Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4324z ostatnich 7 dni
20482z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego

Przedmiot:

Wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OBRZYCKO
Aleja Jana Pawła II 1
64-520 Obrzycko
powiat: szamotulski
gmina@obrzycko.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Obrzycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ,,Przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko".
2. Oczyszczalnia położona jest na działce nr ew. 27/22 w obrębie wsi Kobylniki.
3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni do przepustowości docelowej do około Qśrd = 150 m3/d i maksymalnym godzinowym Qmaxh = 12 m3/h - szczegółowe wartości przepustu oczyszczalni należy określić po sporządzeniu bilansu ścieków i potrzeb rozwoju gminy.
4. Oczyszczalnia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów polskich i Unii Europejskiej, tj.:
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
b) Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r., dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
W ramach projektu objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać:
a) prognozę bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń doprowadzonych do oczyszczalni,
b) prognozę bilansu osadów i odpadów,
c) pełną branżową dokumentację techniczną zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, BIOZ, przedmiar robót i kosztorys inwestorski),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) uzyskać komplet wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym m.in:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzji pozwolenia na budowę.
5. Zamawiający wymaga:
a) opracowania projektu rozbiórek obiektów przewidzianych do likwidacji (określenie zakresu, technologii) oraz opracowania odrębnej dokumentacji kosztorysowej i uzyskania wymaganych pozwoleń
b) wykorzystania w ramach przyszłej przebudowy istniejących obiektów - na obecnym etapie przewiduje się dalsze wykorzystanie m.in.:
- przepompowni głównej - zmiana jej funkcji,
- głównego bloku technologicznego,
- osadnika wtórnego i zagęszczacza osadu nadmiernego,
- instalacji do mechanicznego odwadniania osadu,
- istniejących dróg i innej infrastruktury technicznej, przy czym wszystkie obiekty należy przewidzieć do modernizacji,
- wymiany pozostałych urządzeń technologicznych, rurociągów, armatury, zastawek, koryt i przelewów, barierek, schodów, przykrycia komór i kanałów, itp.,
- naprawę i zabezpieczenie powierzchni żelbetowych, pomostów technologicznych,
e) przebudowy zlewni ścieków dowożonych wraz z układem pomiarowym ścieków,
f) zaprojektowania budynku socjalno-technicznego z pomieszczeniami:
- szatnia
- dyspozytornia
- pomieszczenie warsztatowo-magazynowe,
- pomieszczenia techniczno - technologiczne: sitopiaskownika, dmuchaw, agregatu prądotwórczego,
g) przebudowy instalacji do mechanicznego odwadniania i wapnowania osadów,
h) zaprojektowanie zadaszonego magazynu osadu odwodnionego oraz awaryjnych poletek osadowych,
i) zaprojektowanie zbiornika na osad nadmierny dowożony z innych oczyszczalni gminnych,
j) zaprojektować nowe ciągi komunikacyjne, przebudowę istniejących ciągów wraz z drogą dojazdową (betonową) z wynikających potrzeb użytkowania oczyszczalni wraz z przebudową istniejącego oświetlenia terenu oczyszczalni,
k) wprowadzenie w projektach, kosztorysach możliwości etapowania wykonania i odbioru robót,
l) zaprojektowania innych niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z przepisami pracy oczyszczalni obiektów, instalacji i urządzeń,
m) opracowania projektu przebudowy oczyszczalni uwzględniającego jej ciągłą pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n) przyjęcia w projekcie rozwiązań zapewniających:
- pełną automatykę kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu SCADA, oraz z możliwością przesyłu stanów alarmowych do obsługi - konserwatorów oczyszczalni - (SMS)
- maksymalne ograniczenie uciążliwości oczyszczalni dla środowiska, w tym obsługi,
- niezawodność pracy całego obiektu jak i jego wydzielonych części,
- możliwie najniższe koszty eksploatacji,
- monitoring wizyjny terenu oczyszczalni.
6. Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający zaleca (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) przeprowadzenie wizji lokalnej, jednak nie jest to warunek umożliwiający złożenie oferty.

