Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wdrożenie systemu sal streamingowych

Przedmiot:

Wdrożenie systemu sal streamingowych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
powiat: Poznań
Agnieszka.Nowak@wsb.poznan.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55483
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z020/17 - UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Opis
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu sal streamingowych, które obejmuje dostawę sprzętu i okablowania, montaż, konfigurację, rozruch, testowanie na terenie 2 wydziałów: w Poznaniu (3 sale) i w Szczecinie (3 sale).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ,,specyfikacja sale streamingowe POZNAŃ" oraz ,,specyfikacja sale streamingowe SZCZECIN" znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 32000000-3, 32232000-8, 32321200-1, 32351000-8, 32351300-1

Dokument nr: 2021-2719-55483

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Stare Miasto
Miejscowość
Poznań
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin

Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2021 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego - Załącznik do niniejszego zapytania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki tj.
o Załącznik - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
o Załącznik - Wykaz doświadczenia Wykonawcy z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie min. 3 usług
o Załącznik - Specyfikacja wypełniony w zakresie oferowany parametr oraz model/symbol i producent
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Oferta w formie pisemnej musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
o Nazwę i adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
o Nazwę zamówienia: "Wdrożenie systemu sal streamingowych" NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05-07-2021 r.
o Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej - na adres: agnieszka.nowak@wsb.poznan.pl z dopiskiem w tytule maila ,,Wdrożenie systemu sal streamingowych" - dopuszcza się przesłanie podpisanych załączników w formie skanów.
5. Możliwe jest złożenie oferty bezpośrednio w https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
6.Cena powinna być podana w złotych z uwzględnieniem podatku od towaru i usług (VAT). Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7.Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane Wykonawcy.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9.Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Wykonawca winien w załączonym do oferty uzasadnieniu wykazać Zamawiającemu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w formularzu oferty. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem "Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa".
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał co najmniej 5 podobnych usług polegających na wykonaniu, skonfigurowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu sal audio-wideokonferencyjnych/wideokomunikacyjnych o podobnych charakterze. W tym celu Wykonawca załączy wypełnione zestawienie dotyczące doświadczenia, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania oraz przedłoży wraz z ofertą min. 3 referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia w terminie do 31.08.2021 r., tj. przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22
2. Wykonawcy niespełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków, o których mowa wyżej:
a) nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu wykonanych min. 5 usług (załącznik do zapytania ofertowego) wraz z dowodami należytego wykonania usług (min. 3 referencje, protokoły odbioru usługi lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana),
b) nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia dochowania terminu realizacji dostawy wraz z usługami towarzyszącymi.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w uzasadnionych przypadkach, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową w ww. sprawach.
2. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Cenę uznaje się za rażąco niską w szczególności, gdy jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
8. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od zakończenia terminu składania ofert.

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.
Pytania związane ze specyfikacją techniczną należy kierować WYŁĄCZNIE mailowo na adres: ewa.szewczyk@wsb.poznan.pl lub andrzej.wojciechowski@wsb.poznan.pl. Pytania można kierować najpóźniej 3 dni przed upływem terminu składania ofert tj.: do 2.07.2021

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający przy wyborze oferty w ramach zamówienia będzie się kierować następującymi kryteriami: CENA = 100% za całość wdrożenia dla poszczególnych lokalizacji: osobno 3 sale Poznań i osobno 3 sale Szczecin. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi: 100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Agnieszka Nowak
tel.:
e-mail: Agnieszka.Nowak@wsb.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.