Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
850z dziś
5188z ostatnich 7 dni
21430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
umkalisz@um.kalisz.pl
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/31856/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.:+48 62 7654300
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa Zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa windy
i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy Ul. Granicznej 1
w Kaliszu ".
4. Przedmiot zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS
przy Ul. Granicznej 1 w Kaliszu".
Zakres projektu ma obejmować:
dobudowę zewnętrznej windy do budynku.
Należy przewidzieć możliwość korzystania z windy na każdej
kondygnacji (parter oraz trzy piętra) a także umożliwić dostęp do
budynku dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz matek
z wózkami. Wejście do windy ma odbywać się od strony klatki
schodowej;
wymiana drzwi zewnętrznych wejścia do budynku oraz wykonanie
obustronnego podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych;
likwidacja kilku przęseł starego ogrodzenia i postawienie nowego
przęsła w miejscu odgradzającym MOPS od ośrodka KARAŃ;
montaż nowego monitoringu i demontaż starego;
roboty wykończeniowe niezbędne do wykonania niniejszego zadania.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń,
uzgodnień, opinii, decyzji i warunków technicznych;
3) uzyskanie mapy do celów projektowych - jeżeli wymagane;
4) wykonanie projektów budowlanych w 4 egz. oraz projektów
wykonawczych w 2 egz.+ wersja elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf",
,,.doc" i ,,.dwg", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz.U. z 2013 r., póz. 1129) w oparciu o zaakceptowaną przez
Zamawiającego propozycję;
5) wykonanie projektów usunięcia ewentualnych kolizji;
6) przygotowanie w imieniu zamawiającego kompletnego wniosku
0 wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub
wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę właściwemu organowi (uzyskanie decyzji / zgłoszenia leży po
stronie Zamawiającego);
7) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
(STWiOR) w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf"
1 ,,.doc" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz.U. z 2013 r., póz. 1129);
8) opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) wraz z zestawieniem
materiałów, sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów scalonych
w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf" i ,,.ath", zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. póz. 1129);
9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem
materiałów, sprzętu i robocizny oraz tabelą elementów scalonych
(w 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku ,,.pdf" i ,,.ath")
w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, póz.
1389 z późn. zm.);
10) pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót
budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.
UWAGA!
Projektanci winni przyjąć oszczędne rozwiązania techniczne, dające
optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.
Projektanci zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji projektowej
spełniającej wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
I września 2019r. (Dz.U. z 2019 póz. 2019 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do ww. ustawy, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia.
Projektanci w sporządzanej dokumentacji projektowej nie mogą opisać
przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4
ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp póz. 2019)
Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" (art. 99 ust. 5 ustawy z dnia
II września 2019r. Pzp póz. 2019).
Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa
wyżej Projektanci wskazują w opisie przedmiotu zamówienia kryteria
stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 6 ustawy z dnia
11 września 2019r. Pzp póz. 2019).
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.4. Projektanci zobowiązani są do przedstawiania i uzgadniania
z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, stawek, narzutów
przyjętych do kosztorysu inwestorskiego.
4.5. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji i podziału kosztorysu
inwestorskiego przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej,
którą należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: WRM.2710.67.2021

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 12;05 w pokoju
nr 307 mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy
ul. T. Kościuszki law Kaliszu (Wydział Rozwoju Miasta).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl/pn/miastokalisz/demand/notice/public/31856/details
11. Termin i miejsce składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na Platformie dostępnej pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl do dnia 30 czerwiec 2021 r. do godz.
12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Rodzaj i tryb udzielanego zamówienia:
2.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie cenowe
o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych).
2.2 Rodzaj zamówienia : usługa.
UWAGA!
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga przesyłania korespondencji,
oświadczeń oraz złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod
adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej ,,Platformą".
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem zamieszczane
są na stronie internetowej Platformy, tj. pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (zakładka pn.: ,,Lista przetargów
wyłączonych z Pzp").
Złożenie oferty za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta (rejestracji
Wykonawcy) na portalu ONE PLACE, która trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na dokonanie wyżej wymienionej czynności,
jak i zapoznanie się z zasadami składania oferty, złożenia oferty na Platformie
i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem
osobistym.
Warunkiem założenia konta (dokonania rejestracji Wykonawcy) na portalu
ONEPLACE jest akceptacja regulaminu portalu ONEPLACE.
W przypadku problemów z obsługą konta, korzystaniem z Platformy,
a w szczególności dotyczących: założenia konta, zalogowania się na konto,
złożenia oferty, komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie
pytania, prośby o wyjaśnienie prosimy kierować bezpośrednio do operatora
Platformy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. za pomocą następujących kanałów
komunikacji:
1. telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23,
2. czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl,
3. e-mail: oneplace@marketplanet.pl,
lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.
Ponadto na Platformie operator Platformy udostępnił opracowane przez siebie
instrukcje.
6. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.
7. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna
Wykonawców, którzy wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowej dot. budowy windy .
Dla wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający nie dopuszcza
posługiwania się doświadczeniem podmiotów trzecich.
W celu wykazania doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
,,Wykaz doświadczenie zawodowe", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej
w wykazie. Dokumentacje projektowe wymienione w wykazie, a nie
potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenianiu ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże ww. doświadczenia zawodowego jego
oferta nie będzie rozpatrywana.
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
9.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
9.2. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium - cena 100%.
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9.4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.
9.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia
niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem
umowy bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
9.7. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto
powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej
kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.

9.8.Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 10.1. zapytania
ofertowego,
2) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt 11. zapytania ofertowego,
3) do których nie został dołączony wykaz doświadczenia zawodowego,
o którym mowa w pkt. 8.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na ,,Formularzu oferty", którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
10.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego
samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich złożonych ofert przez niego .
10.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone
w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
10.4.Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą
stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do
oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację
podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną). Oferta złożona
za pośrednictwem Platformy może być: skanem dokumentu pisemnego
(podpisanego w sposób tradycyjny mając na uwadze uwagi powyżej).
Oferta przesłana za pośrednictwem Platformy może być podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym
(sugerowany podpis wewnętrzny w pliku PDF szyfrowany algorytmem
SHA-2), zgodnie z uwagami powyżej.
10.5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
10.6.Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
10.7.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Przesłanie oferty na jakikolwiek adres poczty elektronicznej, faksu lub
na adres korespondencyjny Zamawiającego będzie nieskuteczne.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się datę oraz dokładny czas
wprowadzenia oferty do systemu teleinformatycznego przy użyciu którego

zapewnione jest działanie Platformy. Decyduje data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub osobistym przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy lub przesłana w formie skanu pisemnego dokumentu
(z pieczątką imienną lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy).
Wnioski do treści niniejszego zapytania ofertowego można składać
wyłącznie za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl (złożenie zapytania
w jakiejkolwiek innej formie jest nieskuteczne).
12.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane
będą pod adresem, o którym mowa w pkt 3. niniejszego zapytania
ofertowego i będą miały charakter wiążący dla Wykonawców.
13. Informacja o wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Informacje o możliwości unieważnienia zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.
15. Informacje dodatkowe
15.1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania
(art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp).
15.2. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy.
15.3. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest
decyzją ostateczną.
15.4. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów
wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji,
w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Kontakt:
12. Informacje o sposobie porozumiewania się
12.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest:
Ewelina Miklas (stanowisko: Inspektor WRM, tel. +48 62 7654 430, adres
email: emiklas@um.kalisz.pl, w godzinach pracy Urzędu : 7:30 - 15:30).
Korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować za pośrednictwem
strony: https://miastokalisz.ezamawiaiacv.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.