CPV: 71322000-1, 71321000-4, 71322200-3, 71323100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00091576, PZP.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.obrzycko.pl/przetargi/aktualne/136
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: gmina@obrzycko.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: gmina@obrzycko.pl. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail gmina@obrzycko.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowo odwzorowanych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym może być prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający rekomenduje format .pdf lub .doc. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały określone w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ,,Przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki, gmina Obrzycko".
2. Oczyszczalnia położona jest na działce nr ew. 27/22 w obrębie wsi Kobylniki.
3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni do przepustowości docelowej do około Qśrd = 150 m3/d i maksymalnym godzinowym Qmaxh = 12 m3/h - szczegółowe wartości przepustu oczyszczalni należy określić po sporządzeniu bilansu ścieków i potrzeb rozwoju gminy.
4. Oczyszczalnia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów polskich i Unii Europejskiej, tj.:
a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
b) Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r., dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
W ramach projektu objętego przedmiotem zamówienia należy wykonać:
a) prognozę bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń doprowadzonych do oczyszczalni,
b) prognozę bilansu osadów i odpadów,
c) pełną branżową dokumentację techniczną zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, BIOZ, przedmiar robót i kosztorys inwestorski),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
d) uzyskać komplet wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym m.in:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzji pozwolenia na budowę.
5. Zamawiający wymaga:
a) opracowania projektu rozbiórek obiektów przewidzianych do likwidacji (określenie zakresu, technologii) oraz opracowania odrębnej dokumentacji kosztorysowej i uzyskania wymaganych pozwoleń
b) wykorzystania w ramach przyszłej przebudowy istniejących obiektów - na obecnym etapie przewiduje się dalsze wykorzystanie m.in.:
- przepompowni głównej - zmiana jej funkcji,
- głównego bloku technologicznego,
- osadnika wtórnego i zagęszczacza osadu nadmiernego,
- instalacji do mechanicznego odwadniania osadu,
- istniejących dróg i innej infrastruktury technicznej, przy czym wszystkie obiekty należy przewidzieć do modernizacji,
- wymiany pozostałych urządzeń technologicznych, rurociągów, armatury, zastawek, koryt i przelewów, barierek, schodów, przykrycia komór i kanałów, itp.,
- naprawę i zabezpieczenie powierzchni żelbetowych, pomostów technologicznych,
e) przebudowy zlewni ścieków dowożonych wraz z układem pomiarowym ścieków,
f) zaprojektowania budynku socjalno-technicznego z pomieszczeniami:
- szatnia
- dyspozytornia
- pomieszczenie warsztatowo-magazynowe,
- pomieszczenia techniczno - technologiczne: sitopiaskownika, dmuchaw, agregatu prądotwórczego,
g) przebudowy instalacji do mechanicznego odwadniania i wapnowania osadów,
h) zaprojektowanie zadaszonego magazynu osadu odwodnionego oraz awaryjnych poletek osadowych,
i) zaprojektowanie zbiornika na osad nadmierny dowożony z innych oczyszczalni gminnych,
j) zaprojektować nowe ciągi komunikacyjne, przebudowę istniejących ciągów wraz z drogą dojazdową (betonową) z wynikających potrzeb użytkowania oczyszczalni wraz z przebudową istniejącego oświetlenia terenu oczyszczalni,
k) wprowadzenie w projektach, kosztorysach możliwości etapowania wykonania i odbioru robót,
l) zaprojektowania innych niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z przepisami pracy oczyszczalni obiektów, instalacji i urządzeń,
m) opracowania projektu przebudowy oczyszczalni uwzględniającego jej ciągłą pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n) przyjęcia w projekcie rozwiązań zapewniających:
- pełną automatykę kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitoringu SCADA, oraz z możliwością przesyłu stanów alarmowych do obsługi - konserwatorów oczyszczalni - (SMS)
- maksymalne ograniczenie uciążliwości oczyszczalni dla środowiska, w tym obsługi,
- niezawodność pracy całego obiektu jak i jego wydzielonych części,
- możliwie najniższe koszty eksploatacji,
- monitoring wizyjny terenu oczyszczalni.
6. Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający zaleca (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) przeprowadzenie wizji lokalnej, jednak nie jest to warunek umożliwiający złożenie oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Wykonawca spełni warunek,jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy i/lub przebudowy stacji uzdatniania wody i/lub stacji podnoszenia ciśnienia i/lub oczyszczalni ścieków i/lub sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami, o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie:czterdzieści tysięcy złotych 00/100) każda*, * - za ,,dokumentację projektową" Zamawiający uzna dokumentację, której zakres minimalny określony został w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. obejmującą minimum projekt budowlany, projekt wykonawczy (projekt budowlano-wykonawczy), przedmiar robót oraz informację BIOZ), - do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia budowlane tj.: o co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, o co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów. Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym do SWZ wzorem - załącznik nr 3 do SWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym do SWZ wzorem - załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 4.b) rozdziału XXI SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poza Formularzem oferty, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, b)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Rozdział XIV SWZ, tj. Sposób oraz termin składania ofert stosuje się odpowiednio do składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotowej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, w tym w sytuacjach jak niżej: 1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: a) w razie zmiany terminu(ów) zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem niniejszego zamówienia - odpowiednio do zmiany tych terminów w okolicznościach obiektywnie nie zależnych od Zamawiającego, b) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, c) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym: a)wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych, b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 3) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiązujących przepisów: a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) jeżeli zmiany określone w lit. a, b będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 4) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób warunki określone w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego w tym przypadku zmiana osób nie wymaga sporządzania aneksu, 5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie, 6) zmiana Podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jako Podwykonawca pierwotny, 7) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 2. Szczegółowy rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 13 Załącznika nr 6 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.