pl (złożenie zapytania
w jakiejkolwiek innej formie jest nieskuteczne).
12.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane
będą pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania
ofertowego i będą miały charakter wiążący dla Wykonawców.
13. Informacja o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
15. Informacje dodatkowe
15.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
15.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.
15.3. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzją ostateczną.
15.4. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów
wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji,
w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
16.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ
wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można
kontaktować się: listownie kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo:
umkalisz@um.kalisz.pl
16.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: listownie kierując korespondencję na adres
Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub
e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
16.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

Kontakt:
12. Informacje o sposobie porozumiewania się
12.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Andrzej Łuczak (stanowisko: Główny specjalista WRM, tel. +48 62 7654
430, adres email: aluczak@um.kalisz.pl. w godzinach pracy Urzędu : 7:30
- 15:30). Korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować za
pośrednictwem strony: https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.